ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “แนะนำสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565” จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00-20.00 น.

 

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “แนะนำสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565” จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00-20.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meetingโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในคณะเทคโนโลยีชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ได้ทราบและเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สำหรับนำไปใช้ในการตัดสินใจเลือกแผนการศึกษาได้ตามความเหมาะสมและตามความต้องการของตนเองมากที่สุด โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 

เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ >>> https://kku.world/oz7gr
Meeting ID : 944 5132 1027
Passcode     :  704860