ผู้บริหารคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ลีลาวัชรมาศ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และนายสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยี ได้ร่วมกันเข้ามอบช่อดอกไม้และของขวัญวันปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัยได้แสดงความชื่นชมกับผลงานที่ดีของคณะเทคโนโลยีตลอดปีที่ผ่านมา พร้อมกล่าวอวยพรให้คณะและบุคลากรมีความเจริญและประสบความสำเร็จในการทำงาน และมีแต่ความสุขสวัสดีในปีใหม่นี้

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับสำนักบริการวิชาการ มข. ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 29 ปี

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี และนายสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคโนโลยี ได้ร่วมกันเข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษากรผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ ครบรอบปีที่ 29 ณ อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง ได้รับการแต่งตั้งเป็นโค้ช สกว. ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Mentoring System กลุ่ม 6 ภาคอีสาน

          ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Monitoring System เพื่อให้เกิดการสร้างกลไกพัฒนาศักยภาพในการวิจัย และส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีแนวคิดในการดำเนินงานวิจัยที่ถูกต้อง รวมทั้งเรียนรู้และพัฒนาทักษะของการเป็นนักวิจัยมืออาชีพจกานักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) และมีการติดตามและสนับสนุนจากโค้ชในแต่ละมหาวิทยาลัย และหัวหน้าทีมโค้ชในแต่ละภาค ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มข. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโค้ชการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่ม 6 ภาคอีสาน (Multi Mentoring System, MMS 6 ภาคอีสาน) โดยกิจกรรมของโครงการนี้จะครอบคลุมถึง Meet the Coach เพื่อรับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินการวิจัย และปัญหาการวิจัยของนักวิจัย, Progress for success เพื่อให้นักวิจัยใหม่เสนอความก้าวหน้า โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและโค้ชร่วมให้คำชี้แนะและประเมินความสัมฤทธิ์ผลในการทำวิจัย, Translation research results to publication […]

คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะเกษตรศาสตร์ มข. ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 54 ปี

        คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร และบุคลากรของคณะเทคโลยี ได้ร่วมกันเข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 54 ณ อาคาร 7 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในวันเดียวกันนี้ทางคณะเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงานในโอกาสการฉลองวันครบนี้ด้วย

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะเภสัชศาสตร์ มข. ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 38 ปี

      คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี นายสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และบุคลากรของคณะ ได้ร่วมกันเข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ครบรอบปีที่ 38 ณ อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี ร่วมยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัย มข. ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 40 ปี

         คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร และ และบุคลากรของคณะ ร่วมกันเข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับ กับ รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ และคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 40 ปี ซึ่งในงานวันครบรอบนี้ ทางบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะด้วย  

คณะเทคโนโลยี ร่วมยินดีกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 40 ปี

           คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร และ และบุคลากรของคณะ ร่วมกันเข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับ กับ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 40 ปี ซึ่งในงานวันครบรอบนี้ ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะด้วย

บัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัล Taguchi PhD Outstanding Thesis Award

             ดร. ชัชวินทร์ นวลศรี ได้รับรางวัล Taguchi PhD Outstanding Thesis Award จากการนำเสนอหัวข้อการวิจัยเรื่อง Two-stage Bioconversion Process of Sugarcane Juice to Hydrogen and Methane ในรูปแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการ 30th Annual Meeting of Thai society of Biotechnology 2018 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งผลงานที่นำเสนอในงานประชุมนี้เป็นงานวิจัยของ ดร.ชัชวินทร์ ในระดับปริญญาเอกที่ได้ดำเนินการภายใต้การให้คำปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยผลงานนี้เกี่ยวข้องกับการสกัดไฮโดรเจนและมีเทนจากน้ำอ้อยโดยกระบวนการหมัก ซึ่งจะทำให้ได้พลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อไป

บริษัท Mitsui Oil Exploration จำกัด (MOECO) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                คณะผู้บริหารบริษัท Mitsui Oil Exploration จำกัด (MOECO) นำโดย Mr. Toshio Hashiguchi, Executive Officer General Manager of Bangkok Office และ Mr. Kiyoshi Yoshikawa, Deputy General Manager ได้เข้ามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มข. เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา จำนวน 6 ทุน ทุนละ 35,500 บาท โดยนักศึกษาที่ได้รับมอบทุนการศึกษาครั้งนี้มีรายละเอียด ดังนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวปนิดา […]

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมกับนักศึกษาทุกระดับชั้น ร่วมทำกิจกรรมการกุศล

คณะเทคโนฯ ร่วมกับนักศึกษาทุกระดับชั้น ร่วมทำกิจกรรมการกุศล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี ผูเช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ลีลาวัชรมาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คุณทรงกรด พิมพ์พันธุ์กุล นักกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งไทยและนานาชาติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมเดินไปทำกิจกรรม ภายใต้โครงการ Charity for Community Development และมอบเงินบริจาคจำนวน 5,000 บาท และมอบของบริจาคอาทิเช่น ข้าวสาร อาหารมังสวิรัติแช่แข็ง โปรตีนเกษตร น้ำยาทำความสะอาด อุปกรณ์การเกษตร เมล็ดพืชผัก ผลไม้ เป็นต้น ที่ได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาทุกระดับชั้นคณะเทคโนโลยี รวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท โดยมีครูสรุยา สมใจ เป็นผู้รับมอบ จากนั้น เป็นการแสดงจากนักศึกษานานาชาติ ได้แก่ การแสดงร้องเพลงจากนักศึกษาประจำนานาชาติ จากประเทศอินโดนีเซีย […]

1 57 58 59 63