รศ.ดร. มัลลิกา คงเกียรติขจร

รศ.ดร. มัลลิกา คงเกียรติขจร
รศ.ดร. มัลลิกา คงเกียรติขจร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การศึกษา (Education)

1. Doctor of Philosophy (Biotechnology), The University of New South Wales,
Australia, 2546
2. Bachelor of Engineering (Bioprocess), The University of New South Wales,
Australia, 2541

ความสนใจด้านการวิจัย (Research Interest)

  1. การใช้ประโยชน์จากของเสียจากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการผลิตไบโอเอทานอลและน้ำมันจุลินทรีย์จากยีสต์
    (Utilization of wastes from agriculture and agroindustry in production of bioethanol and microbial lipids from yeasts)
  2. การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์บนพื้นฐานของการวิเคราะห์จลนพลศาสตร์ของจุลินทรีย์
    (Microbial cultivation process development based on microbial kinetics analysis)

ผลงานวิชาการ
รายการผลงานวิชาการปีทีเผย
แพร่
1Marika Ngamsirisomsakul, Mallika Boonmee Kongkeitkajorn, Sittipong Amnuaypanich, Alissara Reungsang (2022) An approach for incorporating glycerol as a co-substrate into unconcentrated sugarcane bagasse hydrolysate for improved lipid production in Rhodotorula glutinis. Fermentation, 8(10): 543. https://doi.org/10.3390/fermentation81005432565
2Sreyden Hor, Mallika Boonmee Kongkeitkajorn, Alissara Reungsang (2022) Sugarcane bagasse-based ethanol production and utilization of its vinasse for xylitol production as an approach in integrated biorefinery. Fermentation, 8(7):340. https://doi.org/10.3390/fermentation80703402565
3Siwames Netsopa, Mallika Boonmee Kongkeitkajorn, Prawphan Yuvadetkun, Tatsuya Matsuno, Atsushi Minamino, Takuya Kasahara, Koji Kobayashi, Shigeyuki Funada (2022) Integration of cellulosic sugar syrup produced from sugarcane bagasse to molasses-based ethanol production process and improvement in spent wash quality. Fuel, 316: 123336. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2022.1233362565
4Mallika Boonmee Kongkeitkajorn, Rotsarin Yaemdeeka, Irada Chaiyota, Korakoch Hamsupo, Atcha Oraintara, Alissara Reungsang (2021) Bioethanol from Napier Grass Employing Different Fermentation Strategies to Evaluate a Suitable Operation for Batch Bioethanol Production. Energy Conversion and Management: X, 12: 100143. https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2021.1001432564
5Marika Ngamsirisomsakul, Alissara Reungsang, Mallika Boonmee Kongkeitkajorn (2021) Assessing oleaginous yeasts for their potentials on microbial lipid production from sugarcane bagasse and the effects of physical changes on lipid production. Bioresource Technology Reports, 14: 100650. https://doi.org/10.1016/j.biteb.2021.1006502564
6Mallika Boonmee Kongkeitkajorn, Chanpim Sae-Kuay, Alissara Reungsang (2020). Evaluation of Napier Grass for Bioethanol Production through a Fermentation Process. Processes, 8: 567. https://doi.org/10.3390/pr80505672563
7Marika Ngamsirisomsakul, Alissara Reungsang, Qiang Liao, Mallika Boonmee Kongkeitkajorn (2019) Enhanced bio-ethanol production from Chlorella sp. biomass by hydrothermal pretreatment and enzymatic hydrolysis. Renewable Energy, 141: 482-492. https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.04.0082562
8Marika Ngamsirisomsakul, Prawphan Yuvadetkun, Alissara Reungsang and Mallika Boonmee Kongkeitkajorn (2019) Simultaneous saccharification and fermentation for ethanol production from rice straw by Candida shehatae and Saccharomyces cerevisiae. Chiang Mai Journal of Science, 46(3): 461-468. http://it.science.cmu.ac.th/ejournal/journalDetail.php?journal_id=101372562
9Malinee Intanoo, Mallika B. Kongkeitkajorn, Virote Pattarajinda, John K. Bernard, Todd R. Callaway, Witaya Suriyasathaporn and Yupin Phasuk (2018) Isolation and screening of aflatoxin-detoxifying yeast and bacteria from ruminal fluids to reduce aflatoxin B1 contamination in dairy cattle feed. Journal of Applied Microbiology, 125, 1603-1613. https://doi.org/10.1111/jam.140602561
10Prawphan Yuvadetkun, Alissara Reungsang and Mallika Boonmee (2018) Comparison between free cells and immobilized cells of Candida shehatae in ethanol production from rice straw hydrolysate usingrepeated batch cultivation. Renewable Energy, 115: 634-640. http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2017.08.033.2561
11Prawphan Yuvadetkun, Noppol Leksawasdi and Mallika Boonmee. (2017) Kinetic modeling of Candida shehatae ATCC 22984 on xylose and glucose for ethanol production. Preparative Biochemistry and Biotechnology, 47(3): 268-275. http://dx.doi.org/10.1080/10826068.2016.1224244.2560
12Prawphan Yuvadetkun and Mallika Boonmee (2016) Ethanol Production Capability of Candida shehatae in Mixed Sugars and Rice Straw Hydrolysate. Sains Malaysiana, 45(4): 581–587.2559
13Mallika Boonmee, Onanong Cotano, Sittipong Amnuaypanich and Nurak Grisadanurak (2016) Improved Lactic Acid Production by In Situ Removal of Lactic Acid During Fermentation and a Proposed Scheme for Its Recovery. Arabian Journal for Science and Engineering, 41(6): 2067-2075.2559
14Mallika Boonmee* (June 2010) Possible synergistic effect between high lactate and insufficient intake of peptides caused biomass reduction during high-cell starter culture production. Beneficial Microbes, 1(2): 175-182.2553

Message us