คณะเทคโนโลยี มข. ต้อนรับอาคันตุกะจาก Huazhong Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน

       

          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 – 11.30 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติให้การต้อนรับอาคันตุกะ คณะผู้บริหารจาก Huazhong Agricultural University นำโดย Mr. MA Huali, Director of Degree and Quality Management Department, Graduate School, Professor XIE Jiatao, College of Plant Science and Technology, Professor LIU Youming, College of Food Science and Technology, Ms. WEI Lingyun, Self-study and Adult Education Office, Education and Training College, Ms. XU Liqiong, Training Capacity Building Office, Education and Training College, และ Ms. Guo Zhen, International Students Admission Office, Graduate School ที่ได้เดินทางมายังคณะเทคโนโลยี ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้ อ.ณัฐวุฒิ หอมทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัลและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา นนทนำ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมทั้งนางสาวกนกอร นีระ นักวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี อาคาร TE06 ชั้น 1

อ.ณัฐวุฒิ หอมทอง เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและแนะนำบุคลากร

          Huazhong Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านการเกษตร การประมง และเทคโนโลยีการอาหาร การมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ และโอกาสการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU/MOA) รวมถึงการหารือเพื่อร่วมมือการสร้างขีดความสามารถในด้านทรัพยากรบุคคล และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ Huazhong Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน

       นอกจากนี้ คณะผู้บริหารจาก Huazhong Agricultural University ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 1.) ห้องแปรรูปอาหารและเบเกอร์รี่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย เป็นผู้บรรยาย 2.) Lab Micro โดย ดร.กันติยา เพชรสง เป็นผู้บรรยาย และ 3.) Lab Sensory โดย ดร.พีระพงษ์ วงทหาร เป็นผู้บรรยาย บรรยากาศเต็มไปด้วยความครึกครื้นและเป็นกันเอง

ข่าว: กนกอร

ภาพ: สุพัฒน์