คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่  11  กันยายน  2566  คณะเทคโนโลยี  จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 โดยมี ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา และ แขกผู้มีเกียรติ ที่มาเข้าร่วมงานมุทิตาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566  ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี  

กิจกรรมได้เริ่ม ในเวลา 10.00 น.  โดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธี ได้กล่าว ในวันนี้คณะเทคโนโลยีได้มีความภาคภูมิใจ ที่จะให้ทุก ๆท่าน ได้เห็นคุณงามความดีงามของทั้ง 7 ท่าน และทั้ง 7 ท่านนี้ ได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา ปฏิบัติงานในคณะเทคโนโลยี ตลอดระยะเวลาการทำงานของทุกท่าน การเกษียณอายุราชการ จึงเป็นเครื่องบ่งบอกถึงคุณงามความดีและความสำเร็จอย่างสูง และได้ร่วมเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณในครั้งนี้ พร้อมทั้ง กล่าวเปิดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

โดยในปีนี้มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน คือ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร โรจนกร  อาจารยประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  2. นางศิวลี พานเยือง นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนานการพิเศษ กองบริหารงานคณะ
  3. นายจารุวัฒน์ สุนทรไชยา พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงาน ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  4. นายไพโรจน์ จันธานี พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  5. นายคำพันธ์ ยะปะตัง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ กองบริหารงานคณะ
  6. นางยุวะนีย์ แสงพงศานนท์ พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน กองบริหารงานคณะ
  7. นางบุญยนต์ โสดาสี พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนานงาน ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
รำอวยพร โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

หลังจากนั้นเป็นการแสดง รำอวยพร “ชื่นชมความยินดีการเกษียณของบุคลากรที่เกษียณอายุราชาการ ” ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  และเป็นการชมวีดิทัศน์ของผู้เกษียณอายุราชาการ ประจำปี  2566 ซึ่งเป็นภาพวีดีโอการทำงาน รวมถึงการสัมภาษณ์ ความรู้สึกตั้งแต่เริ่มเข้าปฎิบัติงานจนถึงวันเกษียณราชการ  ของทั้ง 7 ท่าน หลังจากนั้น ได้เชิญแขกผู้เกียรติ ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิต ต่อผู้เกษียณอายุราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นันทชัย อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยี

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นันทชัย อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมงานและกล่าวมุทิตาจิต และผู้เกษียณอายุราชการไปแล้ว รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยี และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานและแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุภายในงาน ต่อจากนั้นได้เป็นพีธีบ่ายศรีสู่ขวัญ ข้อมือผู้เกษียณอายุ มีทั้งรอยยิ้ม และน้ำตา ความยินดี ความผูกพัน และความคิดถึง ที่ได้ร่วมทำงานกันตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี

การจัดงานในครั้งนี้ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจพร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนอกเหนือจากนั้นการจัดงานนี้ยังถือเป็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำรงชีวิต การทำงานด้านการเรียนการสอนทั้งภายในคณะเทคโนโลยีและภายนอกคณะ ซึงผู้เกษียณได้ดำเนินและใช้ประสบการณ์ผ่านมาตลอดอายุการทำงาน ซึ่งถือเป็นแนวทางในการถือปฏิบัติและการปฏิบัติการพัฒนาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาที่จะทำงานเพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

https://kku.world/5c11j

https://kku.world/w155g

ข่าว : ประทีป เทวงษา

ภาพ : ปิยะเมธ ทองละมุน / สุพัฒน์ บุญแก้ว