งานบุคลากร

ประกาศสำคัญคณะ

แบบฟอร์มคณะเกี่ยวกับ

 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายวิชาการ 
 1. ประกาศคณะฯ-ฉบับที่5-2559-หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานองค์ประกอบที่1ของบุคลากร-ตำแหน่งวิชาการ
 2. ประกาศคณะฯ-ฉบับที่7-2559-หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอกำหนดเป็นอาจารย์ที่มีภาระงานเนินการวิจัย
 3. ประกาศคณะฯฉบับที่-14-2559-หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการกำหนดเป็นอาจารย์ที่มีภาระงานเน้นการสอน
 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้าราชการ พนักงานราชการ PDFWord 
 1.การประเมินผล-องค์ประกอบที่-2-ของบุคคลากรสายสนับสนุน-คณะเทคโนโลยี
 2.แบบสรุปข้อตกลง-องค์ประกอบที่-1-2-ของบุคคลากรสายสนับสนุน-คณะเทคโนโลยี
 3.แบบประเมินความพึงพอใจ-งานองค์ประกอบที่-1-ของบุคคลากรสายสนับสนุน-คณะเทคโนโลยี
 4.ค่าน้ำหนักการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่-1-ของบุคคลากรสายสนับสนุน-คณะเทคโนโลยี
 5.ตารางตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่ 1 ของบุคคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยี
 6.แบบสรุปรหัสแบบฟอร์มการประเมิน 2560-2
  สำหรับลูกจ้างประจำ PDF Word 
 1.การประเมิน-ลูกจ้างประจำ-ของบุคคลากรสายสนับสนุน-คณะเทคโนโลยี
 2.ค่าน้ำหนักการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่-1-ของบุคคลากรสายสนับสนุน-คณะเทคโนโลยี
 1. ใบแจ้งความประสงค์เพื่อจัดซื้อพัสดุ/จัดจ้างซ่อมแซม/จ้างเหมา/ปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างใบเสนอราคา
 2. ใบเสนอราคา
 3. ใบขอซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีตกลงราคา
 4. ใบขอซื้อวัสดุโดยวิธีตกลงราคา
 5. ใบขอจ้างซ่อมทรัพย์สิน โดยวิธีตกลงราคา
 6. หนังสือมอบอำนาจ
 7. ใบขอขอซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคา
 8. ใบตรวจรับ
 9. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
 10. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 11. แบบแจ้งความประสงค์เพื่อจัดซื้อพัสดุ/จัดจ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง
 12. สัญญาการยืมเงิน(กรณียืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย)
 13. สัญญาการยืมเงิน (กรณียืมเงินหมุนเวียนคณะฯ/หน่วยงาน)
 14. ใบขอซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษ
 15. สัญญาการยืมเงิน
 16. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 17. ใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมทรัพย์สิน/ค่าจ้างเหมา
 18. ใบขออนุมัติเบิกจ่ายค่่าพัสดุ
 19. แผนการยืมเงิน (เอกสารแนบสัญญาเงินยืม)
 20. ใบขอจ้างเหมา
 21. ใบเบิกครุภัณฑ์
 22. สัญญาการยืมเงิน (กรณีเพื่อหมุนเวียนภายในคณะฯ/หน่วยงาน)
 23. แผนบำรุงรักษาครุภัณฑ์-57
 1. แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียน ห้อมสัมมนา
 2. ใบเบิกน้ำกลั่นคณะเทคโนโลยี
 3. แบบฟอร์มขอใช้บริการแรงงาน
 4. ใบยืมเครื่องมืออุปกรณ์หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 5. แบบขออนุญาติใช้รถยนต์
 6. แบบขออนุญาติใช้รถส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. แบบรายงานการใช้บริการยานพาหนะ
 8. แบบขออนุญาติใช้บริการโรงประลอง
 9. แบบฟอร์มการตรวจสอบความสะอาดของอาคาร
 10. คู่มือการตรวจสอบอาคารสถานที่
 11. แบบคำร้องขอสแกนลายนิ้วมือเข้าออก
 12. แบบรายงานการตรวจความเรียบร้อยอาคารสถานที่
 13. ใบเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
 14. ใบแจ้งซ้อมหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 15. ใบแจ้งขอใช้บริการหน่วยซ้อมบำรุง
 16. แบบฟอร์มขอใช้เครื่องผลิตไอน้ำ
 17. คู่มือการใช้โปรแกรมจองห้องคณะเทคโนโลยี
Copyright © 2020 Faculty of Technology, Khon Kaen University, All rights reserved.