เทคโนโลยีการผลิต มข. จัดอบรมเรื่องตัววัดผลงานของระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานฉบับใหม่ ISO 45001

            หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จัดอบรม “ตัววัดผลงานของระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานฉบับใหม่ ISO 45001” เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ในการนี้ได้เชิญ คุณนิพนธ์ นุชบุษบา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Chief Engineer ที่ Oslo municipality, Water and sewerage works กรงุออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยการบรรยายนี้ครอบคลุมถึง ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 45001 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส ขั้นตอนการขอการรับรองมาตรฐาน รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยงานราชการ ของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเนื้อหาการอบรมนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในด้านความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ชั้นปีที่ 2 และ 3 ให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน  

คณะเทคโนโลยีร่วมจัดงานแนะแนวการศึกษา “สานฝันสู่มหาวิทยาลัย” โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

           คณะเทคโนโลยีร่วมจัดงานแนะแนวการศึกษาสานฝันสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ร่วมกับฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งตัวแทนคณะเทคโนโลยีที่เข้าจัดกิจกรรมแนะแนวนี้ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา เฟียล่า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร, ศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัย, รองศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา เหล่าไพบูลย์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีรวมกว่า 20 คน ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ได้กล่าวแนะนำถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เพื่อประชาสัมพันธ์คณะวิชา และหลักสูตรที่น่าสนใจภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้มีวิสัยทัศน์ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รวมทั้งยังกล่าวถึงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่จะใช้ในสังคมยุคใหม่ในอนาคต โดยครั้งนี้ คณะเทคโนโลยีได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนทั้ง 4 […]

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561

         ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมค่ายเทคโนโลยีสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้า ต.โนนแดง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะปลูกฝังความมีจิตสาธารณะ การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีคุณภาพ และประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต รวมทั้งเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและชุมชน ในการนี้ ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้กล่าวเปิดกิจกรรมและแนะนำวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน โดยมีผู้ใหญ่บ้านหนองทุ่มหนองหว้าได้กล่าวให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมอาสาพัฒนานี้มีนักศึกษาคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมทั้งหมด 70 คน รูปแบบกิจกรรมคือการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนานักเรียนในโรงเรียน และชาวบ้านที่อยู่ในชุมชน โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์จะเป็นการทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆโรงเรียน มีการจัดทำศูนย์การเรียนรู้บนพื้น (Brain-Based Learning: BBL) ทาสีรั้วโรงเรียน พื้นสนามกีฬา ซ่อมบำรุงอาคาร บริจาคอุปกรณ์กีฬา อีกทั้งยังมีการทำกิจกรรมระหว่างนักศึกษาร่วมกับชุมชน คือ การจัดกีฬาสี การรับประทานอาหารร่วมกัน (พาแลง) กิจกรรมรอบกองไฟ และกิจกรรมสันทนาการ  

คณะเทคโนฯ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Universitas Pattimura

          เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับอาคันตุกะจาก Department of Geological Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Dr. Ir. Robert Hutagalung, Head Department พร้อมด้วย Dr. Wilma Latuny และ Miss Resti Limehuwey ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุศรา สุระโคตร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี อาจารย์ณัฐวุฒิ หอมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ และอาจารย์ ดร.วิมล สุขพลำ […]

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คว้ารางวัลชมเชยในการประกวดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M) รอบภูมิภาค

           ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” Research to Market ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยโครงการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งพัฒนานักศึกษาและนักวิจัยได้ร่วมกัน จัดทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และนำงานวิจัยต่อยอดสู่การตลาดเชิงพาณิชย์ โดยโครงการนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 20 ทีม จาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย ทีม Health care company จากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น) […]

ชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี และชมรมศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยี

      เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี และชมรมศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยี โดยชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี ได้สนับสนุนสโมสรนักศึกษา ในการออกค่ายอาสาเทคโนโลยีสู่ชุมชน ณ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 40,000 บาท และชมรมศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้สนับสนุนชุมนุมนักศึกษา ในการจัดกิจกรรม Open Can  จำนวน 30,000 บาท ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณจิตติมา แสนโตร ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี เป็นตัวแทนมอบเงินในครั้งนี้

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา Biotechnology และ Advanced Biotechnology, Can Tho University เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับคณะเทคโนโลยี มข

              คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นจำนวน 7 คน จาก Department of Agro-Industrial Technology, Faculty of Agricultural Technology, Universitas Gadjah Mada เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 19 สิงหาคม 2561 โดยการนี้ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ได้ให้การต้อนรับนักศึกษากลุ่มและร่วมจัดกิจกรรมให้นักศึกษากลุ่มนี้ ได้เข้าเรียนในบางรายวิชาภายในหลักสูตรรวมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา นอกจากนี้ ทางคณะยังได้จัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมและทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สำคัญ ได้แก่ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด […]

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา Agro-Industrial Technology, Faculty of Agricultural Technology, Universitas Gadjah Mada เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับคณะเทคโนโลยี มข.

               คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับ Dr. Novita Erma Kristanti และคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นจำนวน 8 คน จาก Department of Agro-Industrial Technology, Faculty of Agricultural Technology, Universitas Gadjah Mada เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2561 โดยการนี้ทางหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต นำโดย ดร.อาทิตย์ อภิโชติธนกุล ประธานหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษากลุ่มดังกล่าว ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน และทางหลักสูตรฯได้ร่วมจัดโครงการให้นักศึกษากลุ่มนี้ […]

1 15 16