คณะเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx

              รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในโอกาสการเข้าตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคาร TE06 ในการนี้ คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและรายงานการประเมินตนเองของคณะให้กับทางคณะกรรมการตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ศาสตราจารย์ นพ.บวรศิลป์ เชาว์ชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์, อาจารย์ ดร.วรัช ลาชโรจน์ และอาจารย์ ดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ โดยทางคณะกรรมการยังได้สัมภาษณ์คณะผู้บริหาร ตัวแทนกรรมการบริหารหลักสูตร ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน พร้อมกับเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและระบบกลไกการจัดการของคณะในทุกมิติ ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการใช้กลไกการประกันคุณภาพเพื่อบริหารจัดการการดำเนินการของคณะให้บรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจ และได้เริ่มใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ซึ่งในส่วนของการนำเสนอภาพรวมจากการตรวจประเมิน ทางคณะกรรมการตรวจประเมินได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของคณะ […]

คณะเทคโนฯ ร่วมแสดงความยินดีในวันครบรอบ 40 ปี การก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข’

        นายสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองการบริหารงานคณะเทคโนโลยี และบุคลากรของคณะได้ร่วมกันเข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ในวาระการครบรอบการก่อตั้งคณะ 40 ปี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา  

คณะเทคโนฯ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี่สัมพันธ์ เพื่อพัฒนาความสามัคคีและสุขภาพที่ดีของบุคลากร

            เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 คณะเทคโนโลยีนำโดย รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ในโครงการกีฬาสานสามัคคีระหว่าง 4 หน่วยงาน ร่วมกับ สำนักหอสมุด สำนักนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารอเนกประสงค์พลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และได้มีการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคเป็นหมู่คณะ เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายและส่งเสริมแนวทางการออกกำลังกายที่ดีให้กับผู้ร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันวอลเลย์บอล แบดมินตัน และฟุตซอล และกีฬาฮาเฮของบุคคลากรระหว่างสี่ส่วนงาน ในการนี้ คณะเทคโนโลยีได้รับรางวัลที่สำคัญจากการแข่งขัน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอล ทีมผสมชายหญิง รางวัลชนะเลิศแบดมินตันผู้บริหาร (คณะเทคโนโลยีและสำนักหอสมุด) และรางวัลรองชนะเลิศฟุตซอล ทีมผสมชายหญิง นอกจากนี้ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน ยังมีงานเลี้ยงสังสรรค์และกิจกรรมการมอบรางวัลให้กับทีมของส่วนงานที่ชนะการแข่งขันในแต่ละรายการ ซึ่งจัดขึ้นที่ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนี้ ได้ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนงานและยังเป็นแนวทางการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของบุคลากร

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ E-learning KKU สำหรับคณาจารย์คณะเทคโนโลยี

              คณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ E-learning KKU  สำหรับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยี  ขึ้นในวันที่  13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา 2 โดย รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว  คณบดีคณะเทคโนโลยี ให้เกียรติเปิดกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์  คือ   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ในคณะเทคโนโลยี ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ E-learning  และเพื่อพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ E-learning โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้               ในกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการบรรยาย เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ E-learning”               โดย […]

คณะเทคโนฯ มข. จัดกิจกรรม TECHNO Happy Dance เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่บุคลากร

               คณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม TECHNO Happy Dance เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้างสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากร โดยตะจัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายที่หลากหลายตลอดช่วงเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ซึ่งกิจกรรมนี้สอดรับกับโครงการส่งเสริมพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขภาพองค์กรสู่องค์กรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งเน้นการสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งกาย และใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนสูงองคืกรสุขภาวะ คณะเทคโนโลยี (FCHO) ได้เริ่มจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค โดยได้เชิญวิทยากรนำเต้นแอโรบิค คุณโลมใจ สินเชาว์ จากคณะเทคนิคการแพทย์ มานำกลุ่มบุคลากรคณะเทคโนฯเต้นออกกำลังกายแอโรบิคเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง ที่ห้องสัมมนา 4 ชั้น 6 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากบุคลากรที่เข้าร่วม และหลายคนกล่าวว่ารู้สึกกระปรี้กระเปร่า สดชื่น และมีความสนุกกับการเต้นในครั้งนี้ นอกจากนี้ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ยังเปิดให้มีการสอนเต้นบาร์สโลป โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านลีลาศคือ คุณ คุณศรีพร เพียแป มาสอนวิธีการเต้นบาร์สโลปแบบพื้นฐานทั้งสี่ท่า เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างสูงและมีบุคลากรเข้าร่วมจำนวนมาก  

คณะเทคโนฯ มข.-คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนร่วมกัน

              รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้นำคณะบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะบุคลากรจาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทค์ ผ่านโครงการประชุมสัมมนาประจำปี 2561 โดยทาง รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว ได้กล่าวเปิดงานประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่โรงแรม รอยัล ฮิลล์ สตูล เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 และได้มีการแบ่งกลุ่มบุคลากรของทั้งสองคณะออกเป็น กลุ่มวิชาการ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/งานบริการวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งประสบการณ์การทำงาน และแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของทั้งสองคณะ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในสายงานเดียวกัน โดยกิจกรรมนี้มีบุคลากรของทางคณะเทคโนโลยีและคณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก           โดยในการนี้ ทางคณะได้จัดกิจกรรม TE Happy แห่งความสุขครั้งที่ 7  เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร […]

คณะเทคโนฯ มข.จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน

[:th]                    คณะเทคโนโลยี ได้จัดอบรมหลักการเขียนค่างาน ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามเป้าหมายของพันธกิจองค์กร โดยในการนี้ได้เชิญ คุณกาญจนศรี สิงห์ภู่ ซึ่งอดีตดำรงตำแหน่งพยาบาลเชี่ยวชาญ หัวหน้างานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการทำงานและการพัฒนาผลงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ ในช่วงวันที่ 13 และ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.30 น. ที่ห้องประชุมสัมมนา 1 คณะเทคโนโลยี โดยงานนี้ ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก [:]

ร่วมชื่นชมยินดีกับคณะเทคโนฯและบุคลากร ในโอกาสได้รับการเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

[:th]                                      เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2561  ที่ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติให้กับคณะ หน่วยงาน และบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์  หรือสร้างชื่อเสียงให้กับทางมหาวิทยาลัย รวมทั้งร่วมแสดงไมตรีจิตต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร  ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดงาน โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นประธานในการมอบโล่เชิดชูเกียรติและของที่ระลึกให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มีผลงานดีเด่น ในงานนี้คณะเทคโนโลยีได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติใน 2 ด้าน คือ ด้านผลิตบัณฑิต ประเภทการจัดการเรียนการสอน ได้รับรางวัลส่วนงานที่มีระบบและกลไก การบริหาร จัดการหลักสูตรดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

คณะเทคโนฯ ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยนานาชาติ มข. ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 10 ปี

                    คณะผู้บริหารคณเทคโนโลยี นำโดยคณบดี รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ นายสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยีพร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 10 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นี้

คณบดีเทคโนฯ จัดประชุมชี้แจงเรื่องโครงสร้างองค์กรใหม่ของคณะเทคโนโลยี ให้กับบุคลากรของคณะ” ชาการ ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

        เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณบดีคณะเทคโนโลยี รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ชี้แจงให้กับคณาจารย์และบุคลากรของคณะ ที่ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี ในเรื่อง โครงสร้างองค์กรและแนวทางการบริหารงานคณะเทคโนโลยี ที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยเรื่องการแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะเทคโนโลยี โดยในการนี้ ได้อธิบายถึงกลุ่มงานตามโครงสร้างองค์กร เป็น 3 ส่วนหลัก ซึ่งประกอบด้วย กองบริหารงานคณะ การบริหารวิชาการ และหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจหรือตามแผนยุทธศาสตร์หรือการพึ่งพาตนเองของคณะ โดยทุกส่วนงานได้ถูกจัดตั้งหรือปรับปรุงขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการงการบริหารอัตรากำลังคน ควบคู่กับการจัดการด้านวิชาการ รวมทั้งการวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1 62 63 64