งานบุคลากร

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้าราชการ พนักงานราชการ  PDF Word 
 1.การประเมินผล-องค์ประกอบที่-2-ของบุคคลากรสายสนับสนุน-คณะเทคโนโลยี
 2.แบบสรุปข้อตกลง-องค์ประกอบที่-1-2-ของบุคคลากรสายสนับสนุน-คณะเทคโนโลยี
 3.แบบประเมินความพึงพอใจ-งานองค์ประกอบที่-1-ของบุคคลากรสายสนับสนุน-คณะเทคโนโลยี
 4.ค่าน้ำหนักการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่-1-ของบุคคลากรสายสนับสนุน-คณะเทคโนโลยี
 5.ตารางตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่ 1 ของบุคคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยี
 6.แบบสรุปรหัสแบบฟอร์มการประเมิน 2560-2

 

 สำหรับลูกจ้างประจำ  PDF  Word 
 1.การประเมิน-ลูกจ้างประจำ-ของบุคคลากรสายสนับสนุน-คณะเทคโนโลยี
 2.ค่าน้ำหนักการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่-1-ของบุคคลากรสายสนับสนุน-คณะเทคโนโลยี