หน่วยทรัพยากรบุคคล
ยินดีต้อนรับ

ประกาศที่สำคัญ

แบบฟอร์มคณะเกี่ยวกับ

 ประกาศสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายวิชาการ 

  1. ประกาศคณะฯ-ฉบับที่5-2559-หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานองค์ประกอบที่1ของบุคลากร-ตำแหน่งวิชาการ
  2. ประกาศคณะฯ-ฉบับที่7-2559-หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอกำหนดเป็นอาจารย์ที่มีภาระงานเนินการวิจัย
  3. ประกาศคณะฯฉบับที่-14-2559-หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการกำหนดเป็นอาจารย์ที่มีภาระงานเน้นการสอน
  4. ประกาศคณะเทคโนโลยี(ฉบับที่ 5-2562)เกณฑ์การคิดภาระงานสำหรับบุคลากรประภทวิชาการคณะฯ ประกาศล่าสุด
  5. ประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับที่ 10 – 2564) เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการงานของบุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยี

  สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น (สายวิชาการ)

 PDF Word / Excel

 1.ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากรตำแหน่งวิชาการ

 2.ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์_องค์ประกอบ 1

 3.ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรม_องค์ประกอบ 2

 4.แบบรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการ

 5.ตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์-_สายวิชาการ-ปรับปรุง

 

 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้าราชการ พนักงานราชการ (สายสนันสนุน)

 PDFWord 

 1.เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสายสนับสนุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 5/2562 

 2.แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ_ รอบ1 มิถุนายน 2562-31 พฤษภาคม 2563 

3.การประเมินผล-องค์ประกอบที่-2-ของบุคคลากรสายสนับสนุน-คณะเทคโนโลยี 

 

  สำหรับลูกจ้างประจำ

 PDF Word 
 1.การประเมิน-ลูกจ้างประจำ-ของบุคคลากรสายสนับสนุน-คณะเทคโนโลยี
 2.ค่าน้ำหนักการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่-1-ของบุคคลากรสายสนับสนุน-คณะเทคโนโลยี
 

แบบร์มฟอร์มการประเมินบุคลากร

  1. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสายสนับสนุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 5/2562 
  2. แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ_ รอบ1 มิถุนายน 2562-31 พฤษภาคม 2563 
  3. การประเมินผล-องค์ประกอบที่-2-ของบุคคลากรสายสนับสนุน-คณะเทคโนโลยี 
  1. การประเมิน-ลูกจ้างประจำ-ของบุคคลากรสายสนับสนุน-คณะเทคโนโลยี
  2. ค่าน้ำหนักการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่-1-ของบุคคลากรสายสนับสนุน-คณะเทคโนโลยี