อ.ดร. กรกช ฮามสุโพธิ์

อ.ดร. กรกช ฮามสุโพธิ์
อ.ดร. กรกช ฮามสุโพธิ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การศึกษา (Education)

1. ระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเทศไทย ปี พ.ศ. ที่จบ 2548 และInternational Collaboration for Doctoral Degree
Programที่ Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour
le développement (Cirad) ประเทศฝรั่งเศส ปี พ.ศ. 2545
2. ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ประเทศไทย ปี พ.ศ. ที่จบ 2541
3. ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย ปี
พ.ศ. ที่จบ 2538

ความสนใจด้านการวิจัย (Research Interest)

1. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)   
2. การทำแห้งแบคทีเรียแลคติก (Drying of lactic acid bacteria)
3. จุลินทรีย์โพรไบโอติก (Probiotic Microorganisms)
4. การผลิตสารต้านจุลชีพจากแบคทีเรียแลคติก (Antimicrobial Production from Lactic Acid Bacteria)
5. การผลิตกรดแลคติกจากแบคทีเรียแลคติก (Lactic acid production from lactic acid bacteria)


ผลงานวิชาการ
รายการผลงานวิชาการ
1Lhakot, S., Ngamsirisomsakul, M., Hamsupo, K. &Kongkeitkajorn, M.B., (2022). Production of yeast autolysate powder from spent yeast of bioethanol plant and its potential use as a nitrogen source in fermentation. In Proceedings of the 18th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology (ISBB2022) June 16th – 17th. (Conference Proceedings).
2Kongkeitkajorn, M.B., Yaemdeeka, R., Chaiyota, I., Hamsupo, K., Oraintara, A., Reungsang, A. (2021). Bioethanol from Napier grass employing different fermentation strategies to evaluate a suitable operation for batch bioethanol production. Energy Conversion and Management. Vol.12, 100143. (Journal Publications)
3Phaliwong, P., Boonmee, M. & Hamsupo, K. (2016). Biotransformation of 3-Hydroxypropionaldehyde from Glycerol by Isolated Lactic Acid Bacteria. In The 3rd  International Postgraduate Symposium on Food Agriculture & Biotechnology in ASEAN (IPSFAB2016). (Conference Proceedings)
4Hamsupo, K., Boonmee, M., Burin, P. & Pin-ngern, P. (2010). Evaluation of agricultural raw materials for lactic acid fermentation. In The 22nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “TSB2010: Biotechnology for Healthy Living” (TSB2010). 20-22 October 2010, Prince of Songkla University, Trang Campus, Trang Province, THAILAND. (Conference Proceedings)
5Prachamon, T., Boonmee, M. & Hamsupo, K. (2008). Lactic Acid Production Using Sugar Cane Juice as a Substrate. KKU Journal: Graduate Studies. 8(3): 1-8. (Journal Publications)
6Hamsupo, K., Boonmee, M., Udomsri, P. & Putongpan, P. (2008). Screening of Lactic Acid Bacteria Producing 3- Hydroxypropionaldehyde from Various Sources. In International Conference on Science and: Applications in Industry and Education (ICSTIE 2008), 12-13 December 2008, Pulau Pinang, MALAYSIA. (Conference Proceedings)
7Hamsupo, K., Boonmee, M., Jarukamol K. & Chaibung, J. Effect of Additional Nitrogen Source on Acetic Acid Production from Pineapple Juice by Acetobacter pasteurianus TISTR 521. In The 8th Agro-Industrial Conference: Food Innovation, 15-16 June 2006 Bitec Bangna, Bangkok, THAILAND. (Conference Proceedings)
8Hamsupo, K., Sukyai, P., Nitisinprasert, S. & Wanchaitanawong, P. (2005). Different Growth Media and Growth Phases Affecting on Spray Drying and Freeze Drying of Lactobacillus reuteri KUB-AC5. Kasetsart Journal (Nat. Sci.). 39(4): 718-724. (Journal Publications)
9Hamsupo, K., Sukyai, P., Loiseau, G., Nitisinprasert, S, Montet, D. & Wanchaitanawong, P. (2005). Prediction on the Stability of Spray Dried Lactobacillus reuteri KUB-AC5 by Arrhenius Equation for Long –Term Storage. Journal of Microbiology and Biotechnology. 15(6): 1178-1182. (Journal Publications)
10Hamsupo, K. Comparison on drying processes of antimicrobial substance-producing Lactobacillus reuteri KUB-AC5. In Food Safety and International Trade: The French – Thai  Approach and the EU Regulation. The Fortune Hotel, Bangkok. 8-9 September 2004. (Oral Presentation)
11กรกช ฮามสุโพธิ์, ศิวลักษณ์ ประสิทธิ์นอก, สิทธิชัย โคตรพัฒน์, เศรษฐศักดิ์ เจริญนาม และวิชัย ลีลาวัชรมาศ. 2549. การผลิตเซลลูโลสจากเชื้อ Acetobacter xylinum TISTR 863 ที่เพาะเลี้ยงแบบกะ แบบกึ่งกะ และแบบกึ่งต่อเนื่อง. วารสารเกษตรนเรศวร. ฉบับพิเศษ ปีที่ 10 เล่มที่ 1: 57-69. (บทความวิจัย)
12กรกช ฮามสุโพธิ์, ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล และเพ็ญจิตร ศรีนพคุณ. 2545. การใช้เอนไซม์เพคติเนสร่วมกับเชื้อรา Rhizopus oligosporus เพื่อเพิ่มปริมาณโปรตีนในกากมันสำปะหลัง. วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต. ฉบับที่ 6(1): 39-46. (บทความวิจัย)

Message us