กลับมาอีกครั้งกับ TE More Care เพราะเราแคร์ คณะเทคโนโลยี มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “TE More Care: เทคนิคดูแลใจและการให้คำปรึกษา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุศรา สุระโคตร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและกล่าวถึงวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดการอบรม

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเก่าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุศรา สุระโคตร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ ทีม NU CARE TEAM คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “TE More Care : เทคนิคการให้คำปรึกษาและการสื่อสารกับนักศึกษา” เพื่อส่งเสริมบุคลากรเครือข่ายด้านการดูแลนักศึกษา ให้มีทักษะความพร้อมและเทคนิคการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักศึกษา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุศรา สุระโคตร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรชนก แก้วจันทา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุช กาบคำบา, และ อาจารย์ณิชกุล ขันบุตรศรี ที่ได้เดินทางมาจัดการอบรมและเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          คณะเทคโนโลยีมีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพจิต (Mental Health) ของนักศึกษาที่มีแนวโน้มปัญหาสูงขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากปัญหาครอบครัว การเรียน และการใช้ชีวิตที่อาจกระทบต่อการเรียนและการใช้ชีวิต ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการให้คำปรึกษาและการสื่อสารกับนักศึกษา” เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะที่มีความใกล้ชิดกับนักศึกษาได้มีความรู้และทักษะในการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในเบื้องต้นได้

        การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “TE More Care: เทคนิคดูแลใจและการให้คำปรึกษา” นี้นั้น ประกอบด้วย กิจกรรมบรรยาย ถอดบทเรียนการดูแลใจด้วยเทคนิคการตั้งหลัก/ตั้งสติ หรือที่เรียกว่า Grounding Technique ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยนำพาความสงบใจกลับมาสู่ตัวเราด้วยการกำหนดลมหายใจเข้า-ออก เพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวและอยู่กับปัจจุบันขณะ โดยสามารถใช้เมื่อเกิดความรู้สึกบางอย่างอย่างท่วมท้น เช่น รู้สึกเครียดหรือวิตกกังวล อีกทั้งยังมีการฝึกทักษะการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Workshop กลุ่มย่อย เพื่อฝึกทักษะการให้คำปรึกษากับสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และบุคลากรเป็นอย่างมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

ข่าว: นางสาวกนกอร นีระ นักวิเทศสัมพันธ์

ภาพ: นายสุพัฒน์ บุญแก้ว พนักงานช่างเทคนิค