ทุนส่งเสริมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

 

 

           คณะผู้บริหารบริษัท เวลเซฟเฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์ จำกัด นำโดย คุณโอวาส จิโนรส และตัวแทนมูลนิธิภักดี ธันวารชร นำโดย ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ผศ.สุรชัย สมผดุง และผศ.วินิจ ยังมี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนจากปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ที่มีต่อนักศึกษา จึงได้เข้าร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีที่มีความต้องการการสนับสนุนจำนวน 5 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยได้จัดพิธีมอบทุนส่งเสริมนี้ขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี อาคาร TE06 โดยมีรศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธี และผศ.นุศรา สุระโคตร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีเข้าร่วมด้วย สำหรับรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายศุภวัฒน์ ดงกาวัน, นายสุริยา วรรณวงษา, นางสาวศิรินทร ผาจันทร์, นางสาวพัชรพร ขันมะจันทร์ และนางสาวกัญญารัตน์ จันจวง ทางคณะเทคโนโลยีจึงใคร่ขอขอบคุณการสนับสนุนในครั้งนี้ของบริษัท เวลเซฟเฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์ จำกัดและมูลนิธิภักดี ธันวารชร มา ณ ที่นี้