ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะทีมผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน the MRC River Monitoring Technology Competition 2023

___ร่วมให้กำลังใจนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเข้าร่วมการแข่งขัน The MRC River Monitoring Technology Competition การแข่งขันสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อการตรวจวัดข้อมูลทางอุทกวิทยา จัดโดย Mekong River Commission (MRC) โดยมีทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะทีมผู้แทนจากประเทศไทย เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 2 ทีม ประกอบด้วย

ทีมที่ 1 – ประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการวัดปริมาณน้ำฝน (Rainfall)

  1. นายศุภกฤต ศรีษะพล           สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี
  2. นายชนชิต ประจิมทิศ           สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี
  3. นายวชิรกรณ์ สมัครสมาน   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
  4. นางสาวจุลเลขา สาวาโย      สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทีมที่ 2 – ประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการวัดระดับน้ำในแม่น้ำโขง (Water Level)

  1. นางสาวสุชาดา หฤทัยถาวร   สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี
  2. นางสาวอัจฉรานันท์ นาคดี     สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี
  3. นายวิศรุต  สุระโคตร               สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
  4. นายปิยะพงษ์ แก่นแต่ง          สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

____มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อ.ณัฐวุฒิ หอมทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี และ รศ.ดร.กิตติเวช ขันติยวิชัย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของ ผศ. ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี รศ. ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ. ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

____ในการนี้ ผู้แทนทีมทั้ง 2 ทีม ได้เข้าร่วมกิจกรรม Pitching Workshop: MRC River Monitoring Technology Competition ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ Marriott Marquis Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand ซึ่งการแข่งขันรอบ Final Competition: Phototype Pitching จะมีขึ้นในเดือนมีนาคม 2566 นี้ ณ สำนักงานใหญ่ Mekong River Commission (MRC) นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองทีมเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและประเทศไทยต่อไป