คณะเทคโนโลยี มข. ต้อนรับคณาจารย์ ผู้บริหารจาก University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร. อัมพร แซ่เอียว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ณัฐวุฒิ หอมทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัลและประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับคณาจารย์ ผู้บริหารจาก University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Prof.SUE Shinichiro, Vice President, and Chief of Headquarters for Regional Revitalization เพื่อประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และการวิจัยในระดับชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชากรในเขตพื้นที่ยากจน และมีความประสงค์ขอเข้าพบปะหารือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมถึงศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ หลังจากนั้นได้มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน