รศ.ดร.วีระ ปิยธีรวงศ์

รศ.ดร.วีระ ปิยธีรวงศ์
รศ.ดร.วีระ ปิยธีรวงศ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การศึกษา (Education)

1. Doctor of Agricultural Science (Biological Mechanisms and Functions), Nagoya
University, Japan, 2549
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2542
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537

ความสนใจด้านการวิจัย (Research Interest)

1. การผลิตเอนไซม์กลุ่มย่อยสลายลิกโนเซลลูโลสจากจุลินทรีย์ด้วยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร กากน้ำตาล และน้ำคั้นข้าวฟ่างหวาน
2. การพัฒนาเอนไซม์ และเซลล์ตรึงรูปสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ
3. การประยุกต์ใช้เอนไซม์ไลเปสในการดัดแปลงโครงสร้างไขมัน และการเตรียมกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง
4. การย่อยสลายโปรตีน และรูปแบบของเปปไทด์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการหมักอาหารหมักดอง
5. การประยุกต์ใช้แผนการทดลองทางสถิติเพื่อประเมินสภาวะที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ


ผลงานวิชาการ
รายการผลงานวิชาการปีที่เผยแพร่
1Abraha, S.M., Rittirod, T., Piyatheerawong, W., Yunchalard, S. Effect of drying pretreatments and extraction methods on biochemical activity of Houttuynia cordata Thunb. Asia-Pacific Journal of Science and Technology, (In press).  2565
2Phupaboon, S., Ratha, J., Piyatheerawong, W., Yunchalard, S. 2022. Application of a modified membrane-trapping technique to determine fish microflora species from Thai silver BARB (Barbonymus gonionotus). Asia-Pacific Journal of Science and Technology, 27, APST-27-04-05, (9 p.).2565
3Phupaboon, S., Punyauppa-Path, S., Kontongdee, P., Piyatheerawong, W., Yunchalard, S. 2022. Development and enhancement of antioxidant peptides from spontaneous plaa-som fermentation co-stimulated with Chiangrai Phulae pineapple enzymatic reaction. International Food Research Journal, 29(2): 406 – 415.2565
4Phupaboon, S., Piyatheerawong, W., Yunchalard, S. 2020. Correlation of antioxidant activity and protein alteration of silver BARB protein hydrolysates. Asia-Pacific Journal of Science and Technology, 25, APST-25-04-05, (9 p.).2563
5วีระ ปิยธีรวงศ์. 2563. หลักการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเอนไซม์. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 154 หน้า.2563
6Pongket, U., Piyatheerawong, W., Thapphasaraphong, S., H-Kittikun, A. 2015. Enzymatic preparation of linoleic acid from sunflower oil: an experimental design approach. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 29: 926-934.2558
7Chadong, K., Yunchalard, S., Piyatheerawong, W. 2015. Physicochemical characteristics and protein degradation during fermentation of Plaa-som, a traditional fermented fish product of North-Eastern Thailand. Indian Journal of Traditional Knowledge, 14: 220-225.2558
8Nonthasen, K., Piyatheerawong, W., Thanonkeo, P. 2015. Efficient entrapment of Kluyveromyces marxianus DBKKUY-103 in polyvinyl alcohol hydrogel for ethanol production from sweet sorghum juice. Turkish Journal of Biology, 39: 119-128.2558

Message us