ศ.ดร. ดร.อลิศรา เรืองแสง 

ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง  
ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง  

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การศึกษา (Education)

1. Ph.D. วิศวกรรมแหล่งน้ำ/วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, Iowa State University, Iowa, 2543
2. วท.ม. เภสัชศาสตร์ (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย พ.ศ. 2534
3. วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย พ.ศ. 2532

ความสนใจด้านการวิจัย (Research Interest)

Environmental Biotechnology (bio-hydrogen, methane, biogas, bioremediation of pesticides in soil and water, bioplastics)

ผลงานวิชาการ
รายการผลงานวิชาการ
1Saripan, K., Reungsang, A., Sittijunda, S.  2021.  Co-production of hydrogen and ethanol by Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum KKU-ED1 from alpha-cellulose and cellulose fraction of sugarcane bagasse.  Bioresource Technology Reports.  15:100759.
2Raketh, M., Jariyaboon, R., Kongjan, P., trably, E., Reungsang, A., Sripitak, B., Chotiduwan, S.  2021.  Sulfate removal using rubber wood ash to enhance biogas production from sulfate-rich wastewater generated from a concentrated latex factory.  Biochemical Engineering Journal.  173: 108084.
3Taroepratjeka, D.A.H., Imai, T., Chairattanamanokorn, P., Reungsang, A.  2021.  Extremely halophilic biohydrogen producing microbial communities from high-salinity soil and salt evaporation pond.  Fuels.  2:241-252.1.
4Khemacheewakul, J., Taesuwan, S., nunta, R., Techapun, C., Phimolsiripol, Y., Rachtnapun, P., Jantanasakulwong, K., Porninta, K., Sommanee, S., Mahakuntha, C., Chaiyaso, T., Seesuriyachan, P., Reungsang, A., Trinh, N., Wangtueai, S., Sommana, S.R., Leksawasdi, N.  2021. Mathematical model with phosphate activation effect validates batch (R)-phenylacetylcarbinol biotransformation process utilizing Candida tropicalis pyruvate decarboxylase in phosphate buffer.  Scienctific Reports. 11:11813. 
5Singkhala, A., Mamimin, C., Reungsang, A., O-Thong, S.  2021.  Enhancement of thermophilic biogas production from palm oil mill effluent by pH adjustment and effluent recycling.  Processes. 9:878.
6Khamtib, S., Sittijunda, S., Imai, T., Reungsang, A.  2021.  Co-digestion of oil palm trunk hydrolysate and slaughterhouse wastewater for biohydrogen production in a fixed bed reactor by immobilized Thermoanaerobacterium thermosaccharolysticum KKU19 on expanded clay.  Frontiers in Energy Research.  9: 683989.
7Chaikitkaew, S., Seengenyoung, J., Mamimin, C., Birkeland, N.K., Reungsang, A., O-Thong, S.  2021.  Simultaneous biogas upgrading and acetic acid production by homoacetogens consortium enriched from peatland soi.  Bioresource Technology Reports.  15: 100701.
8Jomnonkhaow, U., Sittijunda, S., Reungsang, A.  2021.  Enhanced simultaneous saccharification and fermentation of Napier grass and Napier silage for two stage bio-hydrogen and methane production using organosolv and hydrothermal.  Materials Chemistry and Physics.  267: 124614.
9Jomnonkhaow, U., Sittijunda, S., Reungsang, A.  2021.  Influences of size reduction, hydration, and thermal-assisted hydration pretreatment to increase the biogas production from Napier grass and Napier silage.  Bioresource Technology. 331: 125034.
10Tongdeesoontorn, W., Mauer, L.J., Wongruong, S., Sriburi, P., Reungsang, A., Rachtanapun, P. 2021.  Antioxidant films from cassva starch/gelatin biocomposite fortified with quercetin and TBHQ and their applications in food models.  Polymers.  13: 1117.
11Boonrasri, S.  Sae-Oui, P., Reungsang, A., Rachtanapun, P.  2021.  New vegetable oils with different fatty acids on natural rubber composite properties.  Polymers.  13: 1108.
12Rachtanapun, P., Klunklin, W., Jantrawut, P., Jantanasakulwong, K., Phimolsiripol, Y., Seesuriyachan, P., Leksawasdi, N., Chaiyaso, T., Ruksiriwanich, W., Phongthai, S.,  Sommano, S.R., Punyodom, W., Reungsang, A., Ngo, T.M.P.  2021. Characterization of chitosan film incorporated with curcumin extract.  Polymers. 13:963.
13Ngamsirisomsakul, M., Reungsang, A., Kongkeithajorn, M.B.  2021.  Assessing oleaginous yeasts for their potentials on microbial lipid production from sugarcane bagasse and the effects of physical changes on lipid production.  Bioresource Technology Reports.  14: 100650.
14Wongarmart, W., Reungsang, A., Sirrijunda, S., Chu, C.Y.  2021.  Anaerobic co-digestion of biogas effluent and sufarcane filter cake for methane production.  Biomass Conversion and Biorefinery.  In Press.
15Rachtanapun, P., Kluklin, W., Jantrawut, P., Leksawasdi, N., Jantanasakulwong, Phimolsiripol, Y., Seesuriyachan, P., Chaiyaso, T., Ruksiriwanish, W., Phongthai, S., Sommano, S.R., Punyodom, W., Reungsang, A., Ngo, T.M.P.  2021.  Effect of monochloroacetic acid on properties of carboxymethyl bacterial cellulose powder and file, from Nata de Coco.  Polymers.  13. 488. 1-13.
16Ngivprom, U., Milintawisamai, N., Reungsang, A.  2021.  Reductive dechlorication of 1,2-diclhloroethane to ethylene by anaerobic enrichment culture containing Vulcanibacillus sp.  Walailak Journal of Science and Technology.  18: 7306.  1-13.
17Rachtanapun, P., Jantrawut, P., Kluklin, W., Jantanasakulwong, K., Phimolsiripol, Y., Leksawasdi, N., Seesuriyachan, P., Chaiyaso, T., insomphun, C., Phongthai, S., Sommana, S.R., Punyodom, W., Reungsang, A., Ngo, T.M.P.  2021.  Carboxymethyl bacterial cellulose from Nata de Coco: Effects of NaOH.  Polymers. 13, 348. 1-17.
18Salakkam, A., Sittijunda, S., Mamimin, C., Phandyang, O., Reungsang, A.  2021.  Valorization of microalgal biomass for biohydrogen generation: A review.  Bioresource Technology.  322: 124533.
19Klunklin, W., Jantanasakulwong, K., Phimolsiripol, Y., Leksawadi, N., Seesuriyachan, P., Chaiyaso, T., insomphun, C., Phongthai, S., Jantrawut, P., Sommano, S.R., Punyodom, W., Reungsang, A., Ngo, T.M.P., Rachtanapun, P.  2021.  Synthesis, characterization, and application of carboxymethyl cellulose from asparagus stalk end.  Polymers.  13, 81: 1-15.
20Jomnonkhaow, U., Uwineza, C., Mahboubi, A., Wainaina, S., Reungsang, A., Taherzadeh, M.J.  2021.  Membrane bioreactor-assisted volatile fatty acids production and in situ recovery from cow manure.  Bioresource Technology.  321: 124456.
21Kongjan, P., Jariyaboon, R., Reungsang, A., Sittijunda, S.  2021.  Co-fermentation of 1,3-propanediol and 2,3-butanediol from crude glycerol derived from the biodiesel production process by newly isolated Enerobacter sp.: Optimization factors affecting.  Bioresource Technology Reports.  13:100616.
22Sriyod, K., Plangklang, P., Reungsang, A.  2021.  Single and combined enzymatic saccharification and biohydrogen production from Chlorella sp. biomass.  Bioenergy Research.  In Press.
23Rattanaya, T.Kongjan, P.Bunyakan, C.Reungsang, A.Jariyaboon, R. 2020.  Upgrading biogas to biomethane: Alkaline recovery of absorbed solution by thermal decompositionProcess Safety and Environmental Protection.  138: 157-166
24Tiang, M.F.Fitri Hanipa, M.A.Abdul, P.M., Jahim, J.M.D., Mahmod, S.S., Takriff, M.S., Lay, C.-H., Reungsang, A.Wu, S.-Y. 2020.  Recent advanced biotechnological strategies to enhance photo-fermentative biohydrogen production by purple non-sulphur bacteria: An overviewInternational Journal of Hydrogen Energy.  45:13211-13230.
25Kongkeitkajorn, M.B., Sae-Kuay, C., Reungsang, A.  2020.  Evaluation of napier grass for bioethanol production through a fermentation process.  Processes.  8: 567.
26Taroepratjeka, D.A.H.Imai, T., Chairattanamanokorn, P., Reungsang, A.  2020.  Biohydrogen production by extremely halophilic bacteria from the salt pan of Samut Sakhon, ThailandChiang Mai Journal of Science.  47:378-390. 
27Sittijunda, S. Reungsang, A.  2020.  Methane Production from the Co-digestion of Algal Biomass with Crude Glycerol by Anaerobic Mixed Cultures.  Waste and Biomass Valorization.  11:1873-1881.
28Wijaya, AS., Jariyaboon, R., Reungsang, A., Kongjan, P.  2020.  Biochemical methane potential (BMP) of cattle manure, chicken manure, rice straw, and hornwort in mesophilic momo-digestion.  The International Journal of Integrated Engineering.  12: 1-8
29Suksong, W., Tukanghan, W., Promnuan, K., Kongjan, P., Reungsang, A., Insam, H., O-thong, S.  2020.  Biogas production from palm oil mill effluent and empty fruit bunches by coupled liquid and solid-state anaerobic digestion.  Bioresource Technology.  296: 122304.
30Promnuan, K., higuchi, T., Imai, T., Kongjan, P., Reungsang, A., O-Thong, S.  2020.  Simulataneous biohythane production and sulfate removal from rubber sheet wastewater by two-stage anaerobic digestion.  International Journal of Hydrogen Energy.  45: 263-274.
31Khongkliang, P., Jehlee, A., Kongjan, P., Reungsang, A. and Sompong, O. 2019. High efficient biohydrogen production from palm oil mill effluent by two-stage dark fermentation and microbial electrolysis under thermophilic condition. International Journal of Hydrogen Energy. 44: 31841-31852.
32Hanipa, MAF., Abdul, PM., Jahim, JM., Takriff, MS., Reungsang, A. and Wu, SY. 2019. Biotechnological approach to generate green biohydrogen through the utilization of succinate-rich fermentation wastewater. International Journal of Hydrogen Energy.
33Sompong, O., Mamimin, C., Kongjan, P. and Reungsang, A. 2019. Thermophilic fermentation for enhanced biohydrogen production. Biohydrogen. 123-139.
34Salakkam, A., Plangklang, P., Sittijunda, S., Kongkeitkajorn, MB., Lunprom, S. and Reungsang, A. 2019. Bio-hydrogen and methane production from lignocellulosic materials. Biomass for Bioenergy-Recent Trends and Future Challenges. In press.
35Phuttaro, C., Reungsang, A., Boonsawang, P., Chaiprapat.  2019.  Integrative effects of sonication and particle size on biomethanation of tropical grass Pennisetum purpureum using superior diverse inocula cultures.  Energies. 12:4226.
36Phanduang, O., Lunprom, S., Salakkam, A., Liao, Q., Reungsang, A.  2019. Improvement in energy recovery from Chlorella sp. biomass by integrated dark-photo biohydrogen production and dark fermentation-anaerobic digestion process.  International Journal of Hydrogen Energy.  44:23899-23911.
37Usmanbaha, N., Jariyaboon, R., Reungsang, A., Kongjan, P., Chu, C-Y.  2019.  Optimization of batch dark fermentation of Chlorella sp. using mixed-cultures for simultaneous hydrogen and butyric acid production.  Energies. 12: doi:10.3390/en12132529
38Saleh, S., Kongjan, P., Panphon, S., Hemmanee, S., Reungsang, A., Jariyaboon, R.  2019.  Feasibility of ABE fermentation from Rhizoclonium spp. hydrolysate with low nutrient supplementation.  Biomass and Bioenergy.  127:105269.
39Wadjeam, P. Reungsang, A., Imai, T., Plangklang, P.  2019.  Co-digestion of cassava starch wastewater with buffalo dung for bio-hydrogen production. International Journal of Hydrogen Energy.  44:14694-14706.
40Assawamongkholsiri, T., Reungsang, A., Sittijunda, S. 2019. Photo-hydrogen and lipid production from lactate, acetate, butyrate, and sugar manufacturing wastewater with an alternative nitrogen source by Rhodobacter sp. KKU-PS1.  PeerJ 7:e6653.
41Ngamsirisomsakul, M., Yuvadetkun, P., Reungsang, A., Kongkeitkajorn, MB.  2019.  Simultaneous saccharification and fermentation for ethanol production from rice straw by Candida shehatae and Saccharomyces cerevisiae.  Chiang Mai Journal of Science.  46: 461-468.
42Fitri Hanipa, M.A., Mohamed Abdul, P., Ad Jahim, J., Sobri Takriff, M., Reungsang, A.  2019.  Valorising fermentation effluent rich in short-chain fatty acids and sugars for biohydrogen via photofermentation by Rhodobacter sphaeroides KKU-PS1.  IOP Conferences Series: Earth and Environmental Sciences.  268: 012077.
43Kongjan, P., Reungsang, A., Phasukaratchai. N., Sittijunda, S.  2019.  Biogas production from single digestion of Napier grass hydrolysate and co-digestion of solid fraction of microwave acid pretreated Napier grass with swine manure.  Chiang Mai Journal of Science.  46: 639-652.
44Ngamsirisomsakul, M., Reungsang, A., Liao, Q., Kongkeitkajorn, MB.  2019. Enhanced bio-ethanol production from Chlorella sp. biomass by hydrothermal pretreatment and enzymatic hydrolysis.  Renewable Energy.  141: 482-492.
45Giang, TT., Lunprom, S., Liao, Q., Reungsang, A., Salakkam, A.  2019. Enhancing hydrogen production from Chlorella sp. by pre-hydrolysis with simultaneous saccharification and fermentation (PSSF).  Energies.  12: 908.
46Giang, TT., Lunprom, S., Liao, Q., Reungsang, A., Salakkam, A.  2019.  Improvement of hydrogen production from Chlorella sp. biomass by acid-thermal pretreatment.  PeerJ.  7:e6637.
47Jehlee, A., Rodjaroen, S., Waewsak, J., Reungsang, A., O-Thong, S.  2019. Improvement of biohythane production from Chlorella sp. TISTR8411 biomass by co-digestion with organic wastes in a two-stage fermentation.  International Journal of Hydrogen Energy. 44: 17238-17247. In Press.
48Lunprom, S., Phanduang, O., Salakkam, A., Liao, Q., Reungsang, A.  2019.  A sequential process of anaerobic solid-state fermentation followed by dark fermentation for bio-hydrogen production from Chlorella sp.  International Journal of Hydrogen Energy.  44:3306-3316.
49Lunprom, S., Phanduang, O., Salakkam, A., Liao, Q., Imai, T., Reungsang, A.  2019.  Bio-hythane production from residual biomass of Chlorella sp. biomass through a two-stage anaerobic digestion.  International Journal of Hydrogen Energy.  44:3339-3346.
50Siriwong, T., Laimeheriwa, B., Aini UN, Cahyanto MN, Reungsang, A., Salakkam, A.  2019.  Cold hydrolysis of cassava pulp and its use in simultaneous saccharification and fermentation (SSF) process for ethanol fermentation.  Journal of Biotechnology.  292: 57-63.
51Sun, CH., Fu, Q., Liao, Q., Xiao, A., Huang, Y., Zhu, X., Reungsang, A. and Chang, HX. 2019.  Life-cycle assessment of biofuel production from microalgae via various bioenergy conversion systems.  Energy.  171:1033-1045.
52Taroepratjeka, D.A.H., Imai, T., Chairattanamaokorn, P., Reungsang, A.  2019.  Investigation of hydrogen-producing ability of extremely halotolerant bacteria from a salt pan and salt-damaged soil in Thailand.  International Journal of Hydrogen Energy.  44:3407-3413.
53Kongjan, P., Inchan, S., Chanthong, S., Jariyaboon, R., Reungsang, A., O-thong, S.  2019. Hydrogen production from xylose by moderate thermophilic mixed cultures using granules and biofilm up-flow anaerobic reators.  International Journal of Hydrogen Energy.  44:3317-3324.
54Mamimin, C., Probst, M., Brandon, M., Podmirseg, S., Insam, H., Reungsang, A., O-thong, S.  2019.  Trace metals supplementation enhanced microbiota and biohythane production by two-stage thermophilic fermentation.  International Journal of Hydrogen Energy.  44:3325-3338.
55Sittijunda, S., Reungsang, A.  2019.  Bioconversion of crude glycerol into 1,3-propanediol by an anaerobic mixed microbial consortium.  Chiang Mai Journal of Science.  46: 1-14.
56Xiao, C., Liao, Q., Fu, Q., Huang, Y., Chen, Ho., Zhang, H., Xia, A., Zhu, X., Reungsang, A., Liu, Z.  2019.  A solar-driven continuous hydrothermal pretreatment system for biomethane production from microalgae biomass.  Applied Energy.  236: 1011-1018.
57Nunta, R. Techapun, C. Kuntiya, A.Hanmuangjai, P. Moukamnerd, C.Khemacheewakul, J. Sommanee, S.Reungsang, ABoonmee Kongkeitkajorn, M. Leksawasdi, N. 2018.  Ethanol and phenylacetylcarbinol production processes of Candida tropicalis TISTR 5306 and Saccharomyces cerevisiae TISTR 5606 in fresh juices from longan fruit of various sizes.  Journal of Food Processing and Preservation.  42: Article number e13815.
58Boonpiyo, S., Sittijunda, S., Reungsang, A.  2018.  Co-digestion of napier grass with food waste and napier silage with food waste for methane production.  Energies.  11: Article number 3200
59Fu, Q., Chen, H., Liao, Q., Huang, Y., Xia, A., Zhu, X., Xiao, C., Reungsang, A., Liu, Z.  2018.  Drag reduction and shear-induced cells migration behavior of microalgae slurry in tube flow.  Bioresource Technology.  270: 38-45.
60Fu, Q., Zhang, H., Chen, H., Liao, Q., Xia, A., Huang, Y., Zhu, X., Reungsang, A., Liu, Z.  2018.  Hydrothermal hydrolysis pretreatment of microalgae slurries in a continuous reactor under subcritical conditions for large-scale application.  Bioresource Technology.  266: 306-314.
61Zhang, H., Liao, Q, Fu, Q., Chen, H., Huang, Y., Xia, A., Zhu, X., Reungsang, A., Liu, Z., Li, J.  2018.  Rheological properties of microalgae slurry under subcritical conditions for hydrothermal hydrolysis systems.  Algal Research.  33: 78-83.
62Thungklin, P., Sittijunda, S., Reungsang, A.  2018.  Sequential fermentation of hydrogen and methane from steam-exploded sugarcane bagasse hydrolysate.  International Journal of Hydrogen Energy43: 9924-9934.
63Kongjan, P., Sama, K., Sani, K., Jariyaboon, R., Reungsang, A. 2018.  Feasibility of bio-hythane production by co-digesting skim latex serum (SLS) with palm oil mill effluent (POME) through two-phase anaerobic process.  International Journal of Hydrogen Energy. 43: 9577-9590.
64Wadjeam, P., Reungsang, A.  2018.  Determining the optimum proportion of cassava starch wastewater, hydrogeninc effluent and anaerobic sludge for methane production.  Chiang Mai Journal of Science.  45: 2609-2622.
65Assawamongkholsiri, T., Reungsang, A., Plangklang, P., Sittijunda, S.  2018.  Repeated batch fermentation for photo-hydrogen and lipid production from wastewater of a sugar manufacturing plant.  International Journal of Hydrogen Energy.  43: 3605-3617.
66Sitthikitpanya, S., Reungsang, A., Prasertsan, P., Khanal, S.K.  2018.  Two-stage thermophilic bio-hydrogen and methane production from lime-pretreated oil palm trunk by simultaneous saccharification and fermentation.  International Journal of Hydrogen Energy.  43: 4284-4293.
67Sittijunda, S., Reungsang, A.  2018.  Biohydrogen production from crude glycerol using anaerobic mixed cultures: Media compositions optimization.  Chiang Mai Journal of Science.  45(2): 653-667.
68Yuvadetkun, P., Reungsang, A., Boonmee, M. 2018.  Comparison between free cells and immobilized cells of Candida shehate in ethanol production from rice straw hydrolysate using repeated batch cultivation.  Renewable Energy.  115: 634-640.
69Prapinagsorn, W., Sittijunda, S., Reungsang, A.  2018.  Co-Digestion of Napier Grass and Its Silage with Cow Dung for Bio-Hydrogen and Methane Production by Two-Stage Anaerobic Digestion Process.  Energies. 11, 47; doi:10.3390/en11010047
70Rattanaya, T., Sawasdisan, P., Srishuay, P., Samanwiwat, A., Kongjan, P., Yuso, P., Waehamah, M., Jariyaboon, R., Reungsang, A.  2017.  Application of waste rubber wood in carbon dioxide absorption.  International Journal of Environmental Science Education.  12: 2275-2287.
71Sittikitpanya, S., Reungsang, A. 2017. Two-stage thermophilic bio-hydrogen and methane production from oil palm trunk hydrolysate using Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum KKU19.  International Journal of Hydrogen Energy. 42: 28222-28232.
72Prapinagsorn, W., Sittijunda, S., Reungsang, A.  2017.  Co-digestion of Napier grass and its silage with cow dung for methane production.  Energies. 10, 1654; doi:10.3390/en10101654
73Vi, L.V.T., Salakkam, A., Reungsang, A.  2017.  Optimization of key factors affecting bio-hydrogen production from sweet potato starch.  Energy Procedia.  138: 973-978.
74Jehlee, A., Khongkliang, P., Suksaon, W., Rodjaroen, S., Waewsak., J., Reungsang, A., O-thong, S.  2017. Biohythane production from Chlorella sp. biomass by two-stage thermophilic solid-state anaerobic digestion.  International Journal of Hydrogen Energy.  42: 27792-27800.
75Teerakul, M., Saraphirom, P., Reungsang, A.  2017.  Optimization of paraquat degradation by microbial consortium from rhizosphere soil.  EAU Heritage Journal Science and Technology. 11: 90-99.
76Khongkliang, P., Kongjan, P., Utarapichat, B., Reungsang, A., O-thong, S.  2017.  Continuous hydrogen production from cassava starch processing wastewater by two-stage thermophilic dark fermentation and microbial electrolysis.  International Journal of Hydrogen Energy.  42: 27584-27592.
77Sittijunda, S. and Reungsang, A.  2017. Fermentation of hydrogen, 1,3- propanediol and ethanol from glycerol as affected by organic loading rate using up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor.  International Journal of Hydrogen Energy.  42: 27558-27569.
78Ding, X., Huang, Y., Liao, Q., Fu, Q., Xia, A., Xiao, C., Zhu, X., Reungsang, A., Liu, Z.  2017.  Medium-low temperature hydrothermal hydrolysis kinetic characteristics of concentrated wet microalgae biomass.  International Journal of Agricultural & Biological Engineering.  10:154-162.
79Salakkam, A., Kingpho, Y., Najunhom, S., Aiamsonthi, A., Kaewlao, S., Reungsang, A.  2017.  Bioconversion of soybean residue for use as alternative nutrient source for ethanol fermentation.  Biochemical Engineering Journal.  125: 65-72.
80Nualsri, C., Kongjan, P., Reungsang, A., Imai, T. 2017.  Effect of biogas sparging on the performanace of bio-hydrogen rector over a long-term operation.  PLOS ONE. DOI:10.1371/journal.pone.0171248 February 16, 2017.
81Phanduang, O., Lunprom, S., Salakkam, A., Reungsang, A.  2017.  Anaerobic solid-state fermentation of bio-hydrogen from microalgal Chlorella sp. biomass.  International Journal of Hydrogen Energy. 42: 9650-9659.
82Sangyoka, S., Reungsang, A., Lin, C.Y.  2016.  Optimization of biohydrogen production from sugarcane bagasse by mixed cultures using a statistical method.  Sustainable Environment Research.  26: 235-242.
83Nualsri, C., Kongjan, P., Reungsang, A.  2016.  Direct integration of CSTR-UASB reactors for two-stage hydrogen and methane production from sugarcane syrup.  International Journal of Hydrogen Energy.  41: 17884-17895.
84Assawamongkolsiri, T., Plangkalng, P., Reungsang, A.  2016. Photofermentational and lipid accumulation by Rhodobacter sp. KKU-PS1 using malic acid as a substrate.  International Journal of Hydrogen Energy.  41: 6259-6270.
85Laochareon, S. and Reungsang, A.  2016.  Bio-hydrogen production from rabbit dung by anaerobic fermentation.  Chiang Mai Journal of Science.  43:726-737.
86Reungsang, A., Sittijunda, S., Sreela-or, C.  2016.  Methane production from acidic effluent discharged after the hydrogen fermentation of sugarcane juice using batch fermentation and UASB reactor.  Renewable Energy.  86:1224-1231.
87Nualsri, C., Reungsang, A., Plangklang, P.  2016.  Biochemical hydrogen and methane potential of sugarcane syrup using a two-stage anaerobic fermentation process.  Industrial Crops & Products.  82: 88-99.
88Laochareon, S., Reungsang, A., Plangklang, P.  2015.  Bioaugmentation of Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus TISTR895 to enhance bio-hydrogen production of Rhodabacter sphaeroides KKU-PS5.  Biotechnology for Biofuels. 8:190.
89Phummala, K., Imai, T., Reungsang, A., Higuchi, T., Sekene, M., Yamamoto, K., Kanno, A.  2015.  Optimization of enzymatic hydrolysis for pretreated wood waste by response surface methodology in fermentative hydrogen production.  Journal of Water and Environment Technology.  13: 153-166.
90Assawamongkolsiri, T., Reungsang, A.  2015. Photo-fermentational hydrogen production of Rhodobacter sp.  KKU-PS1 isolated from an UASB reactor.  Electronic Journal of Biotechnology.  18: 221-230.
91Saripan A.F., Reungsang, A.  2015.  Thermophilic fermentative biohydrogen production from xylan by anaerobic mixed cultures in elephant dung.  International Journal of Green Energy.  12: 900-907.
92Sreela-or, C., Sittijunda, S., Reungsang, A.  2015.  Methane production from acidic effluent obtained from hydrogen fermentation process of food waste using continuous stirred tank reactor.  Chiang Mai Journal of Science.  42: 578-587.
93Saripan A.F., Reungsang, A.  2014.  Simultaneous saccharification and fermentation of
cellulose for bio-hydrogen production by anaerobic mixed cultures in elephant dung.  International Journal of Hydrogen Energy.  39: 9028-9035.
94Laochareon, S., Reungsang, A.  2014.  Isolation, characterization and optimization of photo-hydrogen production conditions by newly isolated Rhodobacter spaeroides KKU-PS5.  International Journal of Hydrogen Energy.  39: 10870-10882.
95Khamtib, S., Reungsang, A.  2014.  Co-digestion of oil palm trunk hydrolysate with slaughterhouse wastewater for thermophilic bio-hydrogen production by Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum KKU19.  International Journal of Hydrogen Energy.  39:6872-6880.
96Phummala, K., Imai, T., Reungsang, A., Chairattanamanokorn, P., Sekine, M., Higuchi, T., Yamamoto, K., Kanno, A.  2014.  Delignification of disposable wooden chopsticks waste for fermentative hydrogen production by an enriched culture from a hot spring.  Journal of Environmental Sciences.  26: 1361-1368.
97Poomipak, N., Reungsang, A., Plangklang, P.  2014.  Poly-beta-hydroxyalkanoates production from cassava starch hydrolysate by Cupriavidus sp.  KKU 38.  International Journal of Biological Macromolecules.  65: 51-64.
98Pimmata, P., Reungsang, A., Plangklang, P.  2013.  Comparative bioremediation of carbofuran contaminated soil by natural attenuation, bioaugmentation and biostimulation.  International Biodeterioration and Biodegradation.  85: 196-204.
99Reungsang, A., Sreela-or, C. , Plangklang, P.  2013.  Non-sterile bio-hydrogen fermentation from food waste in a continuous stirred tank reactor (CSTR): Performance and population analysis.  International Journal of Hydrogen Energy.  38:15630-15637.        
100Boonsayompoo, O., Reungsang, A.   2013.  Thermophilic biohydrogen production from the enzymatic hydrolysate of cellulose fraction of sweet sorghum bagasse by Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum KKU19: Optimization of media composition.  International Journal of Hydrogen Energy. 38:15777-15786.
101Laocharoen, S., Plangklang, P., Reungsang, A.  2013.  Selection of support materials for immobilization of Burkholderia cepacia PCL3 in treatment of carbofuran contaminated water.  Environmental Technology.  34:2587-2597.
102Saraphirom P., Reungsang, A.  2013.  Enhancement of biohydrogen production from sweet sorghum syrup in an anaerobic sequencing batch reactor by nutrient and vitamin supplementations.  Environmental Technology.  34: 2503-2511.
103Sittijunda, S., Tomas A.F., Reungsang, A., O-thong, S., Angelidaki, I. 2013.  Ethanol production from glucose and xylose by immobilized Thermoanaerobacter pentosaceus at 70oC in an up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor.  Bioresources Technology. 143:598-607
104Reungsang, A., Sreela-or, C.  2013.  Bio-hydrogen production from pineapple waste extract by anaerobic mixed cultures.  Energies.  6:2175-2190.
105Reungsang, A., Sittijunda, S., and O-thong, S.  2013.  Bio-hydrogen production from glycerol by immobilized Enterobacter aerogenes ATCC 13048 on heat-treated UASB granules as affected by organic loading rate.  International Journal of Hydrogen Energy.  38:6970-6979.
106Assawamongkholsiri, T., Reungsang A., Pattra S.  2013.  Effect of acid, heat and combined acid-heat pretreatments of anaerobic sludge on hydrogen production by anaerobic mixed cultures.  International Journal of Hydrogen Energy. 38:6146-6153.
107Saripan A.F., Reungsang, A.  2013.  Biohydrogen production by Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum KKU-ED1: Culture conditions optimization using xylan as the substrate.  International Journal of Hydrogen Energy. 38:6167-6173.
108Shimizu, A., Takada, H., Koike, T., Takeshita, A., Saha, M., Rinawati, Nakada, N., Murata, A., Suzuki, T., Suzuki, S., Chiem, N.H., Tuyen, B.C., Viet, P.H., Siringan, M.A., Kwan, C., Zakaria, M.P., Reungsang, A.  2013. Ubiquitous occurence of sulfonamides in tropical Asian waters.  Science of the Total Environment.  452-453: 108-115
109Saraphirom P., Reungsang, A., and Plangklang, P.  2013.  Polyhydroxyalkanoates production from effluent of hydrogen fermentation process by Cupriavidus sp. KKU38.  Environmental Technology. 34:477-483.
110Plangklang, P. and Reungsang, A. 2013.  Biodegradation of carbofuran in sequencing batch reactor augmented with immobilized Burkholderia cepacia PCL3 on corncob.  Chemistry and Ecology.  29:44-57.
111Saripan A.F., Reungsang, A.  2013.  Biohydrogen production by Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum KKU-ED1: Culture conditions optimization using mixed xylose/arabinose  as the substrates.  Electronic Journal of Biotechnology. 16: 1-1.
112Reungsang, A., Sittijunda, S., and Angelidaki, I.  2013.  Simultaneous production of hydrogen and ethanol from waste glycerol by Enterobacter aerogenes KKU-S1.    International Journal of Hydrogen Energy.  38:1813-1825.
113Reungsang, A., Sittijunda, S. and Angelidaki, I. 2013. Simultaneous production of hydrogen and ethanol from waste glycerol by Enterobacter aerogenes KKU-S1. International Journal of Hydrogen Energy. 38: 6915.
114Sangyoka, S., Poomipak, N., Reungsang, A.  2012.  Optimum conditions for the production of polyhydroxybutyrate from cassava wastewater by the newly isolate Cupriavidus sp. KKU38.  Sains Malaysiana.  41:1211-1216.
115Reungsang, A., Pattra, S., Sittijunda, S.  2012.  Optimization of key factors affecting methane production from acidic effluent coming from hydrogen fermentation process of sugarcane juice.  Energies.  5:4746-4757.
116Plangklang, P., Reungsang, A., and Pattra, S. 2012.  Enhanced bio-hydrogen production from sugarcane juice by immobilized Clostridium butyricum on sugarcane bagasse. International Journal of Hydrogen Energy. 37:15525-15532.
117Sittijunda, S., and Reungsang, A.  2012. Media optimization for biohydrogen production from waste glycerol by anaerobic thermophilic mixed cultures. International Journal of Hydrogen Energy. 37: 15473-15482.
118Thanwised, P., Wirojanagud, W., and Reungsang, A.  2012.  Effect of hydraulic retention time on hydrogen production and chemical oxygen demand removal from tapioca wastewater using anaerobic mixed cultures in anaerobic baffled reactor (ABR).  International Journal of Hydrogen Energy.  37:15503-15510.
119Sittijunda, S., and Reungsang, A.  2012.  Biohydrogen production from waste glycerol and sludge by anaerobic mixed cultures.  International Journal of Hydrogen Energy. 37:13789-13796.
120Prasertsung, N., Reungsang, A. and Ratanatamskul, C. 2012. Alkalinity of cassava wastewater feed in anodic enhance electricity generation by a single chamber microbial fuel cells. Engineering Journal. 16: 17-28.
121Khamtib, S., and Reungsang, A.  2012.  Biohydrogen production from xylose by Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum KKU19 isolated from hot spring sediment. International Journal of Hydrogen Energy. 37:12219-12228.
122Teeka, J., Imai, T., Reungsang, A., Cheng, X., Yuliani, E., Thiantanankul, J., Poomipak, N., Yamaguchi, J., Jeenanong, A., Higuchi, T., Yamamoto, K., and sekine, M.  2012.  Characterization of polyhydroxyalkanoates (PHAs) biosynthesis by isolated Novosphingobium sp. THA_AIK7 using crude glycerol.  Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology.  39: 749-758.
123Teeka, J., Imai, T., Kanno, A., Jie, W., Reungsang, A., Yuliani, E., Poomipak, N., Jeenanong, A., Cheng, A., Higuchi, T., Yamamoto, K., and Sekine, M.  2012.  Characterization of polyhydroxyalkanoates (PHA) produced by isolated Novosphingobium sp. THA_AIK7 using crude glycerol: Effect of initial pH and temperature.  Fresenius Environmental Bulletin. 21(8):2282-2288.
124Plangklang, P. and Reungsang, A. 2012.  Isolation and characterization of a carbofuran degrading Burkholderia sp. PCL3 from carbofuran-phytoremediated rhizosphere.  Chemistry and Ecology.  28:253-266.
125Plangklang, P., Reungsang, A., and Suphannafai, W.  2012.  Bioremediation of carbofuran contaminated soil under saturated condition: soil column study.  Biodegradation.  23:473-485.
126Plangklang, P. and Reungsang, A. 2011. lux-Marking and application of carbofuran degrader Burkholderia cepacia PCL3, New  Biotechnology, 28: 798-805.
127Takasu, H., Suzuki, S., Reungsang, A. and Viet, P. H. 2011. Fluoroquinolone (FQ) contamination does not correlate with occurrence of FQ-resistant bacteria in aquatic environments of Vietnam and Thailand. Microbes Environment, 25:135-143.
128Plangklang, P. and Reungsang, A.  2011.  Bioaugmentation of carbofuran residues in soil by Burkholderia cepacia PCL3: A small-scale field study.  International Biodeterioration and Biodegradation. 65:902-905.
129Fangkum, A. and Reungsang, A. 2011. Biohydrogen production from mixed xylose/arabinose at thermophilic temperature by anaerobic mixed cultures in elephant dung.  International Journal of Hydrogen Energy, 36:13928-13938.
130Sreela-or, C.  Imai, T., Plangklang, P. and Reungsang, A. 2011. Optimization of key affecting hydrogen production from food waste by anaerobic mixed cultures.   International Journal of Hydrogen Energy, 36:14120-14133.
131Sreela-or, C.  Imai, T., Plangklang, P. and Reungsang, A. 2011. Co-digestion of food waste and sludge for hydrogen production by anaerobic mixed cultures: Statistical key factors optimization, International Journal of Hydrogen Energy, 36:14227-14237.     
132Khamtib, S., Plangklang, P. and Reungsang, A. 2011. Optimization of fermentative hydrogen production from hydrolysate of microwave assisted sulfuric acid pretreated oil palm trunk by hot spring enriched culture, International Journal of Hydrogen Energy, 36:14204-14216. 
133Fangkum, A. and Reungsang, A. 2011.  Biohydrogen production from sugarcane bagasse hydrolysate by elephant dung: Effects of initial pH and substrate concentration. International Journal of Hydrogen Energy. 36:8687-8696.
134Pattra, S., Lay, C.H., Lin, C.Y., O-Thong, S. and Reungsang, A. 2011.  Performance and population analysis of hydrogen production from sugarcane juice by non-sterile continuous stirred tank reactor augmented with Clostridium butyricum. International Journal of Hydrogen Energy. 36:8697-8703.
135Hasyim, R., Imai, T., Reungsang, A., and O-Thong, S. 2011. Extreme-thermophilic biohydrogen production by an anaerobic heat treated digested sewage sludge culture.  International Journal of Hydrogen Energy.  36:8727-8734.
136Saraphirom, P. and Reungsang, A. 2011.  Biological hydrogen production from sweet sorghum syrup by mixed cultures using an anaerobic sequencing batch reactor (ASBR). International Journal of Hydrogen Energy, 36:8765-8773.
137Teerakun,  M., Reungsang,  A., Lin, CJ. and Liao, CH. 2011. Coupling of zero valent iron and biobarriers for remediation of trichloroethylene in groundwater.  Journal of Environmental Science. 23:560-567.
138Thungklin, P., Reungsang, A. and Sittijunda, S. 2011. Hydrogen production from sludge of poultry slaughterhouse wastewater treatment plant pretreated with microwave. International Journal of Hydrogen Energy. 36:8751-8757.
139Saraphirom, P. and Reungsang A. 2011. Effect of organic loading rate on biohydrogen production from sweet sorghum syrup by anaerobic mixed cultures in anaerobic sequencing batch reactor. International Journal Energy. 4: 5562.
140Lin, CY., Miyake, J. and Reungsang A. 2011. Preface4th Asian BioHydrogen Symposium. International Journal of Hydrogen Energy. 36: 86808680.
141Sittijunda, S., Reungsang, A. and Sompong, O. 2010. Biohydrogen production from dual digestion pretreatment of poultry slaughterhouse sludge by anaerobic self-fermentation. International Journal of Hydrogen Energy. 35: 13427-13434.
142Phowan, P., Reungsang, A. and Danvirutai, P. 2010. Bio-hydrogen production from cassava pulp hydrolysate using co-culture of Clostridium butyricum and Enterobacter aerogenes. Biotechnology. 9: 348-354.
143Toyokawa, Y., Takahara, H., Reungsang, A., Fukuta, M., Hachimine, Y.,Tachibana, S. and Yasuda, M.  2010.  Purification and characterization of a halotolerant serine proteinase          from thermotolerant Bacillus licheniformis RKK-04 isolated from Thai fish sauce. Applied Microbiology and Biotechnology. 86:1867-1875. 
144Teerakun, M., Reungsang, A., Srisuk, K., Lin, CJ. and Liao, CH. 2010.  Performance of oxygen-carbon-Inducer releasing material for biodegradation of trichloroethylene, cis-dichloroethylene and vinyl chloride. Biotechnology. 9: 294-303.
145Saraphirom, P. and Reungsang, A. 2010.  Optimization of biohydrogen production from sweet sorghum syrup using statistical methods. International Journal of Hydrogen Energy. 35:13435-13444.
146Plangklang, P. and Reungsang,  A.  2010.   Bioaugmentation of carbofuran by Burkholderia cepacia PCL3 in a bioslurry phase sequencing batch reactor.  Process Biochemistry. 45:230-238.
147Teeka., J., Imai, T., Cheng, A., Reungsang, A., Higuchi, T., Yamamoto, K., and Sekine, M. 2010.  Screening of PHA-producing bacteria using bio-diesel-derived waste glycerol as a sole carbon source.  Journal of Water and Environmental Technology.  8:373-381.
148Cheng, X., Imau, T., Yamaguchi, J., Limpiyakorn, T., and Reungsang, A.  2010.  Evaluation of the innovated disinfection process with high dissolved CO2.  Journal of Water and Environmental Technology.  8: 177-184.
149Reungsang, A. and Plangklang, P. 2010. Bio-productions of Hydrogen and Ethanol from Sugarcane. Environmental Anaerobic Technology: Applications and New Developments. 365-378.
150Sittijunda, S. and Reungsang, A. 2010. Influences of temperature and initial pH on hydrogen production from smashed banana peel by thermophillic bacteria. Journal of Biotechnology. 562.
151Sangyoka, S., Imai, T., Chairattanamanokorn, P. and Reungsang, A. 2010. Simultaneous sacharification and fermentation for hydrogen production from cellulosic fraction of sugarcane bagasses by anaerobic mixed cultures. Journal of Biotechnology. 176
152Imai, T., Li, B., Reungsang, A. and Kaewkannetra, P. 2010. Effects of mineral nutrients with biowaste compost as soil conditioner for farmland. KKU Journal. 15: 818-825.
153Plangklang, P., Sittijunda, S., Teerakul, M. and Reungsang, A. 2010. Hydroponic removal of carbofuran from contaminated water by local Thai aquatic plants. Journal of Biotechnology. 562.
154Sittijunda, S. and Reungsang, A. 2010. Optimization of hydrogen production from glycerol containing waste discharged after biodiesel production process by using statistical methods. Journal of Biotechnology. 156.
155Chairattanamanokorn, P., Penthamkeerati, P., Reungsang, A., Lo, Y-C., Lu, W-B., and Chang, J-S.  2009.  Production of biohydrogen from hydrolyzed bagasse with thermally preheated sludge.  International Journal of Hydrogen Energy.  34: 7612-7617.
156Sittijunda, S.  and Reungsang, A.  2009.  Biostimulation of carbofuran degradation in soil by organic amendments. Thai Environmental Engineering Journal. 23:1-10.
157Plangklang, P. and Reungsang, A. 2009.  Bioaugmentation of carbofuran residues in soil using Burkholderia cepacia PCL3 adsorbed on agricultural residues. International Biodeterioration and Biodegradation. 63:515-522.
158Imai, T., Watanapokasin, R., Reungsang, A., Sekine, M., and Higuchi, T. 2008. Water environment conservation in closed water body by high concentrated oxygen water. Water Science and Technology. 12: 2313-2318.
159Pattra, S., Sangyoka, S., Boonmee, M. and Reungsang, A. 2008.  Bio-hydrogen production from the fermentation of sugarcane bagasse hydrolysate by Clostridium butyricum. International Journal of Hydrogen Energy. 33:5256-5265.
160Plangklang, P. and Reungsang, A. 2008. Effects of rhizosphere remediation and bioaugmentation on carbofuran removal from soil. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 24:983–989.
161Poomipak, N., and Reungsang A.  2008.Biodegradation of dichlorvos in soil. Thai Environmental Engineering Journal.  22: 75-85. 
162Reungsang, A., and Chareonsudjai, P.  2008.  Optimal condition and isotherm of mercury adsorption by human hair.  Thai Environmental Engineering Journal.  22: 153-165. 
163Reungsang, A., Sangyoka, S., Chaiprasert, P. and Imai, T.  2007. Factors affecting hydrogen production from cassava wastewater by a co-culture of anaerobic sludge and Rhodospirillum rubrum.  Pakistan Journal of Biological Science.  10:3571-3577.
164Sangyoka, S., Reungsang A., Moonamart, S.  2007.  Repeated-batch fermentative for bio- hydrogen production from cassava starch manufacturing wastewater.  Pakistan Journal of Biological Science.  10:1782-1789.
165Yossan, S., Reungsang, A., and Yasuda, M.  2007.  Production and properties of protease produced by thermotolerant bacteria isolated from the Thai fish sauce fermentation process.  KKU Research Journal.  12:111-124.
166Reungsang, A., Takizawa, S., and Wirojanagud, W.  2006.  Distribution of PCDDs/PCDFs in sediments from the Pong River, Khon Kaen, Thailand.  Environmental Engineering Research. 43:637-643.
167Kamolmanit N. and Reungsang A.  2006.  Effect of cassava pulp and swine manure compost on growing plants in greenhouse.  Journal of Water and Environmental Technology.  4:9-32. 
168Kamolmanit N. and Reungsang A.   2006.  Effect of Carbon to Nitrogen Ratio on the Composting of Cassava Pulp with Swine Manure. Journal of Water and Environmental Technology. 4:33-50.
169Yossan, S., Reungsang, A., and Yasuda, M.  2006.  Purification and characterization of alkaline protease from Bacillus megaterium isolated from Thai fish sauce fermentation process. Science Asia.  32:377-383. 
170Charathirakup P., and Reungsang A.  2006.  Bioremediation treatment of MTBE and ETBE in contaminated soils.  Songklanakarin Journal of Science and Technology. 28:853-860. 
171Sangyoka S., Reungsang A. and Imai T. 2006.  Factors affecting hydrogen production from cassava starch wastewater by a combination of anaerobic mixed culture and photosynthetic bacteria.  Thai Biotechnology Journal. 7:60-67. 
172Reungsang, A., Tangwongchai, R., and Chaiyachet, O.  2006.  Quality indices of Plaa-som produced in the Northeastern part of Thailand.  KU Science Journal.  24: 20-36. 
173Reungsang, A., Sangyoka, S., Imai, T. and Chaiprasert P. 2006. Biohydrogen production from cassava starch manufacturing wastewater. Asian Journal Energy Env. 7: 367-377.
174Chaiyachet, O., Reungsang, A., Nantachai, K., and Tangwongchai, R.  2005.  Formulation of quality indices from the relationships of major characteristics and products acceptability of Nham produced in the Northeastern part of Thailand (in Thai).  KU Science Journal.  23: 83-99.
175Reungsang, A., Kanwar, R.S., and Moorman, T.B.  2005.  Prediction of Atrazine Fate in Riparian Buffer Strips Soils Using the Root Zone Water Quality Model.  Journal of Water and Environmental Technology 3:209-222.
176Ruknongseng, P. and Reungsang, A. Moonamart S. Danvirutai P. 2005.  Influence of nitrogen, acetate and propionate on hydrogen production from pineapple waste extract by Rhodospirillum rubrum. Journal of Water and Environment Technology. 3:93-117.
177Teerakun, M. and Reungsang, A. 2005.  Determination of plant species for the phytoremediation of carbofuran residue in rice field soils.  Songklanakarin Journal of Science and Technology. 27: 967-973.
178Charathirakup P., Reungsang A. and Virojanakud W. 2004. Comparision of an Abillity to Degrade MTBE between Mixed Culture and Monoculture Isolated from Gasoline Contaminated Soil. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 26: 109-116.
179Teerakun, M., Reungsang, A. and Wirojanagud, W. 2004.  Phytoremediation of Carbofuran Resdues in Soil.  Songklanakarin Journal of Science and Technology. 26: 171-176.
180Reungsang A. and Sangyoka S. 2003. Carbofuran Persistence in Saline Soil and Saline Water. Chiang Mai Journal of Science. 30: 247-253. 
181Rittirod T, Tattawasart A, Kumkainam K, Setsomboon W, Thongchai J, Tessiri T, Reungsang A. and Skolchai S. 2003.  Efficacy of a Washing Machine for Small Volume Glass Vial Used in Phamaceutical Analysis. KKU Engineering Journal. 30: 287-293.
182Reungsang, A., T.B. Moorman, and R.S. Kanwar.  2001.  Transport and Fate of Atrazine in Midwestern Riparian Buffer Strips.  JAWRA.  37:1681-1692.
183Moorman, T.B., K. Jayachandran and A. Reungsang. 2001. Adsorption and Desorption of Atrazine in Soils and Subsurface Sediments. Soil Science.  166:921-929.
184Reungsang, A.  2001.  Effect of Swine Manure Application on Atrazine Mineralization, Biomass Carbon and Atrazine Degradation. KKU Engineering J. 28: 115-126. 
185Reungsang, A.  2001.  Dissipation of Rice Pesticides in Water.  KKU Engineering J.  28:49-58.

Message us