กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะเทคโนโลยี มข. ที่สาขาวิชาเคมี มทร.อีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น

         

 

           คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อสร้างวิสัยทัศน์สู่การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะเทคโนฯ มข. ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ห้องเรียนชั้น 4 อาคารเรียนรวม 12 มทร.อีสาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กรได้กล่าวเปิดกิจกรรมและแนะนำเกี่ยวกับปรัชญาของสาขาวิชาทั้ง 3 สาขาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ เทคโนโลยีธรณี, เทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งแนวทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะเทคโนโลยี และประสบการณ์ที่จะได้รับทั้งโอกาสในการทำวิจัยที่ต่างประเทศ และการได้เรียนร่วมกับนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย นอกจากนี้คุณพัชรี พงศ์พัสนันท์ หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาประจำปี จากทางคณะและบัณฑิตวิทยาลัย ที่สนับสนุนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆให้กับนักศึกษา รวมทั้งเงื่อนไขการรับสมัคร และช่องทางการรับสมัครที่เว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มข.

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าสมัครเรียนต่อสามารถเข้าไปลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://app.gs.kku.ac.th/gs/th

หรือหากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าถึงข้อมูลคณะได้ที่เว็ปไซต์ https://te.kku.ac.th