นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัล Young Scientists Award จากงานประชุมวิชาการ TSB 2019

 

      นายกลรัตน์ ภิรมย์อ่อน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัล Young Scientists Award จากงานประชุมวิชาการ The 31st Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology and International Conference 2019 โดยได้รับรางวัลที่ 3 ในการนำเสนอผลงาน The Partial Purification of water-Soluble Cellulose from Banana Peel Extraction ในรูปแบบ Oral presentation ในงานประชุมวิชาการดังกล่าว