ศ.ดร. ลักขณา เหล่าไพบูลย์

ศ.ดร.ลักขณา เหล่าไพบูลย์
ศ.ดร.ลักขณา เหล่าไพบูลย์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การศึกษา (Education)

1. Ph.D. (Biotechnology), University of Hertfordshire, ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2544
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2535
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2532

ความสนใจด้านการวิจัย (Research Interest)

Fermentation process development (Alcoholic and Wine Fermentation)


ผลงานวิชาการ
รายการผลงานวิชาการปีที่เผยแพร่
1Thanapornsin, T.,  Sirisantimethakom, L., Laopaiboon, L. and Laopaiboon, P. (2022) Effectiveness of Low-Cost Bioreactors Integrated with a Gas Stripping System for Butanol Fermentation from Sugarcane Molasses by Clostridium beijerinckii. Fermentation. 8(5), 214.2565
2Daengbussadee, C., Laopaiboon, L. and Laopaiboon, P. (2022) Butanol Production by a Novel Efficient Method Using Mixed Cultures of Clostridium beijerinckii and Arthrobacter sp. in Stirred-Tank and Gas-Lift Bioreactors. Fermentation. 8(4), 160.2565
3Ariyajaroenwong, P., Laopaiboon, P., Laopaiboon, L. (2022) Improvement of batch and continuous ethanol fermentations from sweet sorghum stem juice in a packed bed bioreactor by immobilized yeast cells under microaeration. Bioresource Technology Reports 17, 100908.2565
4Narueworanon, P., Laopaiboon, L., Laopaiboon, P. (2021) Capability of immobilized Clostridium beijerinckii TISTR 1461 on lotus stalk pieces to produce butanol from sugarcane molasses. Processes 9(4), 573.
5Sriputorn B., Laopaiboon P., Phukoetphim N., Uppatcha N., Phuphalai W., Laopaiboon L. (2021) Very high gravity ethanol fermentation from sweet sorghum stem juice using a stirred tank bioreactor coupled with a column bioreactor. Journal of Biotechnology. 332, 1 – 10.2564
6Laopaiboon, L., Suporn, S., Klanrit, P., Phukoetphim, N., Daengbussadee, C. and Laopaiboon, P. (2021) Novel Effective Yeast Strains and Their Performance in High Gravity and Very High Gravity Ethanol Fermentations from Sweet Sorghum Juice. Energies. 14, 557 (1-15).2564
7Daengbussadee, C., Laopaiboon, L., Kaewmaneewat, A., Sirisantimethakom, L. and Laopaiboon, P. (2021) Novel Methods Using an Arthrobacter sp. to Create Anaerobic Conditions for Biobutanol Production from Sweet Sorghum Juice by Clostridium beijerinckii. Processes. 9, 178 (1-11).2564
8Sriputorn, B., Laopaiboon, P., Phukoetphim, N., Polsokchuak, N., Butkun, K and Laopaiboon, L. (2020) Enhancement of ethanol production efficiency in repeated-batch fermentation from sweet sorghum juice: effect of initial sugar, nitrogen and aeration. Electronic Journal of Biotechnology. 46: 55-64.2563
9Narueworanon, P., Laopaiboon, L., Phukoetphim, N. and Laopaiboon, P. (2020) Impacts of Initial Sugar, Nitrogen and Calcium Carbonate on Butanol Fermentation from Sugarcane Molasses by Clostridium beijerinckii. Energies. 13(3): 694 (1-19).2563
10Laopaiboon, P., Khongsay, N., Phukoetphim, N. and Laopaiboon, L. (2019) Ethanol production from sweet sorghum juice under very high gravity fermentation by Saccharomyces cerevisiae : aeration strategy and its effect on yeast intracellular composition. Chiang Mai Journal of Science. 46(3): 481-494.2562
11Phukoetphim, N., Chan-u-tit, P., Laopaiboon P. and Laopaiboon L. (2019) Improvement of Bioethanol Production from Sweet Sorghum Juice under Very High Gravity Fermentation: Effect of Nitrogen, Osmoprotectant, and Aeration. Energies. 12(19): 3620 (1-13).2562
12Phukoetphim, N., Khongsay, N., Laopaiboon P. and Laopaiboon L. (2019) A novel aeration strategy in repeated-batch fermentation for efficient ethanol production from sweet sorghum juice. Chinese Journal of Chemical Engineering. 27(7): 1651-1658.2562
13Thani, A., Laopaiboon, P. and Laopaiboon, L. (2018) Improvement of a continuous ethanol fermentation from sweet sorghum stem juice by aeration and product recovery using a gas stripping technique. Chiang Mai Journal of Science. 45(3): 1225-1234.2561
14Sirisantimethakom, L., Thanapornsin, T., Laopaiboon, L. and Laopaiboon, P. (2018) Enhancement of butanol production efficiency from sweet sorghum stem juice by Clostridium beijerinckii using statistical experimental design. Chiang Mai Journal of Science. 45: 1235-1246.2561
15Thanapornsin, T., Sanchanda, P., Laopaiboon, L. and Laopaiboon, P. (2018) Batch butanol fermentation from sugarcane molasses integrated with a gas stripping system: Effects of sparger types and gas flow rates. Asia-Pacific Journal of Science and Technology. 23 (4):  1-12.2561
16Thani, A., Laopaiboon, P. and Laopaiboon, L. (2017) Improvement of a continuous ethanol fermentation from sweet sorghum stem juice using a cell recycling system. Journal of Biotechnology. 251: 21-29.2560
17Sriputorn, B., Laopaiboon P. and Laopaiboon, L. (2017) Increase in ethanol production efficiency from sweet sorghum juice by Saccharomyces cerevisiae. Chiang Mai Journal of Science. 44(1): 59-71.2560
18Wechgama, K., Laopaiboon L. and Laopaiboon, P. (2017) Enhancement of batch butanol production from sugarcane molasses using nitrogen supplementation integrated with gas stripping for product recovery. Industrial Crops and Products. 95, 216-226.2560
19Wechgama, K., Laopaiboon L. and Laopaiboon, P. (2017) Biobutanol production from agricultural raw materials by Clostridium spp. Chiang Mai Journal of Science. 44, 394-405.2560
20Sirisantimethakom, L., Laopaiboon, L., Sanchanda, P., Chatleudmongkol, J. and Laopaiboon, P. (2016) Improvement of butanol production from sweet sorghum juice by Clostridium beijerinckii using an orthogonal array design. Industrial Crops and Products 79, 287-294.2559
21Sirisantimethakom, L., Laopaiboon, L., Sanchanda, P., Chatleudmongkol, J. and Laopaiboon, P. (2016) Improvement of butanol production from sweet sorghum juice by Clostridium beijerinckii using an orthogonal array design. Industrial Crops and Products 79, 287-294.2559
22Phukoetphim, N., Salakkam, A., Laopaiboon, P. and Laopaiboon, L. (2016) Kinetic models for batch ethanol production from sweet sorghum juice under normal and high gravity fermentations: Logistic and modified Gompertz models. Journal of Biotechnology. 243: 69-75.2559
23Thani, A., Lin, Y.H, Laopaiboon, P. and Laopaiboon, L. (2016) Variation of fermentation redox potential during cell-recycling continuous ethanol operation. Journal of Biotechnology. 239: 68-75.2559
24Deesuth, O., Laopaiboon P. and Laopaiboon, L. (2016) High ethanol production under optimal aeration conditions and yeast composition in a very high gravity fermentation from sweet sorghum juice by Saccharomyces cerevisiae. Industrial Crops and Products. 92: 263-270. 2559
25Ariyajarearnwong, P., Laopaiboon, P., Salakkam, A., Srinophakun, P. and Laopaiboon, L. (2016) Kinetic models for batch and continuous ethanol fermentation from sweet sorghum juice by yeast immobilized on sweet sorghum stalks. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. 66, 210-216.2559
26Deesuth, O., Laopaiboon, P., Klanrit, P. and Laopaiboon, L. (2015) Improvement of ethanol production Improvement of ethanol production from sweet sorghum juice under high gravity and very high gravity conditions: Effects of nutrient supplementation and aeration. Industrial Crops and Products. 75: 98-102.2558
27Ariyajarearnwong, P., Laopaiboon, P. and Laopaiboon, L. (2015) Capability of sweet sorghum stalks as supporting materials for yeast immobilization to produce ethanol under various fermentation processes. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. 49: 79-84.2558
28Khongsay, N., Lin, Y-H., Laopaiboon, P. and Laopaiboon, L. (2014)  Improvement of very-high-gravity ethanol fermentation from sweet sorghum juice by controlling fermentation redox potential. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. 45(2): 302-307.2557
29Suwanapong, S., Khongsay, N., Laopaiboon, L.; Jaisil, P.; Laopaiboon, P. (2013) Dried spent yeast and its hydrolysate as nitrogen supplements for single batch and repeated-batch ethanol fermentation from sweet sorghum juice. Energies. 6(3): 1618-1631.2556
30Chan-u-tit, P., Laopaiboon, L., Jaisil, P., Laopaiboon, P. (2013) High level ethanol production by nitrogen and osmoprotectant supplementation under very high gravity fermentation conditions. Energies. 6(2):884- 899.2556

Message us