คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมประชุมรับฟังโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับเครือข่ายแผนและงบประมาณครั้งที่ 1/66  กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มข.

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดย อาจารย์ณัฐวุฒิ หอมทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัลและประกันคุณภาพ รศ.ดร.จันทิมา ภูงามเงิน อาจารย์ประสาขาวิชาเทคโนโลยีการอหาร และ คุณรังรอง รัตนะ นักวิชาการแผนและสารสนเทศ  เข้าร่วมประชุมชี้แจง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับเครือข่ายแผนและงบประมาณครั้งที่ 1/66  กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) Zoom 

ขอขอบคุณข่าว-ภาพ : กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี : โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมย้อนหลังทาง https://kku.world/plankm166

ติดต่อ สอบถาม