ผศ.ดร. ขนิษฐา เฟียล่า

ผศ.ดร. ขนิษฐา เฟียล่า
ผศ.ดร. ขนิษฐา เฟียล่า

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การศึกษา (Education)

1. Doctor of Engineering (Chemical and Bioengineering), Friedrich-Alexander
University Erlangen-Nuremberg, Germany, 2551
2. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2540
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2534
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2533

ความสนใจด้านการวิจัย (Research Interest)

  1. การผลิตพลังงานชีวภาพ (Bio-energy Production)
  2. การสกัดแทนนินและเพกทินจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (Tannin and Pectin Extraction from Agricultural Wastes)
  3. การผลิตไซลิทอลจากยีสต์ทนร้อน (Xylitol Production by Thermotolerant Yeast)

ผลงานวิชาการ
รายการผลงานวิชาการปีที่เผยแพร่
1Leesing, R., Siwina, S., Ngernyen, Y, Fiala, K. (2022) Innovative approach for co-production of single cell oil (SCO), novel carbon-based solid acid catalyst and SCO-based biodiesel from fallen dipterocarpus alatus leaves. Renewable Energy. 185: 47-60.2565
2Leesing, R., Siwina, S., Fiala, K. (2021) Yeast-based biodiesel production using sulfonated carbon-based solid acid catalyst by an integrated biorefinery of durian peel waste. Renewable Energy. 171: 647-6572564
3ขนิษฐา เฟียล่าและชไมพร ขุนจันทึก. (2562). กระบวนการหมักบิวทานอลแบบกะจากน้ำอ้อยร่วมกับระบบแก๊สสตริปปิ้ง บทความเต็มในงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562. มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.2562
4Khunchantuek, C., Fiala, K. (2017) Optimization of key factors affecting butanol production from sugarcane juice by Clostridium beijerinckii TISTR 1461. Energy Procedia. 138: 157-162.2560
5Phachan, N., Fiala, K., Apiraksakorn, J. (2017) Isolation of cellulolytic clostridia and their performance for one-step butanol production from sugarcane bagasse. Energy Procedia. 138: 163-168.2560
6Muanruksa P, Khongsay N, Fiala K. (2016) Optimization of conditions for direct bio-hydrogen production from water hyacinth by Clostridium diolis C32-KKU. KKU Research Journal. 21: 267-279.2559
7นนทพร รัตนจักร์, ขนิษฐา เฟียล่า. (2559) บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 (ASTC 2016) เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกจาก Lactobacillus plantarum TISTR 1465 และแก่นตะวัน. 31 พ.ค.2559. โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ2559
8Fiala K, Maneechom P, Pabjanda M. (2015) Biohydrogen production from xylose by anaerobic mixed cultures in Elephant dung. Walailak Journal of Science and Technology. 12: 267-278.2558
9Attajak O, Fiala K. (2558) บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง Optimization of Media Compositions for Hydrogen Production from Newspaper Hydrolysate by Anaerobic Mixed Cultures in Elephant Dung. 2558.2558
10Khunchantuek, C. and Moosophin, K. (2012) Effects of heat shocking on butanol production by Clostridium beijerinckii TISTR 1461. KKU Science Journal. 40 (supplement): 217-222.
11Phachan, N., Moosophin, K. and Apiraksakorn, J. (2012) Butanol production by screened clostridia from natural sources. In Proceeding of International Conference on Microbial Taxonomy, Basic and Applied Microbiology, October 4-6, Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand.2555
12Moosophin, K., Wetthaisong, T., Seeratchakot, L. and Kokluecha, W. (2010). Tannin Extraction from Mangosteen Peel for Protein Precipitation in Wine. KKU Research Journal. 15(5): 377-385.2553
13ขนิษฐา หมู่โสภิญ. ไบโอไฮโดรเจน พลังงานทางเลือกใหม่. วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553; 18(3-4) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม: 15-20.2553
14Moosophin K, Sirisantimathakom L, Charathirakup W, Lunprom S, Mool-amart S and Apiraksakorn J. Glucose Production from Cassava Pulp Hydrolysate in a 50-Litre Bioreactor.  In: The 21st Annual Meeting and International Conference of the Thai Society for Biotechnology, “Biotechnology A Solution to the Global Economic Crisis?”, September 24-25, 2009, Bangkok, Thailand2552

Message us