รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว

รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว
รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว

สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม

การศึกษา (Education)

1. ปริญญาเอก สาขา Molecular Biology/Ehime University ประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2543
2. ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2538
3. ปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตะวันออก (บางพระ)
จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2534

ความสนใจด้านการวิจัย (Research Interest)

1. เทคโนโลยีการหมักเพื่อผลิตเอทานอล (Ethanol production technology)
2. พันธุวิศวกรรม (Genetic engineering) เน้นแบคทีเรียและยีสต์
3. เทคโนโลยีชีวภาพของพืช (Plant Biotechnology) เน้นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
4. เทคโนโลยีเอนไซม์และเทคโนโลยีการหมัก (Enzyme Technology and Fermentation Technology) เน้นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ผลงานวิชาการ
รายการผลงานวิชาการปีที่เผยแพร่
1Chamnipa, N., Klantit, P., Thanonkeo, S. and Thanonkeo, P. 2022. Sorbitol production from a mixture of sugarcane bagasse and cassava pulp hydrolysates using thermotolerant Zymomonas mobilis TISTR548. Industrial Crops & Products. 188:115741.2565
2Phong, HX., Klanrit, P., Dung, NTP., Thanonkeo, S., Yamada, M. and Thanonkeo, P. 2022. High-temperature ethanol fermentation from pineapple waste hydrolysate and gene expression analysis of thermotolerant yeast Saccharomyces cerevisiae. Scientific Reports. 12:13965.2565
3Songserm, P., Klanrit, P., Klanrit, P., Phetcharaburanin, J., Thanonkeo, P., Apiraksakorn, J., Phomphrai, K., and Klanrit, P. 2022. Antioxidant and anticancer potential of bioactive compounds from Rhinacanthus nasutus cell suspension culture. Plants. 11, 19942565
4Kaewchana, A., Techaparin, A., Boonchot, N., Thanonkeo, P.and Klanrit, P. 2021. Improved high-temperature ethanol production from sweet sorghum juice using Zymomonas mobilis overexpressing groESL genes.Applied Microbiology and Biotechnology. 105:9419-9431.2564
5Phong, H.X., Thanh, N.N. Long, B.H.D. and Thanonkeo, P. 2020. Optimization of high-temperature bioethanol production from pineapple peel hydrolysate using response surface methodology. Rasayan J. Chem. 13(4): 2167-2172.2563
6Kitwetcharoen, H., Thanonkeo, S., Klanrit, P. and Thanonkeo, P. 2020. A high potential of Kaempferia parviflora cell culture for phenolics and flavonoids production. Journal of Applied Sciences. 20(3): 109-118.2563
7Anggarini, S., Murata, M., Kido, K., Kosaka, Y., Sootsuwan, K., Thanonkeo, P. and Yamada, M. 2020. Improvement of Thermotolerance of Zymomonas mobilis by genes for reactive oxygen species-scavenging enzymes and heat shock proteins. Frontiers in Microbiology. 10:3073.2563
8Kosaka, T., Nakajima, Y., Ishii, A., Yamashita, M., Yoshida, S., Murata, M., Shiromaru, Y., Kato, S., Kanasaki, Y., Yoshikawa, H., Matsutani, M., Thanonkeo, P. and Yamada, M. 2019. Capacity for survival in global warming: Adaptation of mesophiles to the temperature upper limit. PLOS ONE 14(5):e0215614.2562
9Phong, H.X., Klanrit, P., Dung, N.T.P., Yamada, M. and Thanonkeo, P. 2019. Isolation and characterization of thermotolerant yeast for the production of second-generation bioethanol. Annals of Microbiology. 69:765-776.2562
10Samappito, J., Klanrit, P., Thanonkeo, S., Yamada, M. and Thanonkeo, P. 2019. Isolation of a high potential thermotolerant strain of Zymomonas mobilis for ethanol production at high temperature using ethyl methane sulfonate mutagenesis. Chiangmai Journal of Science. 46(2): 207-218.2562
11Samappito, J., Yamada, M., Klanrit, P. and Thanonkeo, P. 2018. Characterization of a thermo-adapted strain of Zymomonas mobilis for ethanol production at high temperature. 3 Biotech. 8: 474.2561
12Nuanpeng, S., Thanonkeo, S., Klanrit, P. and Thanonkeo, P. 2018. Ethanol production from sweet sorghum by Saccharomyces cerevisiae DBKKUY-53 immobilized on alginate-loofah matrices. Brazilian Journal of Microbiology. 49S: 140-150.2561
13Chamnipa, N., Thanonkeo, S., Klanrit, P. and Thanonkeo, P. 2018. The potential of the newly isolated thermotolerant yeast Pichia kudriavzevii RZ8-1 for high-temperature ethanol production. Brazilian Journal of Microbiology. 49: 378-391.2561
14Pilap, W., Thanonkeo, S., Klanrit, P. and Thanonkeo, P. 2018. The potential of the newly isolated thermotolerant Kluyveromyces marxianus for high-temperature ethanol production using sweet sorghum juice. 3 Biotech. 8:126.2561
15Rungrattanakasin, B., Premjet, S., Thanonkeo, S., Klanrit, P. and Thanonkeo, P. 2018. Cloning and expression of an endoglucanase gene from the thermotolerant fungus Aspergillus fumigatus DBiNU-1 in Kluyveromyces lactis. Brazilian Journal of Microbiology. 49:647–655.2561

Message us