หน่วยงานนโยบายและแผน

People (P)

  1. จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนทัศน์ใหม่
  2. จำนวนโครงการวิจัยในรูปแบบแผนบูรณาการงานวิจัย (research program)
  3. ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามความถนัด


Spiritual (S)

โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (smart farm) (จำนวนกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการร่วมกัน)

Ecological (E)

  1. จำนวนงานสะสมที่ได้รับการพัฒนาใหม่หรือปรับปรุง (digital workflow)
  2. จำนวนอาคารสถานที่ที่ได้รับการปรับปรุงแต่ละปี
  3. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาต่างชาติแบบ non-degree ทั้ง outbound และ inbound ระดับ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา