คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น

__

___

____เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัธน์ เรืองแสง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายดิจิทัล และผู้บริหาร-คณาจารย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ปลั่งกลาง ได้ให้การต้อนรับ Professor Dr.Tsuyoshi Imai อาคันตุกะจาก Division of Construction and Environmental Engineering, Graduate School of Sciences and Technology for Innovation, Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชม Biohythane Pilot Plant โรงงานต้นแบบการผลิตพลังงานทดแทนไบโอไฮเทน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

ข่าว : อ.ณัฐวุฒิ หอมทอง

 

ติดต่อ สอบถาม