อ.ดร.นฤเบศ หล่อวณิชไพศาล

อ.ดร.นฤเบศ หล่อวณิชไพศาล
อ.ดร.นฤเบศ หล่อวณิชไพศาล

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การศึกษา (Education)

1. Ph.D. in Chemical Engineering, Khon Kaen University, Thailand 2021
2. M.Eng. in Chemical Engineering, Khon Kaen University, Thailand 2017
3. B.Eng. in Chemical Engineering, Khon Kaen University, Thailand 2015

ความสนใจด้านการวิจัย (Research Interest)

  1. พอลิเมอร์และคอมโพสิตระดับนาโนฐานชีวภาพ (Bio-based polymers and nanocomposites)
  2. การสกัดและประยุกต์ใช้เซลลูโลสนาโนคริสตัล (Cellulose nanocrystal extraction and application)
  3. วัสดุอัจฉริยะ (Smart materials)

ผลงานวิชาการ
รายการผลงานวิชาการ
1N. Lorwanishpaisarn, P. Kasemsiri, N. Srikhao, C. Son, S. Kim, S. Theerakulpisut, P. Chindaprasirt, Carbon fiber/epoxy vitrimer composite patch cured with bio-based curing agents for one-step repair metallic sheet and its recyclability, J. Appl. Polym. Sci. 138 (2021) 51406. doi:https://doi.org/10.1002/app.51406.
2N. Lorwanishpaisarn, N. Srikhao, K. Jetsrisuparb, J.T.N. Knijnenburg, S. Theerakulpisut, M. Okhawilai, P. Kasemsiri, Self-healing Ability of Epoxy Vitrimer Nanocomposites Containing Bio-Based Curing Agents and Carbon Nanotubes for Corrosion Protection, J. Polym. Environ. 30 (2022) 472–482. doi:10.1007/s10924-021-02213-3.
3N. Srikhao, P. Kasemsiri, N. Lorwanishpaisarn, M. Okhawilai, Green synthesis of silver nanoparticles using sugarcane leaves extract for colorimetric detection of ammonia and hydrogen peroxide, Res. Chem. Intermed. 47 (2021) 1269–1283. doi:10.1007/s11164-020-04354-x.
4N. Srikhao, P. Kasemsiri, A. Ounkaew, N. Lorwanishpaisarn, M. Okhawilai, U. Pongsa, S. Hiziroglu, P. Chindaprasirt, Bioactive Nanocomposite Film Based on Cassava Starch/Polyvinyl Alcohol Containing Green Synthesized Silver Nanoparticles, J. Polym. Environ. (2020). doi:10.1007/s10924-020-01909-2.
5N. Lorwanishpaisarn, P. Kasemsiri, K. Jetsrisuparb, J.T.N. Knijnenburg, S. Hiziroglu, U. Pongsa, P. Chindaprasirt, H. Uyama, Dual-responsive shape memory and self-healing ability of a novel copolymer from epoxy/cashew nut shell liquid and polycaprolactone, Polym. Test. 81 (2020) 106159. doi:https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2019.106159.
6N. Lorwanishpaisarn, P. Kasemsiri, N. Srikhao, K. Jetsrisuparb, J.T.N. Knijnenburg, S. Hiziroglu, U. Pongsa, P. Chindaprasirt, Fabrication of durable superhydrophobic epoxy/cashew nut shell liquid based coating containing flower-like zinc oxide for continuous oil/water separation, Surf. Coatings Technol. 366 (2019) 106–113. doi:10.1016/j.surfcoat.2019.03.021.
7P. Kasemsiri, N. Lorwanishpaisarn, U. Pongsa, S. Ando, Reconfigurable Shape Memory and Self-Welding Properties of Epoxy Phenolic Novolac/Cashew Nut Shell Liquid Composites Reinforced with Carbon Nanotubes, Polymers (Basel). 10 (2018) 482. doi:10.3390/polym10050482.
8N. Lorwanishpaisarn, P. Kasemsiri, P. Posi, P. Chindaprasirt, Characterization of paraffin/ultrasonic-treated diatomite for use as phase change material in thermal energy storage of buildings, J. Therm. Anal. Calorim. 128 (2017). doi:10.1007/s10973-016-6024-3.
9P. Suttaphakdee, U. Pongsa, P. Kasemsiri, P. Posi, N. Lorwanishpaisarn, A. Tasai, N. Dulsang, P. Chindaprasirt, Thermal energy storage properties of form-stable paraffin/recycle block concrete composite phase change material, J. Eng. Sci. Technol. 12 (2017).
10P. Suttaphakdee, N. Dulsang, N. Lorwanishpaisarn, P. Kasemsiri, P. Posi, P. Chindaprasirt, Optimizing mix proportion and properties of lightweight concrete incorporated phase change material paraffin/recycled concrete block composite, Constr. Build. Mater. 127 (2016) 475–483. doi:10.1016/j.conbuildmat.2016.10.037.

Message us