ผศ.ดร. อภิลักษณ์ สลักคำ

ผศ.ดร. อภิลักษณ์ สลักคำ
ผศ.ดร. อภิลักษณ์ สลักคำ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การศึกษา (Education)

1. Doctor of Philosophy (Chemical Engineering and Analytical Science), University of
Manchester, UK, 2012
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2549
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2545

ความสนใจด้านการวิจัย (Research Interest)

  1. Biorefinery of biomass for bioenergy and biochemicals
  2. Fermentation process development
  3. Mathematical modeling of fermentation process

ผลงานวิชาการ
รายการผลงานวิชาการ
1Noppamas Chantawan, Ayyapruk Moungprayoon, Siriporn Lunprom, Alissara Reungsang, Apilak Salakkam. 2022. High-solid dark fermentation of cassava pulp and cassava processing wastewater for hydrogen production. International Journal of Hydrogen Energy. 47: 40672-40682
2Apik Khautsart Miftah, Sureewan Sittijunda, Tsuyoshi Imai, Apilak Salakkam, Alissara Reungsang. 2022. Biohydrogen and methane production from sugarcane leaves pretreated by deep eutectic solvents and enzymatic hydrolysis by cellulolytic consortia. Fermentation. 8: 396.
3Uyun Nurul Aini, Siriporn Lunprom, Alissara Reungsang, Apilak Salakkam. 2022. Docosahexaenoic acid (DHA) production by Aurantiochytrium limacinum using cassava pulp hydrolysate as an alternative low-cost carbon source. Frontiers in Marine Science. 9: 985119.
4Ayyapruk Moungprayoon, Siriporn Lunprom, Alissara Reungsang, Apilak Salakkam. 2022. High cell density cultivation of Paracoccus sp. on sugarcane juice for poly(3-hydroxybutyrate) production. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. 10: 878688.
5Siriwan Khanpanuek, Siriporn Lunprom, Alissara Reungsang, Apilak Salakkam. 2022. Repeated-batch simultaneous saccharification and fermentation of cassava pulp for ethanol production using amylases and Saccharomyces cerevisiae immobilized on bacterial cellulose. Biochemical Engineering Journal. 177: 108258.
6Nopparat Toinoi, Alissara Reungsang, Apilak Salakkam. 2022. Co-digestion of sugarcane bagasse, microalgal biomass and cow dung for biohydrogen and methane production. Asia-Pacific Journal of Science and Technology. 27: APST-24-02-07.
7Apilak Salakkam, Sureewan Sittijunda, Chonticha Mamimin, Orawan Phanduang, Alissara Reungsang. 2021. Valorization of microalgal biomass for biohydrogen generation: A review. Bioresource Technology. 322: 124533.
8Orawan Phanduang, Siriporn Lunprom, Apilak Salakkam, Qiang Liao, Alissara Reungsang. 2019. Improvement in energy recovery from Chlorella sp. biomass by integrated dark-photo biohydrogen production and dark fermentation-anaerobic digestion processes. International Journal of Hydrogen Energy. 44: 23899-23911.
9Thipsuda Khonngam, Apilak Salakkam. 2019. Bioconversion of sugarcane bagasse and dry spent yeast to ethanol through a sequential process consisting of solid-state fermentation, hydrolysis, and submerged fermentation. Biochemical Engineering Journal. 150: 107284.
10Tran Thi Giang, Siriporn Lunprom, Qiang Liao, Alissara Reungsang, Apilak Salakkam. 2019. Improvement of hydrogen production from Chlorella sp. biomass by acid-thermal pretreatment. PeerJ. 7: e6637.
11Tran Thi Giang, Siriporn Lunprom, Qiang Liao, Alissara Reungsang, Apilak Salakkam. 2019. Enhancing hydrogen production from Chlorella sp. biomass by pre-hydrolysis with simultaneous saccharification and fermentation (PSSF). Energies. 12: 908.
12Tanyaporn Siriwong, Bustomi Laimeheriwa, Uyun Nurul Aini, Mohammad Nur Cahyanto, Alissara Reungsang, Apilak Salakkam. 2019. Cold hydrolysis of cassava pulp and its use in simultaneous saccharification and fermentation (SSF) process for ethanol fermentation. Journal of Biotechnology. 292: 57-63.
13Siriporn Lunprom, Orawan Phanduang, Apilak Salakkam, Qiang Liao, Tsuyoshi Imai, Alissara Reungsang. 2019. Bio-hythane production from residual biomass of Chlorella sp. biomass through a two-stage anaerobic digestion. International Journal of Hydrogen Energy. 44: 3339-3346.
14Siriporn Lunprom, Orawan Phanduang, Apilak Salakkam, Qiang Liao, Alissara Reungsang. 2019. A sequential process of anaerobic solid-state fermentation followed by dark fermentation for bio-hydrogen production from Chlorella sp. International Journal of Hydrogen Energy. 44: 3306-3316.
15Apilak Salakkam, Colin Webb. 2018. Production of poly(3-hydroxybutyrate) from a complete feedstock derived from biodiesel by-products (crude glycerol and rapeseed meal). Biochemical Engineering Journal. 137: 358-364.

Message us