สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เข้าใจตน เข้าใจคน เข้าใจโลก” ให้กับนักศึกษา

             

 

             สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังนักศึกษาให้มีการพัฒนากรอบความคิดเนื่องจากวิธีการคิดมีผลต่อพฤติกรรม มุมมองและทัศนคติของบุคคล จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เข้าใจตน เข้าใจคน เข้าใจโลก” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฯ ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 8.45 น. – 18.00 น. ณ ห้อง TE 1204-5 อาคาร TE 01 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมี พญ. วนาพร วัฒนกูล (โรงพยาบาลขอนแก่น) ผศ. ทพญ. ดร. สุวดี  เอื้ออรัญโชติ (คณะทันตแพทยศาสตร์) และ อ. ดร. กรกช ฮามสุโพธิ์ (คณะเทคโนโลยี)  เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวทางในการนำไปสู่การเข้าใจตน เข้าใจคน เข้าใจโลก และได้เรียนรู้การพัฒนาตนเองอย่างสมดุล ทั้งจิต ความคิด และสติ  ทั้งยังเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมด้านจริยธรรม และคุณธรรม  เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะและการจัดการองค์กรที่ดีอีกด้วย