คลังและพัสดุ
ยินดีต้อนรับ
 1. ใบแจ้งความประสงค์เพื่อจัดซื้อพัสดุ/จัดจ้างซ่อมแซม/จ้างเหมา/ปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างใบเสนอราคา
 2. ใบเสนอราคา
 3. ใบขอซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีตกลงราคา
 4. ใบขอซื้อวัสดุโดยวิธีตกลงราคา
 5. ใบขอจ้างซ่อมทรัพย์สิน โดยวิธีตกลงราคา
 6. หนังสือมอบอำนาจ
 7. ใบขอขอซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคา
 8. ใบตรวจรับ
 9. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
 10. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 11. แบบแจ้งความประสงค์เพื่อจัดซื้อพัสดุ/จัดจ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง
 12. สัญญาการยืมเงิน(กรณียืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย)
 13. สัญญาการยืมเงิน (กรณียืมเงินหมุนเวียนคณะฯ/หน่วยงาน)
 14. ใบขอซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษ
 15. สัญญาการยืมเงิน
 16. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 17. ใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมทรัพย์สิน/ค่าจ้างเหมา
 18. ใบขออนุมัติเบิกจ่ายค่่าพัสดุ
 19. แผนการยืมเงิน (เอกสารแนบสัญญาเงินยืม)
 20. ใบขอจ้างเหมา
 21. ใบเบิกครุภัณฑ์
 22. สัญญาการยืมเงิน (กรณีเพื่อหมุนเวียนภายในคณะฯ/หน่วยงาน)
 23. แผนบำรุงรักษาครุภัณฑ์-57
 24. ใบยืมพัสดุ กองบริหารงานคณะเทคโนโลยี