คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 33 ปี

      คณะเทคโนโลยี นำโดย ผู้ศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร, นายสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และนางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน เจ้าหน้าที่งานบริหารและธุรการบุคลากรได้ร่วมพิธีตักบาตรทำบุญฟังพระธรรมเทศนา และเข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับ รองศาสตราจารย์.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบปีที่ 33 ณ บริเวณหน้าห้องสมุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      

คณะเทคโนโลยีจัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

                                 งานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (Workshop ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ทีมวิทยากรผู้มาให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับเชิญจาก ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์, คุณศรีรัตน์ สุวรรณาคม คุณไพศรี วรรณแสงทอง และคุณตรัย วงษ์ศิริ มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การวิเคราะห์คำตอบ ESPReL Checklist” และ “กระบวนการทำแผนยกระดับ” โดยผู้ที่สนใจเข้าอบรมในครั้งนี้ […]

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในโอกาสได้รับอนุสิทธิบัตรผลงานวิจัย

             คณะเทคโนโลยีขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ผกาวดี แก้วกันเนตร สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพในโอกาสได้รับอนุสิทธิบัตร “สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีส่วนผสมของน้ำลำไยอบแห้งสำหรับผลิคพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอท (Polyhydroxyalkanoates)” ออกให้ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 หมดอายุวันที่ 27มีนาคม 2566 เลขที่อนุสิทธิบัตร 14530 โดยผลงานอนุสิทธิบัตรนี้ได้ศึกษาวิจัยร่วมกับ น.ส.วรัญญา สุวรรณสิงห์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมกันในอนุสิทธิบัตรนี้  

คณะเทคโนฯ จัดอบรมการวางแผนการเงิน การลงทุน และการประหยัดภาษี ให้บุคลากรได้เตรียมความพร้อมด้านการเงิน

              เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยีได้จัดการอบรม “การวางแผนการเงิน การลงทุน และการประหยัดภาษี” ณ ห้องสัมมนา 2 อาคาร TE06 คณะเทคโนโลยี ในการนี้ได้เชิญคุณนฤมล เวียงแสง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณธวัชชัย โยทองยศ นักวางแผนทางการเงิน มาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้โดยการบรรยายนี้ครอบคลุมถึงการวางแผนทางการเงิน แนวทางการออมเงินระยะยาว การลงทุนในกองทุนรวม ประกันที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษี การวางแผนทางภาษี ซึ่งเนื้อหาการอบรมนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากรของคณะเทคโนโลยี โดยการนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน

คณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ

          คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร นายสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะพร้อมด้วยบุคลากรของคณะได้ร่วมกันเข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในงานมีกิจกรรมมีกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ทางคณะด้วย      

คณะเทคโนฯ ต้อนรับอาคันตุกะจาก Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสมาเจรจาการจัดตั้งหลักสูตรสองปริญญาในระดับปริญญาโท

  คณะเทคโนฯ ต้อนรับอาคันตุกะจาก Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสมาเจรจาการจัดตั้งหลักสูตรสองปริญญาในระดับปริญญาโท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ ประธานหลักสูตร Food Innovation, Safety, and Quality Management อ.ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ และ อ.ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร ให้เกียรติต้อนรับ Prof. Dr. Mahammad Nur Cahyanto, Head of Department of Food and Agricultural Product Technology, Faculty of Agricultural Technology, Universitas Gadjah […]

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย 2562

                      คณะเทคโนโลยีร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย โดยจัดกิจกรรมบุญสมมาบูชาผู้อาวุโสของคณะ เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ในการนี้รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยีได้กล่าวต้อนรับและร่วมอวยพรผู้ร่วมงานทุกคน กิจกรรมแรกของงานเริ่มต้นด้วยการรดน้ำดำหัวแด่คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของทางคณะ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการมาร่วมงานนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษม นันนทชัย, รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสุข, คุณวรา เปศรี และคุณบุพพัณฑ์ วรพุทธพร ซึ่งทุกท่านได้ร่วมอำนวยพรให้กับบุคลากรทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยกิจกรรมภายในงานยังประกอบด้วย การร่วมเล่นน้ำสงกรานต์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย และการรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในคณะ  

บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) เข้าแนะนำเกี่ยวกับการฝึกงานและสหกิจศึกษา ร่วมกับทางบริษัท ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี

          คุณโจอี้ โมรา ผจก.ฝ่ายบุคคล ตัวแทนบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ในนามของ เทสโก้ โลตัส ซึ่งดำเนินธุรกิจค้าปลีกในหลายรูปแบบ เช่น โลตัส เอ็กซ์ตร้า, ไฮเปอร์มาร์เก้ต, ดีพาร์ทเมนต์, ตลาด และโลตัส เอ็กซ์เพรส ซึ่งมีสาขารวมกว่า 2,000 สาขา ได้มาบรรยายเพื่อแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการร่วมฝึกงานและสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีที่สนใจเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานหรือดำเนินโครงการด้านการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมให้กับทางเทสโก้ โลตัส ซึ่งนักศึกษาจะได้โอกาสที่ดีในการเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานกับสถานประกอบการจริง โดยทางบริษัทได้แสดงความจำนงถึงการต้องการบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถ เข้าร่วมงานกับบริษัทในอนาคต และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีก็เป็นกลุ่มผู้ที่มีศักยภาพกลุ่มหนึ่งที่ตรงกับความต้องการของบริษัท ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 63 คน โดยมี ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร […]

คณะเทคโนฯ ต้อนรับอาคันตุกะจาก Universitas Gadjah Mada

          เมื่อวันที่ 5-6 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ อาจารย์ ดร.มานิดา สว่างเนตร นอยแบร์ท และ อาจารย์อนาลยา หนานสายออ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ให้เกียรติต้อนรับ Prof. Dr. Adi Djoko Guritno, Head Department of Agro-industrial Technology และ Dr. Nafis Khuriyati, Secretary to Department of Agro-industrial Technology, Faculty of Agricultural Technology, Universitas Gadjah Mada […]

คณะเทคโนโลยีนำเสนอกลุ่มโครงการ TE Happy ในมหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day

                        คณะเทคโนโลยีนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร และนายสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ได้นำบุคลากรคณะเทคโนโลยีเข้าร่วมงาน มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎ์ อายุวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และสนับสนุนสุขภาวะของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณาเทคโนโลยีได้เป็นหนึ่งในกลุ่มคณะเป้าหมายที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเพื่อสร้างสุขภาวะให้กับบุคลากรของคณะ และในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร […]

1 56 57 58 64