อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ประสพชัย

อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ประสพชัย
อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ประสพชัย

สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม

การศึกษา (Education)

Ph.D. Mechanical engineering, University of South Australia 2560
วศ.ม. เครื่องกล, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2538
วศ.บ. เคมี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2534

ความสนใจด้านการวิจัย (Research Interest)

1. Smart Farm and IoT
2. ระบบทำความเย็นและความร้อน
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ผลงานวิชาการ
รายการผลงานวิชาการปีที่เผยแพร่
1ธัญญา จันทร์ประสพชัย อนาลยา หนานสายออ และ อาทิตย์ อภิโชติธนกุล, การลดสินค้าคงคลังสำหรับโรงงานผลิตขวดพลาสติค:กรณีศึกษา, การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2017, 7-8 ธันวาคม 2560 โรงแรมเคปราชา ศรีราชา ชลบุรี2560
2ธัญญา จันทร์ประสพชัย อนาลยา หนานสายออ และ อาทิตย์ อภโชติธนกุล, การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการติดฉลากในอุตสาหกรรมผลิตขวดพลาสติก, การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2017, 7-8 ธันวาคม 2560 โรงแรมเคปราชา ศรีราชา ชลบุรี2560
3อนาลยา หนานสายออ ธัญญา จันทร์ประสพชัย และ อาทิตย์ อภโชติธนกุล, การลดเวลาการปรับตั้งในกระบวนการเปลี่ยนแม่พิมพ์ขึ้นรูปขวดพลาสติก, การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2017, 7-8 ธันวาคม 2560 โรงแรมเคปราชา ศรีราชา ชลบุรี2560

Message us