หน่วยประชาสัมพันธฺและโสตทัศนูปกรณ์

คุณประทีป เทวงษา  

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ สายด่วน โทรศัพท์ภายใน : 44641
 • ระบบคอมพิวเตอร์
 • ระบบเครื่องเสียง
 • ระบบอินเทอร์เน็ต
 • เติมเงินปริ้นเตอร์ มข.

คุณสุพัฒน์ บุญแก้ว  สายด่วน โทรศัพท์ภายใน : 44634

 • จองห้องเรียน
 • ระบบคอมพิวเตอร์
 • ระบบเครื่องเสียง 

คุณสุรพล คั่งคำภา  สายด่วน โทรศัพท์ภายใน : 44641

 • ระบบเครื่องเสียง
 • บันทึกภาพ – ถ่ายวีดีโอ
 • เปิด – ปิดห้องเรียน