งานแผนและนโยบาย

สรุปผลดำเนินโครงการ

 1. สรุปข้อมูลผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2555
 2. สรุปผลการดำเนินโครงการตามประเด้นยุทธศาสตร์ ปี 2555
 3. แถลงนโยบายคณะฯ

แผนและงบประมาณ

 1. แผนปฏิบัติราชการ4 ปี (2555-2558)
 2. แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน (ปี 2555-2558)
 3. แผนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร ปี 2555
 4. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557
 5. แถลงนโยบายการบริหารงานคณะเทคโนโลยี ปี 2556
 6. แผนปฎิบัติราชการปี 2558
 7. แผนปฎิบัติการปี 2559
 8. แผนการบริหารคณะเทคโนโลยี ปี 2559-2562
 9. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

 1. รายงานการติดตามโครงการประจำปี 2555
 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ-ปี-2559-รอบ-12-เดือน
 3. รายงานการใช้เงินปี-2560ไตรมาส1
 4. รายงานการใช้เงินปี 2562