สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ และแยกแยะ ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

       

 

        ทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องมีทั้งการยอมรับและการพัฒนาต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้นสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดอบรม เรื่อง เสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ และแยกแยะ ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 54 คน ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 16.00 น. – 19.40 น. ณ ห้อง TE 1204-5 อาคาร TE 01 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมี ผศ. ดร. วิรัช  วงศ์ภินันท์วัฒนา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) และ อ. ดร. กรกช ฮามสุโพธิ์ (คณะเทคโนโลยี)  เป็นวิทยากร โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงการเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ และแยกแยะ รวมทั้งได้ทราบแนวทางการนำความรู้ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ และแยกแยะ ไปในการทำงานจริง หรือดำเนินชีวิตในอนาคตได้ต่อไปอย่างมีคุณภาพ