ปัทมา ถูกคะเน

คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมภาษาเกาหลี เพิ่มศักยภาพภาษาต่างประเทศที่ 2 ให้กับนักศึกษา

        เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและต้อนรับวิทยากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม กิจกรรมอบรมภาษาเกาหลี “สนทนาภาษาเกาหลีกับโปอ้า” จัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา 2 อาคาร TE06 ชั้น 2 โดยมี อาจารย์สุเขตต์ศักดิ์ หวานวาจา อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรตลอการอบรม ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เฟียล่า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ คณะกรรมการส่งเสริมศักยภาพภาษาต่างประเทศ คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมสังเกตุการณ์  

1 2 3 4