รศ.ดร. ผกาวดี แก้วกันเนตร

รศ.ดร. ผกาวดี แก้วกันเนตร
รศ.ดร. ผกาวดี แก้วกันเนตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การศึกษา (Education)

1. Ph.D. in Chemical Engineering, The University of Manchester, UK, 2006
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย พ.ศ. 2537
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย พ.ศ. 2534

ความสนใจด้านการวิจัย (Research Interest)

1. เทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ (Biomass & Bio-energy Technology)
2. เมมเบรนเทคโนโลยี (Membrane Technology)
3. การบำบัดของเสียและการใช้ประโยชน์จากกากของเสีย (Waste treatment & Waste Utilization)
4. รีไฟเนอรีวัตถุดิบทางการเกษตรไปเป็นพลังงานและผลิตภัณฑ์ (Refinery of Agricultural Raw Material into Bio-product and Bio-fuel)

ผลงานวิชาการ
รายการผลงานวิชาการ
1Tumma, A., Dujjanutat, P., Muanruksa, P., Winterburn, J., Kaewkannetra, P. (2022) Biocircular platform for renewable energy production: Valorization of waste cooking oil mixed with agricultural wastes into biosolid fuels. Energy Conversion and Management: X. 15, 100235.
2Khumthai, W.Dujjanutat, P.Muanruksa, P.Winterburn, J.Kaewkannetra, P. (2022) Process optimization for the valorization of plastic waste into fuel additive production under the zero waste concept. Energy Conversion and Management: X. 15, 100231.
3Muanruksa, P.Wongsirichot, P.Winterburn, J.Kaewkannetra, P. (2021) Valorization of palm oil soap stock waste toward for biodiesel production: Process optimization under zero waste concept. Biomass and Bioenergy.154, 106231.
4Rattanapoltee, P.Dujjanutat, P.Muanruksa, P.Kaewkannetra, P. (2021) Biocircular platform for third generation biodiesel production: Batch/fed batch mixotrophic cultivations of microalgae using glycerol waste as a carbon source. Biochemical Engineering Journal, 175, 108128.
5Ungprasoot, P., Muanruksa, P., Tanamool, V.Winterburn, J.Kaewkannetra, P. (2021) Valorization of aquatic weed and agricultural residues for innovative biopolymer production and their biodegradation. Polymers. 13 (17), 2838.
6Muanruksa, P.Wongsirichot, P.Winterburn, J.Kaewkannetra, P. (2021) Integrated cleaner biocatalytic process for biodiesel production from crude palm oil comparing to refined palm oil. Catalyst. 11(6), 734.
7Wongsirichot, P.Muanruksa, P.Kaewkannetra, P.Winterburn, J. (2021) Comprehensive optimization of tropical biomass hydrolysis for nitrogen-limited medium-chain polyhydroxyalkanoate synthesis. Waste Management. 128, 221–231.
8Wongwuttanasatian, T.Kaewkannetra, P.Seithtanabutara, V.  (2021) Impact of Applying Technique for Dual Frequency Sonication on Esterification. Biomass Conversion and Biorefinery. In Press.
9Muanruksa, P.Winterburn, J.Kaewkannetra, P. (2021) Biojet fuel production from waste of palm oil mill effluent through enzymatic hydrolysis and decarboxylation. Catalyst. 11(1), 1–10,78.
10Muanruksa, P.Dujjanutat, P.Kaewkannetra, P. (2020) Entrapping immobilisation of lipase on biocomposite hydrogels toward for biodiesel production from waste frying acid oil. Catalyst. 10(8), 0834.
11Praepilas Dujjanutat, Pakawadee Kaewkannetra (2020) Productionof bio-hydrogenated kerosene by catalytic hydrocracking from refined bleached deodorised palm/ palm kernel oils Renewable Energy. 147: 464-472.
12Srihanun, N. Dujjanutat, P., Muenruksa, P., Kaewkannetra, P. (2020) Biofuel of green diesel-kerosene-gasoline production from palm oil: Effect of palladium coorperated with second metal on hydrocracking reaction, Catalyst. 10: 1-13.
13Papasanee Muenruksa, Pakawadee Kaewkannetra (2020) Combination of fatty acids extraction and enzymatic esterification for biodiesel production using sludge palm oil as a low-cost substrate, Renewable Energy. 146: 901-906.
14Papasanee Muenruksa, JameWinterburn, Pakawadee Kaewkannetra (2019) A novel process for biodiesel production from sludge palm oil, Method X.6:2838-2844
15Praepilas Dujjanutat, ArthitNeramittagapong, Pakawadee Kaewkannetra (2019) Optimization of Bio-Hydrogenated Kerosene from Refined Palm Oil by Catalytic Hydrocracking, Energies. 12: 1-15.
16Panida Rattanapoltee, Dollaporn Poompasit, Pakawadee Kaewkannetra (2015) Biodiesel production via transeterification: Effect of the types of oil/alcohol and alcohol concentrations on settling behaviour of byproduct of glycerol. Defect and Diffusion Forum. 365:255-261.
17Praepilas Dujjanutat, Pakawadee Kaewkannetra (2020) Production of bio-hydro genated kerosene by catalytic hydrocracking from refined bleached deodorised palm/ palm kernel oils. Renewable Energy. 147: 464-472.
18Praepilas Dujjanutat, Arthit Neramittagapong, Pakawadee Kaewkannetra (2019) Optimization of bio-hydrogenated kerosene from refined palm oil by catalytic hydrocracking, Energies. 12: 1-15.
19Waranya Suwannasing, Tsuyoshi Imai, Pakawadee Kaewkannetra (2015) Cost-effective defined medium for the production of polyhydroxyalkanoates using agricultural raw materials Bioresource Technology. 194: 67–74.
20Pakjirat Singhaboot, Pakawadee Kaewkannetra (2015) A higher in value biopolymer product of polyhydroxyalkanoates (PHAs) synthesized by Alcaligenes latus in batch/repeated batch fermentation processes of sugar cane juice. Annual Microbiology. 1046-1049.
21Panida Rattanapoltee, Dollaporn Poompasit, Pakawadee Kaewkannetra (2015) Biodiesel production via transeterification: Effect of the types of oil/alcohol and alcohol concentrations on settling behaviour of byproduct of glycerol Defect and Diffusion Forum. 365:255-261.
22Praepilas Dujjanutat, Arthit Neramittagapong, Pakawadee Kaewkannetra (2015) H2-assisted Chemical Reaction for Green-Kerosene Production. Defect and Diffusion Forum. 364:104-111
23Panida Rattanapoltee, Pakawadee Kaewkannetra (2014) Cultivation of microalga, Chlorella vulgaris under different auto-hetero-mixo trophic growths as a raw material during biodiesel production and cost evaluation. Energy. 78: 4-8.
24Panida Rattanapoltee, Pakawadee Kaewkannetra (2014) Utilization of agricultural residues of pineapple peels and sugarcane bagasse as cost-saving raw materials in Scenedesmus acutus for lipid accumulation and biodiesel production. Appl Biochem Biotechnol. 173:1495–1510.

Message us