นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มข. คว้ารางวัลเหรียญทองแดงในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คว้ารางวัลเหรียญทองแดงในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”

นายธีรวัฒน์ ป้อมสุวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นผลงานวิจัยภายใต้โครงการสหกิจศึกษา เรื่อง “อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อซาโมเนลลาสปีซี่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม”

ซึ่งนักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.สุดารัตน์ เล็ดลอด นักวิจัยพี่เลี้ยงสังกัดบริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด และรองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ อาจารย์สังกัดสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คอยให้คำปรึกษาและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งผลงานวิจัยเรื่องนี้ได้คิดค้นสูตรอาหารที่ใช้สำหรับการกระตุ้นการเจริญของเชื้อซาโมเนลลาที่อ่อนแอหรือมีปริมาณน้อย ซึ่งพบปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารและวัตถุดิบต่าง ๆ ให้สามารถเจริญและสามารถตรวจหาเชื้อได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งนอกจากจะช่วยลดระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์เชื้อแล้ว ยังช่วยทำให้ได้ผลการทดสอบที่เร็วขึ้นและช่วยลดงบประมาณลงได้ เหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เชื้อ โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการต่าง ๆ

 

 

นายธีรวัฒน์ ป้อมสุวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น