สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในการสื่อสารทางวิชาการ ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2

 

 

 

          หนึ่งในทักษะพื้นฐานที่สำคัญ คือ การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องในการสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคคลอื่นและส่งผลให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดอบรม เรื่อง การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในการสื่อสารทางวิชาการ ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 10.00 น.-12.00 น. ณ ห้อง TE 6220 อาคาร TE 06 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมี ผศ. ดร. วิรัช  วงศ์ภินันท์วัฒนา  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นวิทยากร โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในการสื่อสารทางวิชาการ รวมทั้งได้ทราบแนวทางการนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการเรียน การทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และใช้ในการทำงานจริง หรือดำเนินชีวิตในอนาคตได้ต่อไป