คณะเทคโนโลยีร่วมประชุมกรอบงานวิจัย การเสนอทุน บพค ปี 2566 กับ ผู้อำนวยการ บพค.

เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องห้องประชุม Meeting Room 4 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ผศ.ดร. อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอี่ยว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาและนวัตกรรมเพื่อสังคม ผศ.ดร.ปฏิมากร คล้ายประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และ คณาจารย์คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมกรอบงานวิจัย การเสนอทุน บพค ปี 2566 ของคณะเทคโนโลยี กับ ศ.ดร.สมปอง คล้ายสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ในการนี้ได้ร่วมประชุมหัวข้อการวิจัยของคณะเทคโนโลยี และหารือร่วมกัน ซึ่งให้ได้มาในหัวข้อของการวิจัย หลังจากนั้นได้มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

ข่าว : สุพัฒน์ บุญแก้ว

ติดต่อ สอบถาม