คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยี

รศ.ดร.พรเทพ  ถนนแก้ว
คณบดี
E-Mail : portha@kku.ac.th
โทรศัพท์ 043 009700 – 44372

ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
E-Mail : alissara@kku.ac.th
โทรศัพท์ 043 009700 – 44609

 ผศ.ดร.ขนิษฐา เฟียล่า
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
E-Mail : khamoo@kku.ac.th
โทรศัพท์ 043 009700 – 44637

ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
E-Mail : thasil@kku.ac.th
โทรศัพท์ 043 009700 – 44636

ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคล
และสื่อสารองค์กร
E-Mail : pholritt@kku.ac.th
โทรศัพท์ 043 009700 – 44635

ผศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
E-Mail : jirapi@kku.ac.th

ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
E-Mail : patpas@kku.ac.th

ผศ.นุศรา สุระโคตร
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
E-Mail : nussan@kku.ac.th

 ดร.อนาลยา หนานสายออ
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
E-Mail : rusamee@kku.ac.th

สมคิด พลตื้อ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ
E-Mail : sompol@kku.ac.th
โทรศัพท์ 043 009700 – 44369

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.