คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงาน GS KKU Open House ตลาดนัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเทคโนโลยี มข. ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2566 รางวัลหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2566 และ รางวัลการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที ประจำปี 2567

     เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 08.30 น. นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. ผศ.นุศรา สุระโคตร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ คุณพัชรี พงศ์พัสนันท์ นักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมงาน GS KKU Open House ตลาดนัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมให้ข้อมูลการศึกษาต่อหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเทคโนโลยี มข. โดยมีผู้ให้ความสนใจ ทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชมบูธและสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก

     หลังจากนั้น ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเทคโนโลยี มข. ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2566 รางวัลหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2566 และ รางวัลการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที ประจำปี 2567 โดยมีรายนามต่อไปนี้


รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2566

  • ดร.วรพงศ์ วงค์อามตย์                      นักศึกษาระดับปริญญาเอก                 ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง      อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  • Miss Phung TU Ly                         นักศึกษาระดับปริญญาโท                 รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  • Miss Uyun Nurul Aini                  นักศึกษาระดับปริญญาโท                 รศ.ดร.อภิลักษณ์ สลักคำ  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  • นางสาวกมลวรรณ เทพสุธรรมรัตน์   นักศึกษาระดับปริญญาโท   ผศ.ดร.เพ็ญศรี ปลั่งกลาง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  • Miss Win win Maw                        นักศึกษาระดับปริญญาโท                ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว     อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รางวัลหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2566 

  • นางสาวณปภัช  สิทธิกิจปัญญา นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีคะแนนผลงานการตีพิมพ์สูงสุด เป็นอันดับที่ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก
  • รางวัลการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที ประจำปี 2567
  • นายประวรรธน์  สุขพล  ระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางคณะเทคโนโลยี มข. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ขอร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเทคโนโลยี มข. ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2566  รางวัลการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที ประจำปี 2567 รางวัลหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2566 และขอให้นำความพากเพียรที่ได้จากค้นคว้าสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ นำไปพัฒนาสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสืบต่อไป


รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2566


รางวัลหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2566 

นางสาวณปภัช  สิทธิกิจปัญญา เป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีคะแนนผลงานการตีพิมพ์สูงสุด เป็นอันดับที่ 1 ลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก


รางวัลการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที ประจำปี 2567

 นายประวรรธน์  สุขพล  ระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี