ข่าวสารคณะเทคโนโลยี

ข่าวคณะเทคโนโลยี

นักศึกษา คณะเทคโนโลยี ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท ในโครงการ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา เรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อย

นักศึกษา คณะเทคโนโลยี ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท ในโครงการ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา เรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อย

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ สู่ “รางวัลเหรียญทอง” การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ สู่ “รางวัลเหรียญทอง” การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน

คณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี GEOTHAI 2023 “ต่อยอดองค์ความรู้ธรณีไทย ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

คณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี GEOTHAI 2023 “ต่อยอดองค์ความรู้ธรณีไทย ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

คณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี

คณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 เข้ารับทุนการศึกษากับพระมหาบุญตา ชาตปุญโญ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 เข้ารับทุนการศึกษากับพระมหาบุญตา ชาตปุญโญ

คณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ครบรอบ 30 ปี

คณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ครบรอบ 30 ปี

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ครบรอบ 29 ปี

คณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ครบรอบ 29 ปี

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี มข. เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย งาน Food Pack Warehouse & Logistics Expo

อาจารย์ คณะเทคโนโลยี มข. เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย งาน Food Pack Warehouse & Logistics Expo

คณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม และให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

คณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม และให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพทางการจัดการการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพทางการจัดการการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะเทคโนโลยี มข. ได้รับรางวัล ห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย ในโครงการพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย ระยะที่ 2

คณะเทคโนโลยี มข. ได้รับรางวัล ห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย ในโครงการพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย ระยะที่ 2

คณะเทคโนโลยี ร่วมวางแนวทางการจัดการ หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

คณะเทคโนโลยี ร่วมวางแนวทางการจัดการ หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

Non degree คณะเทคโนโลยีร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศิวะพณ ฟาร์ม

Non degree คณะเทคโนโลยีร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศิวะพณ ฟาร์ม

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม EdPEx coaching ครั้งที่ 2 คณะเทคโนโลยี มุ่งสู่ EdPEx 300

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม EdPEx coaching ครั้งที่ 2 คณะเทคโนโลยี มุ่งสู่ EdPEx 300

1 2 3 43

ข่าวการศึกษา

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ สู่ “รางวัลเหรียญทอง” การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ สู่ “รางวัลเหรียญทอง” การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน

คณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี GEOTHAI 2023 “ต่อยอดองค์ความรู้ธรณีไทย ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

คณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี GEOTHAI 2023 “ต่อยอดองค์ความรู้ธรณีไทย ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  มข. จัดกิจกรรม เทรนด์เทคโนโลยีชีวภาพ !! สุดต๊าซที่ปี 3 ไม่ควรพลาด

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มข. จัดกิจกรรม เทรนด์เทคโนโลยีชีวภาพ !! สุดต๊าซที่ปี 3 ไม่ควรพลาด

ตารางสอบและเลขที่นั่งสอบ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางสอบและเลขที่นั่งสอบ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มข. คว้ารางวัลเหรียญทองแดงในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มข. คว้ารางวัลเหรียญทองแดงในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”

 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี จัดอบรม หัวข้อ”การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21″ 

 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี จัดอบรม หัวข้อ”การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21″ 

สาขาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด (DTM) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบ Digital Twin ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ Tecnomatix

สาขาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด (DTM) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบ Digital Twin ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ Tecnomatix

คณะเทคโนโลยี มข. จัดโครงการ “กิจกรรมเรียนรู้แลกเปลี่ยนต้อนรับนักศึกษานานาชาติ ประจำปี 2566”  ร่วมกับนักศึกษานานาชาติ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. จัดโครงการ “กิจกรรมเรียนรู้แลกเปลี่ยนต้อนรับนักศึกษานานาชาติ ประจำปี 2566” ร่วมกับนักศึกษานานาชาติ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม

คณะเทคโนโลยี มข.เข้าร่วมกิจกรรมวันนักศึกษานานาชาติสัมพันธ์ ประจำปี 2566 : International Student Day 2023

คณะเทคโนโลยี มข.เข้าร่วมกิจกรรมวันนักศึกษานานาชาติสัมพันธ์ ประจำปี 2566 : International Student Day 2023

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มข.จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “โอกาสการแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร” 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มข.จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “โอกาสการแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร” 

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมอบรม Workshop หัวข้อเรื่อง “เน้นการเตรียมและออกแบบกราฟฟิคสำหรับตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์”

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมอบรม Workshop หัวข้อเรื่อง “เน้นการเตรียมและออกแบบกราฟฟิคสำหรับตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมการเสวนารูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการแปรรูปด้วยความร้อนในอุตสาหกรรมอาหาร”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมการเสวนารูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการแปรรูปด้วยความร้อนในอุตสาหกรรมอาหาร”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ขอเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ  วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566

ขอเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566

คณะเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารสิริคุณากร

คณะเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารสิริคุณากร

1 2 3 10

ข่าวรับสมัคร/ทุนการศึกษา

นักศึกษา คณะเทคโนโลยี ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท ในโครงการ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา เรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อย

นักศึกษา คณะเทคโนโลยี ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท ในโครงการ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา เรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อย

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 เข้ารับทุนการศึกษากับพระมหาบุญตา ชาตปุญโญ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 เข้ารับทุนการศึกษากับพระมหาบุญตา ชาตปุญโญ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. คว้าทุน TED Fund โครงการ IDEA มูลค่ากว่า 100,000 บาท นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สู่ตลาดจริง ”

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. คว้าทุน TED Fund โครงการ IDEA มูลค่ากว่า 100,000 บาท นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สู่ตลาดจริง ”

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มข. คว้ารางวัลเหรียญทองแดงในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มข. คว้ารางวัลเหรียญทองแดงในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภท ก. และ  ข. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภท ก. และ ข. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566

มูลนิธิภักดี ธันวารชร มอบทุนสนับสนุนการออกสนามของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

มูลนิธิภักดี ธันวารชร มอบทุนสนับสนุนการออกสนามของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

ทุนพัฒนาการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

ทุนพัฒนาการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบปฏิบัติ (ทดสอบสอน) และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบปฏิบัติ (ทดสอบสอน) และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบปฏิบัติ (ทดสอบสอน) และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ คณะเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบปฏิบัติ (ทดสอบสอน) และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ คณะเทคโนโลยี

ประกาศผลการสอบข้อเขียน คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศผลการสอบข้อเขียน คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี ภาคการศึกษาปลาย ประจาปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี ภาคการศึกษาปลาย ประจาปีการศึกษา 2565

ประกาศผลสอบข้อเขียน คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ คณะเทคโนโลยี มข.

ประกาศผลสอบข้อเขียน คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ คณะเทคโนโลยี มข.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฎิบัติ (ทดสอบสอน) และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)คัดเลือกใเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ คณะเทคโนโลยี มข.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฎิบัติ (ทดสอบสอน) และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)คัดเลือกใเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ คณะเทคโนโลยี มข.

ประกาศคณะเทคโนโลยี   เรื่อง  ผลการสอบข้อเขียน คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง ผลการสอบข้อเขียน คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ ทล.1/2566 การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง เผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ชื่อโครงการ ชุดระบบคู่แฝดเสมือนจริงแบบอัจฉริยะในอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเพาะเลี้ยงเซลส์พืชเพื่อผลิตสารสำคัญทางชีวภาพแบบอัตโนมัติ  จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา  จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาชื้อเครื่องบันทึกอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเพื่อคำนวณหรือกำหนดเวลาในการฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ ชุดอ่านเครื่องอ่านปฎิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดวัดได้หลายรูปแบบ จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ การชุดเพาะเลี้ยงเซลส์พีชเพื่อผลิตสารสำคัญทางชีวภาพแบบอัตโนมัติจำนวน 2 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ ทล.1/2565 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของคณะเทคโนโลยี

ประกาศเผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างหอพระคณะเทคโนโลยี

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าดำเนินกิจการร้านค้าภายในโรงอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร้านค้าประเภทที่ 3

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าดำเนินกิจการร้านค้าภายในโรงอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร้านค้าประเภทที่ 3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ TE02 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นอาคาร TE 05 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าอาคาร TE 06 เฟส 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดพื้นพิภพด้วยสัญญาณดาวเทียมความละเอียดสูงแบบหลายความถี่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 2 3 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานประจำเดือน TE KKU – สิงหาคม 2566

รายงานประจำเดือน TE KKU – สิงหาคม 2566

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยี มข. ได้รับรางวัล ห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย ในโครงการพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย ระยะที่ 2

คณะเทคโนโลยี มข. ได้รับรางวัล ห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย ในโครงการพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย ระยะที่ 2

ผลการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบตัดสิน (ชิงชนะเลิศ) โครงการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมอาหาร Food Product Innovation Contest คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบตัดสิน (ชิงชนะเลิศ) โครงการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมอาหาร Food Product Innovation Contest คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Non degree คณะเทคโนโลยีร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศิวะพณ ฟาร์ม

Non degree คณะเทคโนโลยีร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศิวะพณ ฟาร์ม

ตารางสอบและเลขที่นั่งสอบ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางสอบและเลขที่นั่งสอบ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเรียนเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี “39 ปี แห่งความภาคภูมิใจ ก้าวต่อไปอย่างภาคภูมิ”

ขอเรียนเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี “39 ปี แห่งความภาคภูมิใจ ก้าวต่อไปอย่างภาคภูมิ”

โอกาสของน้องๆระดับมัธยมศึกษา มาถึงแล้ววววว คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขัน  ” การประกวดนวัตกรรมอินเตอร์เนตเพื่อสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร IoT Innovation for Agro-industry Competition”

โอกาสของน้องๆระดับมัธยมศึกษา มาถึงแล้ววววว คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขัน ” การประกวดนวัตกรรมอินเตอร์เนตเพื่อสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร IoT Innovation for Agro-industry Competition”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. ขอเรียนเชิญฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร” ผ่านระบบ ZOOM Online

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. ขอเรียนเชิญฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร” ผ่านระบบ ZOOM Online

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดโครงการ Food Product Innovation Contest  “การประกวดนวัตกรรมอาหาร” ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดโครงการ Food Product Innovation Contest “การประกวดนวัตกรรมอาหาร” ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

คณะเทคโนโลยี มข. เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วไปประเทศตอบปัญหาทางวิชาการทางธรณีวิทยา GEOLOGY OF ISAN Super Fan Competition

คณะเทคโนโลยี มข. เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วไปประเทศตอบปัญหาทางวิชาการทางธรณีวิทยา GEOLOGY OF ISAN Super Fan Competition

ขอเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ  วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566

ขอเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คว้ารางวัลจาก NESP Innovation Award 2023

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คว้ารางวัลจาก NESP Innovation Award 2023

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน Creative Food for Sustainability

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน Creative Food for Sustainability

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแตงตั้งและภอดผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2566

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแตงตั้งและภอดผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2566

1 2 3 10

วีดีทัศน์

วีดีทัศน์ ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

วีดีทัศน์ ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

By 20 ธันวาคม 2022
วีดิทัศน์กิจกรรมรับปริญญา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

วีดิทัศน์กิจกรรมรับปริญญา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

By 14 ธันวาคม 2021
Landslide หรือ ดินถล่ม คืออะไร?

Landslide หรือ ดินถล่ม คืออะไร?

By 8 มิถุนายน 2021
มข.เปิดเวทีประลองออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร หวังพัฒนาธุรกิจไทยสู่ครัวโลก

มข.เปิดเวทีประลองออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร หวังพัฒนาธุรกิจไทยสู่ครัวโลก

By 20 สิงหาคม 2020
วีดีโอแนะนำสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Introducing the Faculty of Technology, Khon Kaen University.

วีดีโอแนะนำสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Introducing the Faculty of Technology, Khon Kaen University.

By 19 สิงหาคม 2020
ภาพกิจกรรม ปี 2562 และสวัสดีปีใหม่ 2563

ภาพกิจกรรม ปี 2562 และสวัสดีปีใหม่ 2563

By 17 มกราคม 2020
กิจกรรม TE HAPPY ครั้งที่ 8

กิจกรรม TE HAPPY ครั้งที่ 8

By 9 กรกฎาคม 2019
วีดีทัศน์กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2562

วีดีทัศน์กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2562

By 7 มกราคม 2019
สารเสริมอาหาร : แอนโทไซยานิน และใยอาหารละลายน้ำสกัดจากข้าว

สารเสริมอาหาร : แอนโทไซยานิน และใยอาหารละลายน้ำสกัดจากข้าว

By 4 ตุลาคม 2018
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

By 17 กันยายน 2018
TE Happy แห่งความสุขครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

TE Happy แห่งความสุขครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

By 17 สิงหาคม 2018
ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ -พรีไบโอติกชนิดใหม่ ต้านมะเร็งลำไส้

ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ -พรีไบโอติกชนิดใหม่ ต้านมะเร็งลำไส้

By 7 กุมภาพันธ์ 2018
TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 6

TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 6

By 9 มกราคม 2017
TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 5

TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 5

By 29 กรกฎาคม 2016
KM ครั้งที่ 3  ผูกพัน แบ่งปัน เรียนรู้

KM ครั้งที่ 3 ผูกพัน แบ่งปัน เรียนรู้

By 28 กรกฎาคม 2016