อาจารย์คณะเทคโนฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 NESP2018

[:th] อาจารย์คณะเทคโนฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 NESP2018 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ “โยเกิร์ตกาบา” ผลิตภัณฑ์นมที่เกิดจากกระบวนการหมักโดยจุลินทรีย์โพรไบโอติก สายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ผ่านการคัดเลือกให้ผลิตสารกาบา เข้าร่วมประกวดสาขารางวัล : นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ในงาน NESP Innovation Fair 2018 ณ Terminal 21 Korat จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2 มิถุนายน 2561 จัดโดย สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมในภูมิภาค รวมทั้งเพื่อให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดงานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการประกวด 2 สาขารางวัล ได้แก่ 1) นักธุรกิจนวัตกรรม และ 2) นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และณ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอชื่นชมและขอแสดงความยินมาณ […]

ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

[:th]                    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ได้มอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณ รางวัลห้องปฏิบัติการปลอดภัย ดีเด่น ให้กับห้องปฏิบัติการ “กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” สังกัด คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยในการนี้ ศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง หัวหน้าห้องปฏิบัติการฯ ได้มอบหมายให้ ดร. ศิริพร ลุนพรม นักวิจัยหลังปริญญาเอก เป็นผู้ไปนำเสนอโปสเตอร์ผลการดำเนินงานดังกล่าว         [:]

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

[:th]              บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ผู้ดำเนินการผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ นำโดย คุณสุนทร ปทุมมาศ กรรมการผู้จัดการ และเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. รุ่นที่ 12 ได้มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ให้นักศึกษาปัจจุบันของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารจำนวน 3 ทุน ทุนละ 18,000 บาท โดยการนี้ คุณรินทร์ธนัน ธนชัยกุลกีรติ ตัวแทนจากทางบริษัทได้เข้ามอบทุนดังกล่าวให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เพื่อนำส่งมอบต่อให้กับผู้รับทุนจำนวน 3 คน คือ น.ส.สุกัญญา แก้วจันทร์, น.ส.รจนา วิเศษสัย และน.ส.ศวิตา บุตรวัด ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีใคร่ขอขอบคุณทางบริษัท […]

คณะเทคโนโลยีนำเสนอ โรงงานต้นแบบสำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Pilot Plant) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

[:th]                                   สำนักบริการวิชาการ มข. นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รักพงษ์ เพชรคำ ได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจในหัวข้อ เส้นทางโอกาส เส้นทางรวย ด้วยเครือข่าย ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจในเขตจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี ในการนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 50 แห่ง และมีผู้สนใจเข้าร่วมงานอีกเป็นจำนวนมาก โดยในกิจกรรมนี้ ทางสำนักบริการวิชาการได้แบ่งกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปออกเป็น 6 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย กลุ่มอาหารและของฝาก กลุ่มปลาร้า ปลาส้มและแจ่วบอง กลุ่มเครื่องดื่มและสมุนไพร กลุ่มผ้าและสิ่งทอ […]

คณะเทคโนโลยีให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม

[:th] คณะเทคโนโลยีให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Ngo Thi Phuong Dung จาก Biotechnology Research and Development Institute, Can Tho University ประเทศเวียดนาม ภายใต้การสนับสนุนทุน International Visiting Scholar ของกองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการของอาคันตุกะชาวต่างประเทศคือระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2561 Assoc. Prof. Dr. Dung ได้ร่วมศึกษาวิจัยกับคณาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ […]

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 24 ปี

[:th]                        คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร และบุคลากรของคณะได้ร่วมชมพิธีไหว้ครูพระพิฆเนศ และเข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 24 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา [:]

ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนฯ มข. เข้ามอบชุดอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ให้กับทางสาขาวิชา

[:th]                เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาตัวแทนบริษัท ทรูสโตน จำกัด ในฐานะผู้แทนของคุณสุรัตน์ โชคเฉลิม ประธานผู้บริหารของบริษัท และเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี รุ่นที่ 12 ได้เข้ามอบชุดอุปกรณ์โดรน DJI Mavic Pro และเครื่องชงกาแฟสด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 80,000 บาท ให้กับทางสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี โดยในการนี้ ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ได้เข้ารับมอบชุดอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ดังกล่าว ทั้งนี้ ทางคณะเทคโนโลยีและสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ใคร่ขอขอบพระคุณทางบริษัท ทรูสโตน จำกัด และศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีอย่างสูง ที่มีอุปการคุณเข้ามอบอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการดำเนินงานของสาขาวิชามา ณ ที่นี้ด้วย [:]

ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะเทคโนโลยี มข. ประจำปี 2561

[:th]                            คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ใน วันที่ 13 กันยายน 2561 ในโอกาสนี้คณะเทคโนโลยีมีบุคลากรเกษียณอายุราชการหนึ่งท่าน คือ คุณปัญญา แสนชัย ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญงาน ซึ่งคุณปัญญาได้เริ่มรับราชการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ที่ภาควิชาผลิตภัณฑ์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์และต่อมาได้ย้ายมาประจำอยู่ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี เมื่อ พ.ศ. 2527 ตลอดระยะเวลาอายุราชการที่ผ่านมาคุณปัญญาได้อุทิศกำลังกายใจในฐานะนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีความผิดชอบในงานอย่างดียิ่ง พร้อมด้วยความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และมิตรไมตรีที่ดีต่อคณาจารย์ เพื่อนร่วมงาน และนักศึกษาเสมอมา งานแสดงมุทิตาจิตฯในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี […]

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะศึกษาศาสตร์ มข. ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 50 ปี

          คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร และบุคลากรของคณะได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และเข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 50 ณ อาคาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพฯ สังกัดคณะเทคโนโลยี มข. ได้รับรางวัลชนะเลิศใน กิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ วช.

       ห้องปฏิบัติการ “กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” สังกัด คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแสดงผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ในกิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ณ การประชุมวิชาการด้านมาตรฐานการวิจัย และมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม Green Hotel & Resort จังหวัดขอนแก่น  

1 59 60 61 63