ศิษย์เก่า​คณะเทคโนโลยี​ มข. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำ​นว​ยการส​ำ​นักงาน​ทรัพยากร​ธรณี​ เขต 2

       

 

        คณะเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณดรุณี สายสุทธิชัย ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี รุ่นที่ 8 ศิษย์เก่า​สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี รุ่นที่ 14 ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 จังหวัดขอนแก่น กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งเมื่อ กุมภาพันธ์ 2564 ในปัจจุบันสำนักงานทรัพยากร​ธรณีในประเทศ​ไทย ได้แบ่งความรับผิดชอบเป็น 4 เขต ตามภูมิภาคของประเทศไทย​ โดยมีสำนักงานประจำอยู่ที่จังหวัดลำปาง ขอนแก่น ปทุมธานี และสุราษฎร์ธานี​ และมีบทบาทหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะในเขตพื้นที่ส่วนภูมิภาค อันได้แก่ สำรวจ เก็บข้อมูล ศึกษาวิจัย ประเมินศักยภาพ ให้บริการ คำปรึกษา ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในด้านธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ และธรณีพิบัติภัย ผลิตข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรแร่ ประสานการดำเนินการเหตุฉุกเฉินด้านธรณีพิบัติภัย กำกับดูแลการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ การบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา/ซากดึกดำบรรพ์/ธรรมชาติวิทยาในเขตพื้นที่ดูแล

ขอบคุณ​ข้อมูล​บางส่วนจาก : th.wikipedia.org