ผศ.ดร. ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์

ผศ.ดร. ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์
ผศ.ดร. ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การศึกษา (Education)

1. ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Plant Molecular Biology), Purdue University
ประเทศ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2549
2. ปริญญาตรี Bachelor of Science (Botany), The University of Toronto
ประเทศแคนาดา พ.ศ. 2543

ความสนใจด้านการวิจัย (Research Interest)

  1. การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช
  2. พันธุวิศวกรรมและชีววิทยาระดับโมเลกุลในการดัดแปลงสายพันธุ์แบคทีเรีย Zymomonas mobilis

ผลงานวิชาการ
รายการผลงานวิชาการ
1Chamnipa, N., Klanrit, P., Thanonkeo, S. and Thanonkeo, P. (2022) Sorbitol production from a mixture of sugarcane bagasse and cassava pulp hydrolysates using thermotolerant Zymomonas mobilis TISTR548. Industrial Crops and Products 188, 115741. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.115741
2Phong, H.X., Klanrit, P., Dung, N.T.P., Thanonkeo, S., Yamada, M. and Thanonkeo, P. (2022) High-temperature ethanol fermentation from pineapple waste hydrolysate and gene expression analysis of thermotolerant yeast Saccharomyces cerevisiae. Scientific Reports 12, 13965. https://doi.org/10.1038/s41598-022-18212-w
3Songserm, P., Klanrit, P., Klanrit, P., Phetcharaburanin, J., Thanonkeo, P., Apiraksakorn, J., Phomphrai, K. and Klanrit, P. (2022) Antioxidant and anticancer potential of bioactive compounds from Rhinacanthus nasutus cell suspension culture. Plants, 11(15):1994. https://doi.org/10.3390/plants 11151994Fuel, 316: 123336.
https://doi.org/10.1016/j.fuel.2022.123336
4Kaewchana, A., Techaparin, A., Boonchot, N., Thanonkeo, P. and Klanrit, P. (2021) Improved high-temperature ethanol production from sweet sorghum juice using Zymomonas mobilis overexpressing groESL genes. Applied Microbiology and Biotechnology, 105(24): 9419-9431.
https://doi.org/10.1007/s00253-021-11686-0
5Raksmey, T., Techaparin, A., Klanrit, P., Klanrit, P., Apiraksakorn, J. (2021) Ethanol and beta-glucan production from an economically feasible medium prepared from paper napkin hydrolysate. Asia-Pacific Journal of Science and Technology 26(4): 1-8. https://doi.org/10.14456/apst.2021.40
6Laopaiboon, L., Suporn, S., Klanrit, P., Phukoetphim, N., Daengbussadee, C. and Laopaiboon, P. (2021) Novel effective yeast strains and their performance in high gravity and very high gravity ethanol fermentations from sweet sorghum juice. Energies, 14(3): 557. https://doi.org/10.3390/en14030557
7Kitwetcharoen, H., Thanonkeo, S., Klanrit, P. and Thanonkeo, P. (2020) A high potential of Kaempferia parviflora cell culture for phenolics and flavonoids production. Journal of Applied Sciences, 20(3): 109-118
8Laopaiboon, L., Suporn, S., Klanrit, P., Phukoetphim, N., Daengbussadee, C. and Laopaiboon, P. (2021) Novel effective yeast strains and their performance in high gravity and very high gravity ethanol fermentations from sweet sorghum juice. Energies, 14(3): 557. https://doi.org/10.3390/en14030557
9Laopaiboon, L., Suporn, S., Klanrit, P., Phukoetphim, N., Daengbussadee, C. and Laopaiboon, P. (2021) Novel effective yeast strains and their performance in high gravity and very high gravity ethanol fermentations from sweet sorghum juice. Energies, 14(3): 557. https://doi.org/10.3390/en14030557
10Samappito, J., Yamada, M., Klanrit, P. and Thanonkeo, P. (2018) Characterization of a thermo-adapted strain of Zymomonas mobilis for ethanol production at high temperature. 3 Biotech,8(11): 474. https://doi.org/10.1007/ s13205-018-1493-7
11Nuanpeng, S., Thanonkeo, S., Klanrit, P. and Thanonkeo, P. (2018) Ethanol production from sweet sorghum by Saccharomyces cerevisiae DBKKUY-53 immobilized on alginate-loofah matrices. Brazilian Journal of Microbiology, 49: 140-150. https://doi.org/10.1016/j.bjm.2017.12.011
12Nuanpeng, S., Thanonkeo, S., Klanrit, P. and Thanonkeo, P. (2018) Ethanol production from sweet sorghum by Saccharomyces cerevisiae DBKKUY-53 immobilized on alginate-loofah matrices. Brazilian Journal of Microbiology, 49: 140-150. https://doi.org/10.1016/j.bjm.2017.12.011
13Chamnipa, N., Thanonkeo, S., Klanrit, P. and Thanonkeo, P. (2018) The potential of the newly isolated thermotolerant yeast Pichia kudriavzevii RZ8-1 for high-temperature ethanol production. Brazilian Journal of Microbiology, 49: 378-391. https://doi.org/10.1016/j.bjm.2017.09.002
14Pilap, W., Thanonkeo, S., Klanrit, P. and Thanonkeo, P. (2018) The potential of the newly isolated thermotolerant Kluyveromyces marxianus for high-temperature ethanol production using sweet sorghum juice. 3 Biotech,8(2): 126. https://doi.org/10.1007/s13205-018-1161-y

Message us