สรุปจำนวนนักศึกษาตามประเภทการรับเข้าศึกษา คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

ประเภทการรับ จำนวน (คน) เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีธรณี เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการผลิต
Portfolio แผน 2 2 2 2
(รอบที่ 1) เรียกสัมภาษณ์ 1 3
เข้าสัมภาษณ์ 1 3
ศึกษาอยู่จริง 1 1
โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผน 40 35 40 30
(รอบที่ 2) เรียกสัมภาษณ์ 50 45 55 30
เข้าสัมภาษณ์ 33 29 33 20
ศึกษาอยู่จริง 21 20 22 14
รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ แผน 15 10 10 15
(รอบที่ 3) เรียกสัมภาษณ์ 7 3 4 6
เข้าสัมภาษณ์ 7 3 4 5
ศึกษาอยู่จริง 6 3 4 5
Admissions แผน 20 15 15 10
(รอบที่ 4) เรียกสัมภาษณ์ 31 20 40 18
เข้าสัมภาษณ์ 26 18 32 12
ศึกษาอยู่จริง 23 17 32 11
รับตรงอิสระ แผน 5
(รอบที่ 5) เรียกสัมภาษณ์ 18
เข้าสัมภาษณ์ 6
ศึกษาอยู่จริง 4
รวมศึกษาอยู่จริง 51 41 63 30
Copyright © 2020 Faculty of Technology, Khon Kaen University, All rights reserved.