คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประจำปี 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น.  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ศ.ดร. พัฒนา เหล่าไพบูลย์ อาจารย์อาวุโส ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รศ.ดร. รัชฎา ตั้งวงค์ไชย รศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ  และ ผศ.ดร.ธนกร โรจนกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประจำปี 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 1 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการนี้ โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พิธีการเริ่มจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ทำความเคารพธงชาติ  และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการเบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทาน  เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

สำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ให้กับผู้ที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2565 และ ปี 2566 ของคณาจารย์ คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

     1) ศ.ดร. พัฒนา เหล่าไพบูลย์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ประจำปี 2565

2) รศ.ดร. รัชฎา ตั้งวงค์ไชย  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี 2565

 3) รศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี 2566

4) ผศ.ดร.ธนกร โรจนกร เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงชื่นชมความยินดีอีกครั้งกับคณาจารย์ที่ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประจำปี 2567 อันเป็นความเชิดชูเกียรติในครั้งนี้

โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ให้กับผู้ที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2565 และ ปี 2566 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในปีนี้มีผู้ได้รับพระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น 110 ราย แบ่งเป็น

– เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) จำนวน 28 ราย

– เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) จำนวน 2 ราย

– เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) จำนวน 4 ราย

– เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน 76 ราย  รวมบุรุษ 45 ราย สตรี 65 ราย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว : https://th.kku.ac.th/186516/