ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพฯ สังกัดคณะเทคโนโลยี มข. ได้รับรางวัลชนะเลิศใน กิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ วช.

       ห้องปฏิบัติการ “กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” สังกัด คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแสดงผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ในกิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ณ การประชุมวิชาการด้านมาตรฐานการวิจัย และมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม Green Hotel & Resort จังหวัดขอนแก่น  

อาจารย์คณะเทคโนโลยี มข. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมภาคฤดูร้อน: Traditional Food for Agro-Biodiversity, Health, and Tourism, Universitas Gadjah Mada, ประเทศอินโดนีเซีย’

[:th]                Faculty of Agro-Industrial Technology, Universitas Gadjah Mada อินโดนีเซีย ได้จัดโครงการ Summer Course: Traditional Food for Agro-Biodiversity, Health, and Tourism ขึ้นระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ในเรื่องอาหารท้องถิ่น และความหลากหลายทางผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งการให้ความรู้ด้านสุขภาพและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศอินโดนีเซีย ในการนี้ รศ.ดร.สิรินดา ยุ่นฉลาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ Development of traditional fermented food in South East Asia ในโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ นักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าวจำนวน 4 คน คือ น.ส.จีรดา […]

Director of the center of International education, University of Yamanashi ได้เข้าปรึกษาหารือความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยี

[:th]                 เมื่อวันที่ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร รวมทั้งตัวแทนจากสาขาวิชา ได้ให้การต้อนรับ Prof. Xiaoyang Mao, Director of the center of International education and exchange และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคณะเทคโนฯ เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือในดัานวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอนาคต โดยทางคณะเทคโนฯได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและผลงานที่ผ่านมาของทางคณะ และยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอนของ University of Yamanashi ที่มีพันธกิจที่สัมพันธ์กับทางคณะ ในการนี้คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พัฒนาโอกาสในการสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ กับ University of Yamanashi ในอนาคต   [:]

พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยี มข. ประจำปีการศึกษา 2561

[:th]                                      เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มข. รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้เป็นประธานเปิดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเริ่มพิธีการ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น โดยตัวแทนนักศึกษา น.ส.กุลจิรา พิมพ์พงษ์ การนำกล่าวคำไหว้ครู จากนั้นผู้แทนนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 และผู้แทนนักศึกษาปัจจุบันได้ร่วมกันน้อมนำพานดอกไม้ธูปเทียนขึ้นกราบคณาจารย์คณะเทคโนโลยีเพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อครูอาจารย์ผู้ประสาทวิชาความรู้ให้ ในงานนี้ ทางคณะยังได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในระดับคณะ โดยนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรนี้จากคณบดีคณะเทคโนโลยี ได้แก่ น.ส.ภัคกร คงบุญเกียรติ นักศึกษาชั้นปีที่ […]

วันสถาปนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวาระครบรอบ 34 ปี

[:th]                 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี โดยช่วงเช้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้จัดพิธีสงฆ์ถวายสังฆทาน และถวายอาหารเพลแด่คณะสงฆ์ ร่วมทั้งฟังพระธรรมเทศนา โดยการนี้ ทางคณะได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดวิจารณ์สว่างโสภา ขอนแก่น เพื่อรับประเคนเครื่องไทยธรรม ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยียังได้รับเกียรติจากคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ มาร่วมพิธี และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งคณะเทคโนโลยี 34 ปี แห่งการดำเนินงานด้านวิชาการและการวิจัยพัฒนาเพื่อสังคม โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น      ภาพกิจกรรมทั้งหมด     [:]

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมปรึกษาคณะผู้บริหาร เพื่อร่วมกันจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี

[:th]                                 คณะศิษย์เก่าของคณะเทคโนโลยี มข. นำโดย คุณสุรชัย ชัยนิตย์, คุณอนุชา   รัตนภิภพ, คุณมานิตย์  สุขจินดาเสถียร,คุณกมลาสน์ สิทธิสาร และผศ.เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ ซึ่งเป็นตัวแทนของศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิต และเทคโนโลยีธรณี ได้เข้าพบผู้บริหารคณะ ซึ่งนำโดย รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ที่ห้องประชุมกองบริหารงานคณะ ชั้น 1 อาคาร TE06 ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้ศิษย์เก่าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของคณะในโอกาสต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีให้มีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสังคมไทยต่อไป [:]

 คณะเทคโนโลยีจัดงานวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 ขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

[:th]                            คณะเทคโนโลยีจัดงานวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 ขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากงานวิจัยของคณะ ในการนี้ รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้กล่าวเปิดงานพร้อมชี้แจงกิจกรรมที่น่าสนใจที่จัดขึ้นภายในงาน พร้อมแนะนำและมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ ที่เข้าร่วมจัดงานในครั้งนี้ โดยทางคณะยังได้รับเกียรติจาก บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด(โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง) และบริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด(โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง) ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์น้ำตาล และน้ำเชื่อม รวมทั้งกระบวนการผลิตของน้ำตาล บริษัท ฮอบเบียร์เฮ้าส์ จำกัด ได้จัดแสดงกระบวนการผลิตของเบียร์ และผลิตภัณฑ์เบียร์ไร้แอลกอฮอลล์ และยังมีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมหวานให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วย              ทั้งนี้ สาขาวิชาและหลักสูตรรวมทั้งอาจารย์ นักวิจัยได้นำเสนอผลงานในวินวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ด้วย โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีได้จัดแสดงพิพิธภัณฑ์หิน […]

นักศึกษาเทคโนโลยีการผลิตชั้นปีที่ 3 ร่วมคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดการใช้ Digital Technology เพื่อการเรียนรู้ในโครงการ KKU Smart Learner HACKFEST 2018

[:th]                  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ม.ขอนแก่น ได้จัดโครงการ KKU Smart Learner HACKFEST 2018 เพื่อส่งเสริมนักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้มุ่งสู่ความสำเร็จ โดยจัดประกวดการใช้ Digital Technology เป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ และการทำงานสำหรับผู้เรียนในเจเนอเรชั่น Z รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ ห้องโถงสำนักหอสมุด อาคารศูนย์สารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น รวมทั้งสร้างสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเผยแพร่ผลงาน ในการตัดสินผลงานการประกวดในรอบชิงชนะเลิศนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ อาจารย์สายวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศรา ก้านจักร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานผู้เข้ารอบสุดท้ายของการประกวดจำนวน 8 […]

คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

[:th]                                 คณะเทคโนโลยี มข. ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องเฟื่องฟ้า โดยรองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว   คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้กล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมแนะนำคณะเทคโนโลยี ผู้บริหารคณะ รวมทั้งสาขาวิชาและหลักสูตรที่เปิดสอน และยังแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละสาขาวิชาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 186 คน จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ขนิษฐา หมู่โสภิญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ขี้นกล่าวแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับทางการศึกษาที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของ แต่ละหลักสูตร และดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้กล่าวแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สำคัญของคณะเทคโนโลยี รวมทั้ง  กฏระเบียบและวินัยของนักศึกษาที่สำคัญ รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการศึกษาในมหาวิทยาลัย ในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมปฐมนิเทศระดับปริญญาตรี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 […]

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมวันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

           คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมวันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร นักศึกษา และผู้ปกครอง โดยในงานนี้ รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง พร้อมแนะนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงนำเสนอข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยี ได้แก่จำนวนบุคลากร จำนวนนักศึกษาโดยรวม อัตราการสำเร็จการศึกษา และอัตราการได้งานทำภายหลังจบการศึกษาหนึ่งปี ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระดับที่สูงคือมีอัตราเฉลี่ยมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ในกิจกรรมนี้ ทางคณะยังได้เปิดโอกาสให้นายกสโมสรนักศึกษา ประธานและรองประธานกิจกรรมเชียร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้กล่าวแนะนำแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ที่เน้นการรับน้องแบบสร้างสรรค์และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องภายในคณะ พร้อมได้ชี้แจงว่าผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมชมกิจกรรมเชียร์ทุกครั้งได้อีกด้วย นอกจากนี้ในช่วงสุดท้าย ทางผู้ปกครองยังมีโอกาสได้เข้าพบกับคณาจารย์และผู้บริหารของแต่ละสาขาวิชา เพื่อรับฟังการแนะนำการศึกษาของแต่ละหลักสูตร และทำความรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษาภายในสาขาวิชาด้วย

1 61 62 63 64