สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นิเทศงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กับเครือข่ายบริษัทในความร่วมมือสหกิจศึกษา

     

 

     คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารนำโดย ผศ. ดร.รัชฎา ตั้งวงค์ไชย ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร, รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์, ผศ. ดร.อัมพร แซ่เอียว, ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร อาจารย์ประจำสาขาวิชา และคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมนิเทศงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาร่วมกับบริษัทในเครือข่ายความร่วมมือทั้งในเขตจังหวัดขอนแก่น กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ปทุมธานี อยุธยา นคราชสีมา ราชบุรี โดยทางอาจารย์นิเทศได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงงานของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อแก้ปัญหาให้กับโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีประเด็นหลักครอบคลุมเกี่ยวกับด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงประสิทธิภาพ การควบคุมคุณภาพ การค้นหาสาเหตุของการเกิดข้อบกพร่องเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต รวมทั้งการจัดการด้านความปลอดภัย เป็นต้น โดยทางคณาจารย์ได้เข้านิเทศงานระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา และในปีการศึกษานี้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารได้เข้ามีโอกาสเข้าร่วมดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ร่วมกับบริษัทที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

  • บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด
  • บริษัท ไอบอร์น ซับพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  • บริษัท สิทธินันท์ จำกัด บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
  • บริษัท นําเชา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท สยามโกลบอลฟู้ด จำกัด
  • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด
  • บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด