อ.ดร.ดร.ศิริพร ลุนพรม

อ.ดร.ดร.ศิริพร ลุนพรม
อ.ดร.ดร.ศิริพร ลุนพรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การศึกษา (Education)

1. Ph.D. (Applied Bioresource Science), Ehime University ประเทศ ญี่ปุ่น (2558)
2. วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย (2548)
3. วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย (2544)

ความสนใจด้านการวิจัย (Research Interest)

  1. Biomass conversion and biorefinery
  2. Application of genetic engineering in fermentation process
  3. Application of food biotechnology

ผลงานวิชาการ
รายการผลงานวิชาการ
1Noppamas Chantawan, Ayyapruk Moungprayoon, Siriporn Lunprom, Alissara Reungsang, Apilak Salakkam. 2022. High-solid dark fermentation of cassava pulp and cassava processing wastewater for hydrogen production. International Journal of Hydrogen Energy. 47: 40672-40683.
2Uyun Nurul Aini, Siriporn Lunprom, Alissara Reungsang, Apilak Salakkam. 2022. Docosahexaenoic acid (DHA) production by Aurantiochytrium limacinum using cassava pulp hydrolysate as an alternative low-cost carbon source. Frontiers in Marine Science. 9: 985119.
3N. Srikhao, P. Kasemsiri, N. Lorwanishpaisarn, M. Okhawilai, Green synthesis of silver nanoparticles using sugarcane leaves extract for colorimetric detection of ammonia and hydrogen peroxide, Res. Chem. Intermed. 47 (2021) 1269–1283. doi:10.1007/s11164-020-04354-x.
4Chihe Sun, Yun Hu, Fubao Sun, Yahui Sun, Guojie Song, Haixing Chang, Siriporn Lunprom. 2022. Comparison of biodiesel production using a novel porous Zn/Al/Co complex oxide prepared from different methods: Physicochemical properties, reaction kinetic and thermodynamic studies. Renewable Energy. 181: 1419-1430.
5Siriwan Khanpanuek, Siriporn Lunprom, Alissara Reungsang, Apilak Salakkam. 2021. Repeated-batch simultaneous saccharification and fermentation of cassava pulp for ethanol production using amylases and Saccharomyces cerevisiae immobilized on bacterial cellulose. Biochemical Engineering Journal. 177: 108258.
6Orawan Phanduang, Siriporn Lunprom, Apilak Salakkam, Qiang Liao, Alissara Reungsang. 2019. Improvement in energy recovery from Chlorella sp. biomass by integrated dark-photo biohydrogen production and dark fermentation-anaerobic digestion processes. International Journal of Hydrogen Energy. 44: 23899-23911.
7Tran Thi Giang, Siriporn Lunprom, Qiang Liao, Alissara Reungsang, Apilak Salakkam. 2019. Improvement of hydrogen production from Chlorella sp. biomass by acid-thermal pretreatment. PeerJ. 7: e6637.
8Tran Thi Giang, Siriporn Lunprom, Qiang Liao, Alissara Reungsang, Apilak Salakkam. 2019. Enhancing hydrogen production from Chlorella sp. biomass by pre-hydrolysis with simultaneous saccharification and fermentation (PSSF). Energies. 12: 908.
9Siriporn Lunprom, Orawan Phanduang, Apilak Salakkam, Qiang Liao, Tsuyoshi Imai, Alissara Reungsang. 2019. Bio-hythane production from residual biomass of Chlorella sp. biomass through a two-stage anaerobic digestion. International Journal of Hydrogen Energy. 44: 3339-3346.
10Siriporn Lunprom, Orawan Phanduang, Apilak Salakkam, Qiang Liao, Alissara Reungsang. 2019. A sequential process of anaerobic solid-state fermentation followed by dark fermentation for bio-hydrogen production from Chlorella sp. International Journal of Hydrogen Energy. 44: 3306-3316.
11Orawan Phanduang, Siriporn Lunprom, Apilak Salakkam, Alissara Reungsang. 2017. Anaerobic solid-state fermentation of bio-hydrogen from microalgal Chlorella sp. biomass. International Journal of Hydrogen Energy. 42: 9650-9659.
12Siriporn Lunprom, Pongsanat Pongcharoen, Takayuki Sekito, Miyuki Kawano-Kawada, Yoshimi Kakinuma, Koichi Akiyama. 2015. Characterization of vacuolar amino acid transporter from Fusarium oxysporum in Saccharomyces cerevisiae. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. 79: 1972-1979.
13Soracom Chardwiriyapreecha, Kunio Manabe, Tomoko Iwaki, Miyuki Kawano-Kawada, Takayuki Sekito, Siriporn Lunprom, Koichi Akiyama, Kaoru Takegawa, Yoshimi Kakinuma. 2015. Functional expression and characterization of Schizosaccharomyces pombe Avt3p as a vacuolar amino acid exporter in Saccharomyces cerevisiae. PLOS One. 10: e0130542.
14Apilak Salakkam, Pensri Plangklang, Sureewan Sittijunda, Mallika Boonmee Kongkeitkajorn, Siriporn Lunprom and Alissara Reungsang. 2019. Bio-hydrogen and methane production from lignocellulosic materials. In: Biomass for Bioenergy – Recent Trends and Future Challenges. Abd El-Fatah Abomohra, Ed. IntechOpen: 1-40. DOI: 10.5772/intechopen.85138.
15Apilak Salakkam, Siriporn Lunprom, Sureewan Sittijunda. 2019. Biochemicals production. In: Microbial-derived biofuels and biochemicals. Alissara Reungsang, Ed. Thailand Research Fund: 499-553. (In Thai)

Message us