คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.พรเทพ  ถนนแก้ว
คณบดี
E-Mail : portha@kku.ac.th
โทรศัพท์ 043 009700 – 44372
 
ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง ผศ.ดร.ขนิษฐา เฟียล่า ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคล
และศิย์เก่าสัมพันธ์  และสื่อสารองค์กร
E-Mail : alissara@kku.ac.th E-Mail : khamoo@kku.ac.th E-Mail : thasil@kku.ac.th E-Mail :pholritt@kku.ac.th
โทรศัพท์ 043 009700 – 44609 โทรศัพท์ 043 009700 – 44637 โทรศัพท์ 043 009700 – 44636 โทรศัพท์ 043 009700 – 44635
ผศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ ผศ.นุศรา สุระโคตร  ดร.อนาลยา หนานสายออ  
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร   หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี    ประธานหลักสูตร
E-Mail : jirapi@kku.ac.th E-Mail : patpas@kku.ac.th, E-Mail : nussan@kku.ac.th  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  
      E-Mail : rusamee@kku.ac.th  
สมคิด พลตื้อ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ
E-Mail : sompol@kku.ac.th
โทรศัพท์ 043 009700 – 44639

 

Copyright © 2019 Faculty of Technology, Khon Kaen University, All rights reserved.