คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจาปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. คณะเทคโนโลยี มข. นำโดย ผศ.นุศรา สุระโคตร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย  คุณศรีสวรรค์ ใจลึก หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป คุณเฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ หัวหน้างานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ และ คุณนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ เข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจาปี พ.ศ. 2566 และได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย บูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปลี่ยนผ้าอังสะ พระพุทธปัญญาเมตตาธรรม ประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย บูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง ปักธูปที่กระถางธูปหน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวง และปักธูปที่กระถางหน้าโต๊ะเครื่องไหว้บริวาร และการรำบวงสรวง โดย นักศึกษาแขนงวิชา นาฏศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง บรรเลงดนตรีไทย โดย แขนงวิชาดนตรีไท สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ จบรำ บวงสรวงลั่นฆ้องชัย ๓ ลา ดนตรีปี่พาทย์บรรเลงลาเครื่องบวงสรวง

ขอบคุณภาพ : FB กองพัฒนานักศึกษา มข / คุณเฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ