สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1

 

 

            การเรียนในระดับอุดมศึกษานั้น อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยชี้แนะแนวทางแก่นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งยังอยู่ในช่วงปรับตัวทั้งด้านการเรียน กิจกรรม สังคม และการดำเนินชีวิตในสถาบันการศึกษา ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทในการให้คำแนะนำและช่วยเหลือ เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติตนและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดกิจกรรม “นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 64 คน ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 256- เวลา 15.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องบรรยาย TE1204-5 ชั้น 1 อาคาร TE 01 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีคณาจารย์สาขา ฯ ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ศ. ดร. อลิศรา เรืองแสง  ผศ. ดร. ขนิษฐา เฟียล่า อ. ดร.เพ็ญศรี ปลั่งกลาง และ อ. ดร. กรกช ฮามสุโพธิ์