นักศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. คว้าทุน TED Fund โครงการ IDEA มูลค่ากว่า 100,000 บาท นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สู่ตลาดจริง ”

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยี มข. คว้าทุน TED Fund โครงการ IDEA มูลค่ากว่า 100,000 บาท  ในโครงการ IDEA (Ideation Incentive Program)
 
โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) สามารถต่อยอดแนวความคิดหรือแผนธุรกิจที่สามารถสร้างให้เกิดรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ รวมถึงผลกระทบในเชิงบวกทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อันจะเป็นการช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มั่นคง และยั่งยืน
 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 นักศึกษาคณะเทคโนโลยี มข.  ภายใต้การบ่มเพาะของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund ) จำนวน 200,000 บาท แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากการนำเสนอไอเดียในโครงการ IDEA (Ideation Incentive Program) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการหน้าใหม่เพื่อนำไปใช้พัฒนาและต่อยอดธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต
 
ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนทั้งสิ้น 2 ทีม ได้แก่
ทีมโครงการ Biomeat Nuggets: ผลิตภัณฑ์นักเก็ตจากพืช รับทุนสนับสนุน 100,000 บาท มีผู้เข้าร่วมทีมประกอบด้วย
  1. นางสาวศศิวรรณ ศิริชน นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยี มข.
  2. นายสมชัย ใจขาน นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยี มข.
  3. นางสาวอรอง สุวรรณรงค์ นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยี มข.

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มข.

 และทีมโครงการ Orbitcle: นวัตกรรมการจัดระบบนิเวศบนโต๊ะทำงาน รับทุนสนับสนุน 100,000 บาท เป็นของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. 

 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มข.
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอขอบคุณ
ภาพ และข้อมูลข่าว จาก : https://www.facebook.com/KKUSP